دانلود رساله خانه سالمندان | رساله خانه سالمندان

قیمت محصول

12,000 تومان

جزئیات بیشتر

تعداد صفحات

255 صفحه

حجم کل فایل

1.7 مگابایت

فرمت فایل ها

پی دی اف PDF

قوانین استفاده

خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت و هر گونه فروش در سایت های دیگر قابل پیگیری خواهد بود.

  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • ۶ ماه پشتیبانی کاملا رایگان و تضمین شده
توضیحات مختصر محصول
دانلود رساله خانه سالمندان | رساله خانه سالمندان

دانلود رساله خانه سالمندان | رساله خانه سالمندان


دانلود رساله خانه سالمندان
عنوان صفحه
فصل ۱ مقدمه ۲
۱-۱ . مقدمه ………………………………….. ۳
فصل ۲ کلا یت ۶
۱-۲ . هدف ………………………………………………………….. ۷
۲-۲ . پیشن یه تحقیق:. …………………………………………………………….. ۱۰
۱-۲-۲ . تاریخچه اولین اقدامات پزشکی برای سالمندان:. ……………………………………………… ۱۰
۲-۲-۲ . پیدایش خانه های سالمندان در جهان …………………………………………………………….. ۱۲
۳-۲-۲ . پیدایش خانه های سالمند در ا ر یان:. ………………………………………………………………… ۱۶
۳-۲ . روش کار تحقیق:. ……………………………………….. ۱۷
فصل ۳ جامعه سالمندان ۲۰
دانلود رساله خانه سالمندان
۱-۳ . سالمندی:. ………………………………….. ۲۱
۱-۱-۳ . تعریف سالمندی: ………………………………………………….. ۲۱
۲-۱-۳ . نظر ه ی افلاطون و ارسطو درباره سالمندی. ………………………………………………………… ۲۳
۳-۱-۳ . جا گ یاه سالمندان در اد ا بیت و فرهنگ فارسی ………………………………………………….. ۲۴
۴-۱-۳ . جا گ یاه سالمندان در ا ر یان در طول تاریخ. ………………………………………………………… ۲۶
۵-۱-۳ . جا گ یاه کنونی سالمندان در ا ر یان . …………………………………………………………………….. ۲۸
۲-۳ . و ژ یگی های سالمندان …………………………………. ۳۰
۱-۲-۳ . وضعیت اقتصادی و اجتماعی سالمندان……………………………………………………………. ۳۰
۲-۲-۳ . وضعیت اشتغال سالمندان ………………………………………………………………………………… ۳۳
۳-۲-۳ . وضعیت تأهل سالمندان: …………………………………………………………………………………… ۳۵
۴-۲-۳ . وضعیت فز ییکی و روانی سالمندان …………………………………………………………………… ۳۶
۵-۲-۳ . وضعیت جسمانی سالمندان. ……………………………………………………………………………… ۳۸
۳-۳ . آمار سالمندان ……………………………………………………. ۴۴
۱-۳-۳ . ساختار جمعیتی کشورهای جهان ……………………………………………………………………. ۴۴
۲-۳-۳ . متوسط عمر در جهان:. …………………………………. ۴۵
۳-۳-۳ . متوسط عمر در ا ر یان: ……………………. ۴۵
۴-۳-۳ . جمعیت سالمندان در جهان:. ……………………………………………………………………………. ۴۵
۵-۳-۳ . جمعیت سالمند در ا ر یان: …………………………………………………………………………………. ۴۷
۶-۳-۳ . جمعیت سالمندان در چند کشور جهان:. …………………………………………………………. ۴۹
۷-۳-۳ . جمعیت سالمندان در ا ر یان بر حسب جمعیت شهری و روستایی: ………………….. ۵۰
۸-۳-۳ . جمعیت سالمندان در ا ر یان به تفکیک جنسیت ………………………………………………. ۵۱
۹-۳-۳ . وضعیت اقتصادی و اجتماعی سالمندان در ا ر یان: ……………………………………………. ۵۲
۱۰-۳-۳ . وضعیت سلامت سالمندان: ………………………… ۵۳
۴-۳ . طرح های حمایتی سالمندان: ………………………… ۵۶
دانلود رساله خانه سالمندان
۱-۴-۳ . شورای ملی سالمندان کشور در برنامه چهارم توسعه:. …………………………………….. ۵۶
۲-۴-۳ . دبر یخانه شورای ملی سالمندان:. ………………………………………………………………………. ۵۷
۳-۴-۳ . جمعیت سالمندی در برنامه چهارم توسعه: ……………………………………………………… ۵۹
۴-۴-۳ . توانمندسازی سالمندان در شبکه بهزیستی شهری:. ………………………………………… ۶۱
۵-۴-۳ . برنامه ها و محورهای توانمندسازی سالمندان در شبکه بهزیستی شهری: ……… ۶۱
۶-۴-۳ . خدمات گر یندگان برنامه توانمندسازی سالمندان: …………………………………………… ۷۰
۷-۴-۳ . نحوه اجرای برنامه توانمندسازی سالمندان:. …………………………………………………….. ۷۱
۸-۴-۳ . اعضای اجرای برنامه توانمندسازی: …………………………………………………………………… ۷۱
۹-۴-۳ . نظارت و پایش:. …………………………………………………………………………………………………. ۷۲
۵-۳ . برنامه های دفتر توانبخشی سالمندان در برنامه چهارم:. …………………………………………… ۷۳
۱-۵-۳ . ارائه خدمات مراقبتی و نگهداری شبانه روزی به سالمندان:. …………………………… ۷۳
۲-۵-۳ . ارائه خدمات توانبخشی روزانه به سالمندان:. ……………………………………………………. ۷۳
۳-۵-۳ . برنامه ارائه خدمات توانمندسازی در شبکه بهزیستی شهری:. …………………………. ۷۸
۴-۵-۳ . برنامه ارائه خدمات توانمندسازی در شبکه بهزیستی روستایی: ………………………. ۷۹
۵-۵-۳ . برنامه ارائه خدمات توانبخشی سا یر به سالمندان در منزل ……………………………… ۸۱
۶-۵-۳ . برنامه ارائه خدمات صدای مشاوره سالمندی:. ………………………………………………….. ۸۱
فصل ۴ اصول طراحی فضای سبز ۸۳

۱-۴ . مقدمه ……………… ۸۴
۲-۴ . تعریف و کاربرد فضای سبز ………………………….. ۸۶
۳-۴ . سرانه فضای سبز: ………………. ۸۷
۴-۴ . فضای سبز و باز محیط های مسکونی …………………… ۸۸
۱-۴-۴ . – فضای باز عمومی. …………………………. ۸۸
۲-۴-۴ . فضای باز نم یه عمومی. ……………………….. ۸۸
۳-۴-۴ . فضای باز خصوصی ………………………….. ۸۹
فصل ۵ بررسی نمونه های مشابه ۹۰

۱-۵ . کاربری های مشابه. ………………………………………… ۹۱
۱-۱-۵ . بررسی چند نمونه خانه سالمندان در ا ر یان ……………………………………………………… ۹۱
۲-۱-۵ . بررسی چند نمونه خانه سالمندان در جهان. …………………………………………………. ۱۰۱
فصل ۶ مطالعات اقلیمی ۱۱۱
۱-۶ . تهران، پا ت یخت ز با یی ا ر یان. ………………………… ۱۱۲
۱-۱-۶ . تاریخ شهر تهران ………………………………………….. ۱۱۲
۲-۱-۶ . شرایط طبیعی و اجتماعی استان تهران ………………………………………………………… ۱۱۶
۳-۱-۶ . جغرافا یی استان تهران …………………………….. ۱۱۷
۲-۶ . اقلیم ………………………………………… ۱۲۸
۱-۲-۶ . عوامل اقلیمی. …………………………. ۱۲۸

۲-۲-۶ . اهداف طراحی اقلیمی. …………………………….. ۱۳۳

۳-۲-۶ . طراحی اقلیمی و جهت استقرار ساختمان: ………………….. ۱۳۵
۱۳۸ فصل
اصول طراحی برای سالمندان ۱۳۸

۷-۱ استانداردهای مد ر ییتی. ……………….. ۱۳۹ .
۱-۱-۷ . ضرورت ارتقای کمی و کیفی خدمات بهزیستی برای سالمندان:. …………………. ۱۳۹
۲-۱-۷ . استاندارد بهبود مد ر ییت و تضمین کیفیت خدمات نگهداری سالمندان: ……… ۱۴۰
۲-۷ . استانداردهای ارز ا یبی:. …………………………… ۱۴۵
۱-۲-۷ . سازماندهی مراکز نگهداری سالمندان: …………………………………………………………… ۱۴۵
۲-۲-۷ . پذ ر یش سالمندان…………………………….. ۱۴۸
۳-۲-۷ . ارائه خدمات پزشکی و توانبخشی: …………………………………………………………………. ۱۴۹
۴-۲-۷ . تنظیم برنامه غذایی و تغذ ه ی سالمندان:. ………………………………………………………… ۱۴۹
۵-۲-۷ . نحوه خر د ی و تأمین مواد مایحتاج مرکز:. ……………………………………………………….. ۱۵۰
۶-۲-۷ . برنامه ر ز یی داخلی: ………………………… ۱۵۱
۷-۲-۷ . اقدامات اصلاحی و بهبود مستمر:. ………………………………………………………………….. ۱۵۲
۸-۲-۷ . فعالیت های پشتب یانی مراکز نگهداری سالمندان توسط سازمان بهزیستی:. … ۱۵۳
۹-۲-۷ . استقرار نظام ارز ا یبی عملکرد مراکز نگهداری سالمندان:. ………………………………. ۱۵۴
۳-۷ . استانداردهای طراحی: …………………………. ۱۵۵

۱-۳-۷ . الزامات همسایگی و محله ای:. ………………………………… ۱۵۵
۲-۳-۷ . الزامات مربوط به روابط تسهیلات شهری:. …………………………………………………….. ۱۵۶
۳-۳-۷ . الزامات مربوط به جهت گر یی ساختمان:. ……………………………………………………… ۱۶۰
۴-۳-۷ . الزامات مربوط به پارکن یگ ها:. ………………………………………………………………………. ۱۶۱
۵-۳-۷ . آسایش حرارتی و برودتی سالمندان:. …………………………………………………………….. ۱۶۲
۶-۳-۷ . نورپردازی مناسب جهت ارتقای عملکرد ن بیا یی در سالمندان:. …………………….. ۱۶۴
۷-۳-۷ . رنگ آم ز یی مناسب جهت ارتقای عملکرد ن بیا یی در سالمندان:. ………………….. ۱۶۵
۸-۳-۷ . استانداردهای ر ز ی فضاها و جز ا ئیت عناصر موجود در آنها: ……………………………. ۱۶۷
۹-۳-۷ . رهنمودهای عمومی در رابطه با خانه های سالمندان ……………………………………. ۲۰۳
۱۰-۳-۷ . انواع خانه های سالمندان. ……………………………………………………………………………. ۲۰۵
۱۱-۳-۷ . جمع بندی و ارائه سرانه های پیشنهادی. …………………………………………………… ۲۰۶
۴-۷ . تأثر یات متقابل محیط و سالمند و بازتاب آن در طراحی. ………………………………………. ۲۰۹
۱-۴-۷ . . مع ا یرهای کیفیت فضا. …………………………….. ۲۰۹
۲-۴-۷ . مع ا یرهای کالبدی فضا …………………. ۲۱۷
فصل ۸ تجز ه ی وتحلیل سایت ۲۲۳
دانلود رساله خانه سالمندان
۱-۸ . معرفی سایت محل استقرار پروژه. ………………… ۲۲۴
۱-۱-۸ . موقعیت سایت ………………………………………………………… ۲۲۴
۲-۱-۸ . تجز ه ی و تحلیل سایت ……………………………………………. ۲۲۹
۳-۱-۸ . دسترسی ها. …………………………. ۲۳۰
۴-۱-۸ . دسترسی بصری. ……………………………… ۲۳۲
فصل ۹ روند شکل گیری طرح ۲۳۳

۱-۹ . مراحل و نقطه نظرهای طراحی. …………………… ۲۳۴
۱-۱-۹ . ا د یه کاربری پروژه ………………………. ۲۳۴
۲-۱-۹ . طبقه بندی فعالیت ها ……………………… ۲۳۶
۳-۱-۹ . حوزه فعالیت ها. …………………………… ۲۳۶
۲-۹ . جمع بندی. ………………………………….. ۲۴۰
۳-۹ . سازه:. ………………………………. ۲۴۰
۴-۹ . تاسیسات …………………………….. ۲۴۰
منابع و ماخذ دانلود رساله معماری خانه سالمندان ۲۴۱

نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0 امتیاز کلی : 0.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 0 خرید
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود رساله خانه سالمندان | رساله خانه سالمندان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هشت − چهار =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

قیمت محصول

12,000 تومان