دانلود رساله مجتمع مسکونی | رساله کامل مجتمع مسکونی

جزئیات بیشتر

تعداد صفحات

112 صفحه

تعداد فایل ها

3 عدد

حجم کل فایل

9.8 مگابایت

فرمت فایل ها

وُرد Word

قوانین استفاده

خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت و هر گونه فروش در سایت های دیگر قابل پیگیری خواهد بود.

  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • ۶ ماه پشتیبانی کاملا رایگان و تضمین شده
توضیحات مختصر محصول
دانلود رساله مجتمع مسکونی | رساله کامل مجتمع مسکونی

دانلود رساله مجتمع مسکونی | رساله کامل مجتمع مسکونی


دانلود رساله مجتمع مسکونی + منابع + چکیده و طرح جلد به دو زبان فارسی و انگلیسی

فهرست دانلود رساله مجتمع مسکونی
چکیده ………………………………………………………………………………………….۱
مقدمه ………………………………………………………………………………………….۲
فصل اول ………………………………………………………………………………………۴
بخش اول ………………………………………………………………………………………۵
۱-۱- تاریخچه مسکن ………………………………………………………………………….۵
بخش دوم ………………………………………………………………………………………۶
۱-۲- تعریف مسکن و انواع آن ………………………………………………………………..۶
بخش سوم ……………………………………………………………………………………..۱۰
۱-۳- مسکن چیست؟سکونت یعنی چه؟ ………………………………………………………..۱۰
بخش چهارم …………………………………………………………………………………..۱۴
۱-۴- خانه …………………………………………………………………………………….۱۴
۱-۴-۱- خانه و شهر ………………………………………………………………………….۱۴
۱-۴-۱-۱- خصوصیات خانه ایرانی …………………………………………………………..۱۴
۱-۴-۲- خانه و طبیعت ……………………………………………………………………….۱۷
بخش پنجم …………………………………………………………………………………….۱۸
۱-۵- کاشانه ………………………………………………………………………………….۱۸
۱-۵-۱- تعریفی از سکونت گاه و انواع آن ……………………………………………………۱۸
۱-۵-۲- تعریفی از کاشانه …………………………………………………………………….۲۰
۱-۵-۳- مشخصات کاشانه …………………………………………………………………….۲۰
۱-۵-۳-۱- بی خانمانی و بی کاشانگی ………………………………………………………..۲۱
۱-۵-۳-۲- اندازه گیری کاشانه ……………………………………………………………….۲۲
۱-۵-۳-۳- فراغت در کاشانه …………………………………………………………………۲۲
۱-۵-۳-۴- تنش و آسایشگاه در سکونت گاه …………………………………………………..۲۳
بخش ششم …………………………………………………………………………………..۲۴
۱-۶- مجموعه های مسکونی اشتراکی ……………………………………………………….۲۴
بخش هفتم ……………………………………………………………………………………۲۶
۱-۷- اهمیت مسکن ………………………………………………………………………….۲۶
۱-۷-۱- مسکن به عنوان یک سرپناه …………………………………………………………۲۶
۱-۷-۲- مسکن از نظر اقتصادی …………………………………………………………….۲۶
۱-۷-۳- مسکن از نظر اجتماعی …………………………………………………………….۲۷
۱-۷-۴- مسکن از نظر روانی ……………………………………………………………….۲۸
بخش هشتم ………………………………………………………………………………….۲۹
۱-۸- روند سیاستگذاری مسکن در ایران ……………………………………………………۲۹
بخش نهم ……………………………………………………………………………………۳۱
۱-۹- ساختار شهرها(اجزای اصلی شهرها) …………………………………………………۳۱
۱-۹-۱- شاخص های مسکن …………………………………………………………………۳۱
۱-۹-۱-۱- کیفیت واحدهای مسکونی …………………………………………………………۳۱
۱-۹-۱-۲- قدمت واحدهای مسکونی …………………………………………………………۳۲
۱-۹-۱-۳- نحوه تعریف واحدهای مسکونی ………………………………………………….۳۲
۱-۹-۱-۴- قیمت زمین و مسکن ……………………………………………………………..۳۳
۱-۹-۱-۵- خانوار در واحد مسکونی …………………………………………………………۳۴
۱-۹-۱-۶- نفر در اتاق ……………………………………………………………………….۳۴
۱-۹-۱-۷- اتاق در واحد مسکونی ……………………………………………………………۳۵
۱-۹-۱-۸- نفر در واحد مسکونی …………………………………………………………….۳۵
۱-۹-۲- خصوصیات جغرافیایی طبیعی کشور ………………………………………………..۳۷
بخش دهم …………………………………………………………………………………….۳۹
۱-۱۰- اصول طراحی فضاهای شهری در ایران ……………………………………………..۳۹
۱-۱۰-۱- اصل پیوستگی فضایی ………………………………………………………………۳۹
۱-۱۰-۲- اصل همپیوندی عناصر شهری و واحدهای مسکونی ………………………………..۳۹
۱-۱۰-۳- اصل محصور کردن فضا یا محصوریت ……………………………………………۴۰
فصل دوم ………………………………………………………………………………………۴۱
عرصه ها و استاندارهای مسکونی ……………………………………………………………۴۲
۲-۱- عرصه ها در واحد مسکونی ……………………………………………………………۴۲
۲-۱-۱- عرصه خصوصی ……………………………………………………………………۴۲
۲-۱-۲- عرصه خانوادگی …………………………………………………………………….۴۲
۲-۱-۳- عرصه پذیرایی ………………………………………………………………………۴۲
۲-۱-۴- عرصه خدمات ………………………………………………………………………۴۲
۲-۱-۵- عرصه فضای باز …………………………………………………………………..۴۲
۲-۲- استانداردهای فضای مسکونی ………………………………………………………….۴۳
۲-۲-۱- راهروها …………………………………………………………………………….۴۳
۲-۲-۲- پله ها ……………………………………………………………………………….۴۳
۲-۲-۳- آشپزخانه ……………………………………………………………………………۴۴
۲-۲-۴- غذاخوری …………………………………………………………………………..۴۴
۲-۲-۵- اتاق خواب ………………………………………………………………………….۴۵
۲-۲-۶- حمام ……………………………………………………………………………….۴۵
۲-۲-۷- سرویس بهداشتی(توالت) ……………………………………………………………۴۶
۲-۲-۸- انبار ………………………………………………………………………………..۴۶
۲-۲-۹- پارکینگ ……………………………………………………………………………۴۶
فصل سوم …………………………………………………………………………………..۴۷
بررسی نمونه دانلود رساله مجتمع مسکونی……………………………………………………………۴۸
۳-۱-نمونه داخلی(مجتمع مسکونی شن زار) ………………………………………………..۴۸
۳-۲- نمونه خارجی(مجتمع مسکونی روکو۱) ……………………………………………….۴۸
فصل چهارم ………………………………………………………………………………….۷۴
شناخت بستر طرح ……………………………………………………………………………۷۵
۴-۱- معرفی استان زنجان ……………………………………………………………………۷۵
۴-۲- ویژگی های فرهنگی-تاریخی شهر زنجان ……………………………………………..۷۷
۴-۲-۱- زبان وگویش مردم استان زنجان …………………………………………………….۷۷
۴-۲-۲- فلسفه وجودی شهر زنجان …………………………………………………………..۷۷
۴-۲-۳- وجه تسمیه شهر زنجان ……………………………………………………………..۷۸
۴-۲-۴- مکان های جغرافیایی شهر زنجان …………………………………………………..۷۸
۴-۳- ویژگی های جغرافیایی شهر زنجان ……………………………………………………۷۹
۴-۳-۱- موقعیت جغرافیایی ………………………………………………………………….۷۹
۴-۳-۲- ویژگی های توپوگرافیک ……………………………………………………………۸۰
۴-۳-۳- تأثیرات ویژگی های توپوگرافیک بر سیما و بافت شهر زنجان ………………………۸۱
۴-۳-۳-۱- نحوه استقرار ساختمان ها ………………………………………………………..۸۲
۴-۳-۳-۲- راستای معابر و گذرها …………………………………………………………..۸۲
۴-۳-۳-۳- اختلاف خیابن ها بر مسیل ها و خندق ها ………………………………………..۸۲
۴-۴- شناخت ویژگی های اقلیمی و بررسی راهبردهای طراحی …………………………….۸۳
۴-۴-۱- ویژگیهای اقلیمی ……………………………………………………………………۸۳
۴-۴-۱-۱- بارندگی ………………………………………………………………………….۸۳
۴-۴-۱-۲- درجه حرارت ……………………………………………………………………۸۴
۴-۴-۱-۳- رطوبت نسبی ……………………………………………………………………۸۴
۴-۴-۱-۴- یخبندان ………………………………………………………………………….۸۴
۴-۴-۱-۵- باد ……………………………………………………………………………….۸۵
۴-۴-۱-۶- سرعت وزش باد …………………………………………………………………۸۵
۴-۴-۱-۷- ساعات آفتابی ……………………………………………………………………..۸۵
۴-۵- بررسی راهبردهای طراحی بر اساس اقلیم ……………………………………………..۸۶
۴-۵-۱- نمونه ای از ساختمان با طراحی بر اساس اقلیم ………………………………………۸۶
فصل پنجم …………………………………………………………………………………….۸۸
روند طراحی ………………………………………………………………………………….۸۹
۵-۱- ایده های طراحی ……………………………………………………………………….۸۹
۵-۲- برنامه فیزیکی ………………………………………………………………………….۹۱
فصل ششم …………………………………………………………………………………….۹۴
نقشه ها ……………………………………………………………………………………….۹۴
۶-۱- سایت پلان ……………………………………………………………………………..۹۶
۶-۲- پلان طبقه زیرزمین …………………………………………………………………….۹۷
۶-۳- پلان طبقه همکف ………………………………………………………………………۹۸
۶-۴- پلان طبقات اول-سوم-پنجم ……………………………………………………………..۹۹
۶-۵- پلان طبقات دوم-چهارم …………………………………………………………………۱۰۰
۶-۶- پلان طبقات ششم-هفتم …………………………………………………………………..۱۰۱
۶-۷- پلان طبقه هشتم …………………………………………………………………………۱۰۲
۶-۸- پلان طبقه نهم …………………………………………………………………………..۱۰۳
۶-۹- پلان اندازه گذاری ………………………………………………………………………۱۰۴
۶-۱۰- پلان اندازه گذاری …………………………………………………………………….۱۰۵
۶-۱۱- نمای شمالی …………………………………………………………………………..۱۰۶
۶-۱۲- نمای جنوبی …………………………………………………………………………..۱۰۷
۶-۱۳- نمای شرقی ……………………………………………………………………………۱۰۸
۶-۱۴- نمای غربی ……………………………………………………………………………۱۰۹
۶-۱۵- برش A-A …………………………………………………………………………….110
۶-۱۶- پلان آکس بندی ………………………………………………………………………..۱۱۱
۶-۱۷- پلان ستون گذاری ……………………………………………………………………..۱۱۲
۶-۱۸- پلان فنداسیون ………………………………………………………………………….۱۱۳
۶-۱۹- پلان تیرریزی ………………………………………………………………………….۱۱۴
۶-۲۰- پلان شیب بندی بام ……………………………………………………………………۱۱۵
۶-۲۱- دتایل(WALLSECTION) …………………………………………………………116
۶-۲۲- جزئیات ……………………………………………………………………………….۱۱۷
۶-۲۳- جزئیات ……………………………………………………………………………….۱۱۸
۶-۲۴- پلان بزرگ نمایی …………………………………………………………………….۱۱۹
۶-۲۵- جدول نازک کاری ……………………………………………………………………۱۲۰
منابع دانلود رساله مجتمع مسکونی ……………………………………………………………….۱۲۱

نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0 امتیاز کلی : 0.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 0 خرید
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود رساله مجتمع مسکونی | رساله کامل مجتمع مسکونی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو + 17 =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

قیمت محصول

18,000 تومان