دانلود رساله طراحی تالار شهر | دانلود مطالعات طراحی تالار شهر

قوانین استفاده

خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت و هر گونه فروش در سایت های دیگر قابل پیگیری خواهد بود.

  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • ۶ ماه پشتیبانی کاملا رایگان و تضمین شده
توضیحات مختصر محصول
دانلود رساله طراحی تالار شهر | دانلود مطالعات طراحی تالار شهر

دانلود رساله طراحی تالار شهر | دانلود مطالعات طراحی تالار شهر


دانلود رساله طراحی تالار شهر + منابع + فهرست تصاویر + پیوست ها

فهرست مطالب

پش گفتار                                                                                                                                                 ۱

مقدمه                                                                                                                                                      ۳

فصل اول:شناخت و تعریف موضوع                                                                                                                                                      

مقدمه فصل اول                                                                                                                                          ۴

بررسی فلسفه وجودی شوراها                                                                                                                          ۵

۱-۱ سازمان سیاسی جامعه                                                                                                                            ۵

  ۲-۱ حدود آزادی                                                                                                                                ۶

۱-۳-۱ انواع شوراها:                                                                                                                                  ۷

۱-۳-۲ کار کرد شوراها                                                                                                                                ۷

۱-۳-  ۳جرای مقطعی شوراهای محلی                                                                                                           ۸

۱-۳-۴ مقرارات مربوط به شوراها در قانون اساسی                                                                                                ۹

  اصول ضوابط حاکم بر انحلال شوراها                                                                                                                ۹

۱۴ طرح موضوع واهمیت آن                                                                                                                      ۱۰

۱-۴-۱ تجزیه و تحلیل کلی پراکنـدگی ادارات، سازمانهای دولتی و عمومی در شهر اردبیل                                               ۱۱

۱-۴-۲ هدف از طرح مسئله و نحوه برخورد با آن                                                                                                ۱۱

۱-۴-۳ سوابق انجام موضوع در قالب زمان و مکان                                                                                             ۱۲

۱-۴-۴ ضرورت انجام موضوع                                                                                                                      ۱۲

۱-۴-۵ اهداف اجرایی موضوع:                                                                                                                     ۱۳

۱۵  تاریخچـه و منطق تمرکز تجهیـزات خدماتی در شهر                                                                                   ۱۳

۱ ۶ تعریف تالار شهر                                                                                                                              ۱۴

۱۷  تالار شهر در ایران و جهان                                                                                                                  ۱۴

۱۸ انواع گردهم آیی و تعاریف آن                                                                                                                 ۱۶

۱-۸-۱ کنفـرانس Conference                                                                                                                   ۱۶

۱-۸-۲ کنوانسیـون                                                                                                                                   ۱۷

۱-۸-۳ سمینار Seminar                                                                                                                          ۱۷

۱-۸-۴ سمپوزیوم (Symposium)                                                                                                              ۱۸

۱-۸-۵ میـزگرد (Round  Table)                                                                                                              ۱۸

۱-۸-۶ فوروم (Forum)                                                                                                                            ۱۸

۱-۸-۷ مجمع (Assembly)                                                                                                                      ۱۹

-۸-۸ کارگاه آمـوزشی                                                                                                                                ۱۹

۱-۸-۹ سخنـرانی (Lecture)                                                                                                                     ۱۹

۱-۸-۰۱ کمیسیـون (Commission)                                                                                                          ۱۹

۱-۸-۱۱ کمیتـه (Committee)                                                                                                                 ۲۰

۱-۸-۲ ۱ مناظـره                                                                                                                                    ۲۰

۱-۸-۳۱  انستیتـو (Institute)                                                                                                                   ۲۰

۱-۸-۱۴ جلسـه                                                                                                                                      ۲۱

فصل دوم: شناخت بستر طرح                                                                                                                                                              

مقدمه فصل دوم                                                                                                                                       ۲۳

۲-۱ تاریخچه                                                                                                            ۲۴

۲-۱-۱ وجه تسمیه آذربایجان                                                                                                                       ۲۴

۲-۱-۲ وجه تسمیه اردبیل                                                                                                                           ۲۴

۲-۱-۳ لقب‌ها                                                                                                                                           ۲۵

۲-۱-۴ پیشینه                                                                                                                                          ۲۵

۲-۲ حدود اردبیل                                                                                                                                                                              ۲۶

۲-۲-۱ موقعیت  جغرافیایی                                                                                                                                                            ۲۶

۲-۲-۲ تقسیمات سیاسی اردبیل                                                                          ۲۷

۲-۲-۳مشخصات جمعیتی                                                                                                                           ۲۸

۲-۲-۴ ترکیب جمعیتی                                                                                                                             ۳۰

۲-۳عوارض وعناصر طبیعی                                                                                                                                                            ۳۱

۲-۳-۱خاک                                                                                                                                            ۳۱

۲-۳-۲ آب                                                                                                                                              ۳۱

۲-۳-۳ پوشش گیاهی                                                                                                                                 ۳۲

۲-۳-۴ ارتفاعات                                                                                                                                       ۳۲

۲-۴ بررسی ویژگیهای اجتماعی-اقتصادی استان اردبیل                                                                                         ۳۲

۲-۴-۱ اقتصاد                                                                                                                                          ۳۲

۲-۴-۲صنعت                                                                                                                                           ۳۳

۲-۵ فرهنگ استان اردبیل                                                                                                                            ۳۴

۲-۶ شناخت کالبدی شهر اردبیل                                                                                                                    ۳۶

۲-۶-۱ گروه بندی بافتهای مختلف شهر                                                                                                           ۳۷

۲-۷ مروری بر هویت ساختاری شهر اردبیل                                                                                                       ۳۷

۲-۷-۱ بافت قدیم                                                                                                                                     ۳۷

۲-۷-۲ بافت میانی                                                                                                                                    ۳۸

۲-۷-۳ بافت جدید                                                                                                                                    ۳۸

۲-۷-۴ عوامل شکل گیری محلات شش گانه                                         ۳۸

۲-۸ دریاچه شورابیل                                                                                                                                  ۳۹

نتیجه گیری:                                                                                                                                            ۳۹

 دانلود رساله طراحی تالار شهر

فصل سوم: تجزیه و تحلیل سایت                                                                                                                                                        

عوامل موثر در مکانیابی سایت

۳۱ از دیدگاه عملکردی و کارایی                                                                                                                  ۴۰

۳-۱-۱همجواری:                                                                                                                                     ۴۰

۳-۱-۲ جوابگویی به نیازهای گروه های ذینفع                                                                                                   ۴۰

۳-۱-۳ مساحت                                                                                                                                        ۴۱

۳-۱-۴ مقیاس دانه بنـدی                                                                                                                          ۴۱

۳۲مناسب مکانی                                                                                                                                   ۴۱

۳-۲-۱انطباق با کاربری اراضی شهـری                                                                                                            ۴۱

۳-۲-۲  دسترسی به شبکه معابـر                                                                                                                  ۴۱

۳-۲-۳هماهنگی با جهت توسعه شهـر                                                                                                            ۴۲

۳-۲-۴ خوانایی سایت                                                                                                                                ۴۲

۳تو صیه هایی جهت مکان یابی مناسب برای سایت پروژه                                                                                   ۴۳                                                      

۳۴ موقعیت سایت از نظر دسترسی                                                                                                                 ۴۴                                                     

۳۵  موقعیت شهری سایت                                                                                                                         ۴۴

۳۶  اندازه ها ، مساحت و اکس ها                                                                                                                ۴۴

۳۷ بررسی دسترسی شهری و اقلیم سایت                                                                                                       ۴۵

۳-۷-۱ ورودی سایت                                                                                                                                 ۴۵

۳-۷-۲ دید های سایت                                                                                                                              ۴۵

۸-۳بررسی اقلیم و بادهای موجود در منطقه قرار گیری سایت                                                                                ۴۶

۹-۳ تحلیل جهت گیری های مختلف ساختمان                                                                                               ۴۶

نتیجه گیری                                                                                                                                            ۴۷

فصل چهارم: اقلیم ومعماری منطقه

  مسائل اقلیمی بستر طرح                                                                                                                       ۴۸

ضرورت و اهمیت شناخت اقلیم در معماری و شهرسازی                                                                                    ۴۸

۴-۱ عوامل اقلیمی استان اردبیل                                                                                                                    ۴۹

۴-۱-۱ نقش ارتفاعات براقلیم استان                                                                                                                ۵۰

 ۴-۱-۲  تاثیرعرض جغرافیائی                                                                                                                       ۵۰

 ۴-۱-۳ نقش پوشش گیاهی وکشاورزی دراقلیم استان                                                                                          ۵۱

۴-۱-۴    تاثیرتوده های هوا و سیستم های هواشناسی                                                                                          ۵۱

۴-۱-۵ منابع اصلی شکل گیری توده های هوا                                                                                                    ۵۱

۴-۱-۶ دسته بندی توده های هوا                                                                                                                   ۵۱

۴-۲ ویژگی های جوی و اقلیمی                                                                                                                     ۵۲

۴-۲-۱ دمای هوا                                                                                                                                       ۵۲

۴-۲-۲ روزهای یخبندان                                                                                                                          ۵۲

۴-۲-۳ بارندگی                                                                                                                                      ۵۳

۴-۲-۴ رطوبت نسبی                                                                                                                               ۵۳

۴-۲-۵ یخبندان                                                                                                                                     ۵۳

۴-۲-۶  تابش                                                                                                                                         ۵۴

۴-۲-۷ باد                                                                                                                                              ۵۴

۴-۳ ویژگی های معماری منطقه                                                                                                                    ۵۵

۴-۳-۱ روشهای دستیابی به اهداف اقلیمی                                                                                                       ۵۵

جدول ماهونی                                                                                                                                           ۵۶

۴-۳-۲      جهت استقرار ساختمان                                                                                                        ۵۷

۴-۳-۳ بررسی فرم پنجره‌ها                                                                                                                          ۵۸

  ۴-۳-۴ الگوی اشغال زمین                                                                                                                    ۵۹

 ۴-۳-۵  انتخاب مصالح ساختمانی                                                                                                                ۵۹

دانلود رساله طراحی تالار شهر

فصل پنجم: مبانی نظری معماری

مقدمه ای درباره مبانی نظری

۵۱  مبانی نظری چیست ؟                                                                                                                         ۶۰

  ویژگی های مبانی نظری۲-۵

  ۳-۵ رابطه فرهنگ و معماری                                            ۶۱

 ۴-۵ تاثیر عوامل فرهنگی بر فرم معمار:                                        ۶۲

  ۵-۵ مبانی فرهنگ ایران و تاثیر آن بر معماری                                    ۶۳

 ۶-۵ مفهوم سیر از ظاهر به باطن در معماری اسلامی ایران                               ۶۳

  ۷-۵ عوامل بنیادی معماری در ایران                                          ۶۳

۸-۵اصل ساماندهی اهداف کارکردی ، سازه ای و کالبدی                                                                                     ۶۴

 ۹-۵مبانی نظری طرح                                                                                                                              ۶۴

۶۴                                                                                                                                فرم اصلی  ۱-۹-۵

۶۵                                                                                                                   محل قرار گیری جرم   ۲-۹-۵

۶۵                                            شیب دهی به خط آسمان  ۳-۹-۵

۶۵                                                                                                  ایجاد پیچیدگی و انفجار در فرم   ۴-۹-۵

۵-۹-۵  حجم                                                                                                                                       ۶۵

 ۶-۹-۵ خط و خطوط                                                                                                                            ۶۵

  ۷-۹-۵نور                                                                                                                                       ۶۶

 ۸-۹-۵ترکیب                                                                                                                                     ۶۶

 ۹-۹-۵تناسب، تعادل، حرکت و ریتم                                                                                                          ۶۶

  ۱۰-۵  هندسه :                                                                                                                                 ۶۶

۱۱-۵   اصل درون گرایی در عین برونگرایی                                                                                                   ۶۷

  ۱۲-۵تقارن :                                                                                                                                     ۶۸

۱۳-۵ مرکزیت                                                                                                                                       ۶۸

 ۱۴-۵سیالیت ( گسترش پهنه دید )                                                                                                            ۶۹

 ۱۵-۵تباین یا نا همگونی                                                                                                                          ۶۹

 ۱۶-۵تعادل و توازن                                                                                                                               ۶۹

 ۱۷-۵سلسله مراتب، تداوم (سلسله مراتب دسترسی) (اصل ردهبندی فضایی):                                                           ۶۹

 ۱۸-۵اصل مقیاس و تناسب                                                                                                                     ۷۰

 ۱۹-۵اصل فضاهای متباین                                                                                                                      ۷۰

گزینه های طراحی                                                                                                                                     ۷۱

نتیجه گیری                                                                                                                                            ۷۲

فصل ششم: بررسی نمونه

مقدمه                                                                                                                                                    ۷۴

 سیتی هال لندن                                                                                                                                       ۷۴

ساختمان شهرداری لندن                                                                                                                             ۷۵

ساختمان جدید مجلس شورای اسلامی ( مجموعه بهارستان )                                                                                  ۷۷

تحلیل مبانی نظری                                                                                                                                    ۷۸

تحلیل حجمی طرح                                                                                                                                    ۷۸

تحلیل پلان مجموعه                                                                                                                                  ۷۸

بررسی کلی طرح                                                                                                                                       ۷۸

نتیجه گیری                                                                                                                                            ۸۰

دانلود رساله طراحی تالار شهر

فصل هفت: ضوابط و معیارهای طراحی

۱-۷  برنامه ریزی فیزیکی/اندازه ها/استانداردها                                                                                                ۸۱

۷-۱-۱ تقسیم بندی فضاهای عملکردی                                                                                                            ۸۱

 ۷-۱-۲  فضا های مدیریت شهری                                                                                                                  ۸۲

۷-۱-۳  فضا های فعالیت های فرهنگی                                                                                                            ۸۳

۷-۱-۴ فضاهای فعالیت های سیاسی                                                                                                               ۸۳

 ۷-۱-۵ فضا های عملکرد های اجتماعی                                                                                                           ۸۳

۷-۱-۶ فضاهای فعالیت های رسانه ای                                                                                                             ۸۳

۷-۲ شرح و توصیف فضاهای تالار شهر                                                                                                             ۸۴

۷-۲-۱ سالنهای سخنـرانی                                                                                                                           ۸۴

۷-۲-۲ تالار                                                                                                                                             ۸۴

۸۴                                                                                                                 ۷-۲-۳ سالن گردهمایی شهـری   

۷-۲-۴ سالن با ظرفیت اندک                                                                                                                        ۸۵

۷-۲-۵ کتابخانـه مرکز                                                                                                                                ۸۵

۷-۳ حوزه مربوط به ارگانهای غیـردولتی                                                                                                           ۸۶

 ۷-۴ فضای مربوط به احزاب سیاسی                                                                                                               ۸۶

 ۷-۵  فضای پاسخگـویی مسئولان                                                                                                                  ۸۷

۷-۶ حـوزه اداری مرکز                                                                                                                               ۸۷

۷-۷ مدیـریت مرکز «بخش روابط عمومی»                                                                                                        ۸۷

۷-۸  حـوزه معاونت امور اداری و مالی                                                                                                             ۸۸

۷-۹ حـوزه معاونت فنی                                                                                                                              ۸۸

 ۷-۱۰ بخش خدمات                                                                                                                                  ۸۹

جدول مساحت فضاها                                                                                                                                 ۹۱

فصل هشتم: نقشه های طراحی

منابع و ماخذ

پیوست شماره یک و دو دانلود رساله طراحی تالار شهر

نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0 امتیاز کلی : 0.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 0 خرید
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود رساله طراحی تالار شهر | دانلود مطالعات طراحی تالار شهر”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 × سه =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

قیمت محصول

19,900 تومان