دانلود مطالعات طراحی دانشکده هنر و معماری | رساله

قوانین استفاده

خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت و هر گونه فروش در سایت های دیگر قابل پیگیری خواهد بود.

  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • ۶ ماه پشتیبانی کاملا رایگان و تضمین شده
توضیحات مختصر محصول
دانلود مطالعات طراحی دانشکده هنر و معماری | رساله

دانلود مطالعات طراحی دانشکده هنر و معماری | رساله


دانلود مطالعات طراحی دانشکده هنر و معماری + فهرست جداول و تصاویر + برگه تقدیر + منابع

فهرست مطالب
• فصل اول
۱- ۱کلیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….۱
۱-۲اهداف طرح ……………………………………………………………………………………………………………………….۳
۱-۳معرفی فصول ……………………………………………………………………………………………………………………۴
• فصل دوم
۲-۱هنر چیست ؟………………………………………………………………………………………………………………………۵
۲-۲تعریف هنر ………………………………………………………………………………………………………………………..۵
۲-۳دسته بندی هنرها ………………………………………………………………………………………………………………۶
۲-۴ریشه های هنر ………………………………………………………………………………………………………………….۷
۲-۵حس زیبایی ………………………………………………………………………………………………………………………۸
۲-۶زیبایی ……………………………………………………………………………………………………………………………….۹
۲-۷تمایز هنر وزیبایی …………………………………………………………………………………………………………..۱۰
۲-۸هنر ایرانی ……………………………………………………………………………………………………………………….۱۰
۲-۹ درباره معماری ………………………………………………………………………………………………………………۱۲
۲-۱۰ هنر بودن معماری ………………………………………………………………………………………………………..۱۴
۲-۱۱تعلیم وتربیت معمار ………………………………………………………………………………………………………۱۸
۲-۱۲نگرشی به روند اموزش معماری در گذشته و حال ………………………………………………………..۲۱
• فصل سوم : تاریخچه اموزش معماری
۳-۱ تاریخچه دانشگاه در غرب وجهان ………………………………………………………………………………….۲۶
۳-۱-۱ بوزار فرانسه ……………………………………………………………………………………………………………..۲۹
۳-۱-۲ باهاوس ……………………………………………………………………………………………………………………..۲۹
۳-۱-۳ دانشگاه معماری لندن ………………………………………………………………………………………………..۳۳
۳-۱-۴ مدارس معماری ایتالیا ………………………………………………………………………………………………..۳۳
۳-۱-۵ روش اموزش معماری در امریکای شمالی …………………………………………………………………۳۴
۳-۲ بررسی سیستم ها واهداف اموزشی در دانشکده های مهم خارج از کشور …………………….۳۵
۳-۲-۱ دانشگاه برکلی امریکا …………………………………………………………………………………………………۳۵
۳-۲-۲ دانشگاه معماری A-A ………………………………………………………………………………………………..38
۳-۲-۳ دانشگاه MIT ……………………………………………………………………………………………………………45
۳-۲-۴ انیستیتو شاهزاده ویلز ………………………………………………………………………………………………۴۷
۳-۲-۵ دانشگاه اورگن …………………………………………………………………………………………………………..۴۸
۳-۳ تاریخچه اموزش عالی در ایران ……………………………………………………………………………………..۴۸
۳-۴ انگیزه های ایجاد دانشگاه تهران …………………………………………………………………………………….۵۰
• فصل چهارم : بررسی تجارب جهانی (نمونه های موردی)
۴-۱ دانشگاه هنر توکیو …………………………………………………………………………………………………………۵۳
۴-۲ دانشگاه هنرو معماری سین سیناتی ……………………………………………………………………………….۶۰
۴-۳ دانشکده معماری دانشگاه شهید بهشتی ………………………………………………………………………….۶۳
۴-۳-۱تحلیل کالبدی دانشکده معماری دانشگاه شهید بهشتی …………………………………………………۶۴
۴-۳-۱-۱ اتلیه ……………………………………………………………………………………………………………………….۶۴
۴-۳-۱-۲ سرسرای دانشگاه………………………………………………………………………………………………….۶۵
۴-۳-۱-۳ ورودی دانشگاه……………………………………………………………………………………………………..۶۶
۴-۴ دانشکده معماری دانشگاه علم وصنعت …………………………………………………………………………..۶۶
• فصل پنجم : راهنمای طراحی و طراحی اقلیمی در ساختمانهای اموزشی
۵-۱ سازمان یابی فضایی کل دانشگاه …………………………………………………………………………………..۶۸
۵-۱-۱ سازمان یابی فضایی کاملا متمرکز …………………………………………………………………………….۶۹
۵-۱-۲ سازمان یابی فضایی نیمه متمرکز ……………………………………………………………………………..۶۹
۵-۱-۳ سازمان یابی فضایی کاملا پراکنده……………………………………………………………………………..۷۰
۵-۱-۴ سازمان یابی فضایی به شکل اقماری………………………………………………………………………….۷۱
۵-۱-۵ سازمان یابی فضایی به شکل تقسیم دانشگاهی…………………………………………………………..۷۱
۵-۱-۶ سازمان یابی فضایی کلی به شکل گسترده منطقه ای…………………………………………………..۷۲
۵-۲ شناسایی طراحی دانشگاهی (نظم یا الگوها جهت طراحی دانشکده )…………………………………۷۳
۵-۲-۱ گسترش خطی ……………………………………………………………………………………………………………۷۴
۵-۲-۲ گسترش شبکه ای (شطرنجی) ……………………………………………………………………………………۷۴
۵-۲-۳ گسترش مرکزی (متمرکز )………………………………………………………………………………………….۷۵
۵-۲-۴ گسترش گلبرگی ………………………………………………………………………………………………………..۷۵
۵-۲-۵ گسترش مولکولی (پراکنده )………………………………………………………………………………………..۷۵
۵-۲-۶ گسترش صلیبی ……………………………………………………………………………………………………….. ۷۵
۵- ۳ نورپردازی طبیعی …………………………………………………………………………………………………………۸۲
۵-۴ کنترل تابش افتاب بر جداره های شفاف ساختمان ………………………………………………………….۸۵
۵-۵ سازماندهی پلان ،فرم کالبدی و بافت مجموعه ساختمانی ………………………………………………۸۶
۵-۶ مصالح ساختمانی و رنگ سطوح خارجی ……………………………………………………………………….۸۸

• فصل ششم : بررسی بستر پروژه | دانلود مطالعات طراحی دانشکده هنر و معماری
۶-۱ چگونگی شکل گیری شهر تهران …………………………………………………………………………………….۹۰
۶-۱-۱ جمعیت وپراکندگی ان ………………………………………………………………………………………………..۹۱
۶-۱-۲ سواد …………………………………………………………………………………………………………………………۹۱
۶-۱-۳ اموزش ………………………………………………………………………………………………………………………۹۱
۶-۲مشخصات جغرافیایی استان تهران ………………………………………………………………………………….۹۲
۶-۳ اقلیم و اب وهوای تهران …………………………………………………………………………………………………۹۳
۶-۳-۱ اقلیم …………………………………………………………………………………………………………………………..۹۳
۶-۳-۲ دما……………………………………………………………………………………………………………………………..۹۳
۶-۳-۳ بارندگی ……………………………………………………………………………………………………………………..۹۳
۶-۳-۴ رطوبت نسبی …………………………………………………………………………………………………………….۹۴
۶-۳-۵ باد ……………………………………………………………………………………………………………………………..۹۴
۶-۳-۶ تابش خورشید …………………………………………………………………………………………………………..۹۴
۶-۴ وضعیت زمین شناختی تهران ………………………………………………………………………………………..۹۵
۶-۵ الودگی شهر تهران …………………………………………………………………………………………………………۹۵
۶-۶ وضعیت دسترسی در تهران …………………………………………………………………………………………..۹۶
۶-۷ ساختار خدماتی تهران …………………………………………………………………………………………………..۹۷
• فصل هفتم : شرح برنامه دانشکده معماری
۷-۱ اشنایی با رشته های اموزشی ……………………………………………………………………………………..۱۰۱
۷-۲ نحوه تشکیل فضایی یکدانشکده معماری ………………………………………………………………………۱۲۳
۷-۲- ۱ فضاهای اموزشی …………………………………………………………………………………………………..۱۲۵
۷-۲-۱-۱ اموزش عملی ………………………………………………………………………………………………………۱۲۵
۷-۲-۱-۲ اموزش نظری ……………………………………………………………………………………………………..۱۳۸
۷-۲-۲ فضاهای کمک اموزشی ……………………………………………………………………………………………۱۴۱
۷-۲-۲-۱ کتابخانه تخصصی ………………………………………………………………………………………………۱۴۲
۷-۲-۲-۲ بخش سمعی و بصری …………………………………………………………………………………………۱۴۷
۷-۲-۲-۳ واحد اسنادوتحقیقات …………………………………………………………………………………………..۱۴۸
۷-۲-۲-۴ سالن چند منظوره ……………………………………………………………………………………………….۱۵۰
۷-۲-۲-۵ بخش طراحی کامپیوتر ………………………………………………………………………………………..۱۵۲
۷-۲-۲-۶ اتلیه عکاسی ………………………………………………………………………………………………………..۱۵۴
۷-۲-۲-۷ ازمایشگاه تحقیقاتی …………………………………………………………………………………………….۱۵۶
۷-۲-۲-۷-۱ ازمایشگاه ساختمان…………………………………………………………………………………………۱۵۶
۷-۲-۲-۷-۲ ازمایشگاه مرمت …………………………………………………………………………………………….۱۵۶
۷-۲-۲-۸ دفتر فنی ……………………………………………………………………………………………………………..۱۵۷
۷-۲-۲-۹ کارگاههای کمک اموزشی ……………………………………………………………………………………۱۵۸
۷-۲-۲-۹-۱ کارگاه ساختمان …………………………………………………………………………………………… ۱۶۰
۷-۲-۲-۹-۲ کارگاه سفال وسرامیک …………………………………………………………………………………..۱۶۰
۷-۲-۲-۹-۳ کارگاه چوب…………………………………………………………………………………………………….۱۶۱
۷-۲-۲-۹-۴ کارگاه فلز………………………………………………………………………………………………………..۱۶۱
۷-۲-۳ فضاهای خدماتی ……………………………………………………………………………………………………..۱۶۲
۷-۲-۳-۱ تسهیلات رفاهی …………………………………………………………………………………………………..۱۶۲
۷-۲-۳-۱-۱ گالری و نمایشگاه …………………………………………………………………………………………..۱۶۲
۷-۲-۳-۱-۲ واحد انتشارات و خدمات چاپی ……………………………………………………………………….۱۶۳
۷-۲-۳-۲ تسهیلات سرویسی ……………………………………………………………………………………………..۱۶۵
۷-۲-۳-۲-۱ موتور خانه وبرق اضطراری …………………………………………………………………………..۱۶۵
۷-۲-۳-۲-۲ کاخداری………………………………………………………………………………………………………… ۱۶۷
۷-۲-۳-۲-۳ انبار مرکزی…………………………………………………………………………………………………… ۱۶۷
۷-۲-۳-۲-۴ سرایداری ……………………………………………………………………………………………………….۱۶۷
۷-۲-۴ فضاهای اداری ………………………………………………………………………………………………………..۱۶۸
۷-۲-۴-۱ کادر اموزشی ……………………………………………………………………………………………………..۱۶۸
۷- ۲-۴-۲ کادر اداری و اموزشی ……………………………………………………………………………………….۱۶۸
• فصل هشتم سازه و تاسیسات
۸-۱ سیستم سازه ………………………………………………………………………………………………………..۱۷۸
۸-۲ نازک کاری…………………………………………………………………………………………………………… ۱۷۹
۸-۳ تاسیسات……………………………………………………………………………………………………………… ۱۸۰
• فصل نهم : تحلیل سایت
۹-۲ محل وموقعیت زمین دانشگاه …………………………………………………………………………..۱۸۳
۹-۳ موقعیت زمین نسبت به مناطق همجوار …………………………………………………………….۱۸۴
۹-۴ شکل هندسی زمین ومناطق همجوار ان …………………………………………………………….۱۸۴
۹-۵ بررسی وضعیت اقلیمی در سایت دانشگاه ……………………………………………………….۱۸۴
۹-۶ عوامل مصنوعی زمین ……………………………………………………………………………………..۱۸۵
۹-۷ دسترسی ها……………………………………………………………………………………………………. ۱۸۵
۹-۸ بررسی طرح استقرار و جا نمایی دانشکده ……………………………………………………….۱۸۵
۹-۸-۱ تجزیه و تحلیل امکانات فیزیکی اراضی……………………………………………………….. ۱۸۵
۹-۸-۲ عوامل تاثیر گذار بر طراحی………………………………………………………………………… ۱۸۶
۹-۸-۲-۱ جهت ساختمانها……………………………………………………………………………………… ۱۸۶
۹-۸-۲-۲ تعداد طبقات …………………………………………………………………………………………….۱۸۶
۹-۹ اصول و روش طراحی………………………………………………………………………………………۱۸۸

پیوست (نقشه های معماری ) دانلود مطالعات طراحی دانشکده هنر و معماری

  • رساله دانشکده هنر معماری شماره ۴ ^^نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0 امتیاز کلی : 0.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 0 خرید
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود مطالعات طراحی دانشکده هنر و معماری | رساله”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 + 20 =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

قیمت محصول

24,000 تومان