مطالعات مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی | رساله معماری

قوانین استفاده

خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت و هر گونه فروش در سایت های دیگر قابل پیگیری خواهد بود.

  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • ۶ ماه پشتیبانی کاملا رایگان و تضمین شده
توضیحات مختصر محصول
مطالعات مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی | رساله معماری

مطالعات مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی | رساله مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی


فهرست مطالعات مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی

فصل اول…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲
یزد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲ شناسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲
ویژگی های کلی استان………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲
مشخصات کلی شهرستان یزد…………………………………………………………………………………………………………………………………۲
ویژگی های تاریخی شهر یزد………………………………………………………………………………………………………………………………….۳
وجه تسمیه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳
پیدایش مطالعات مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی شهر………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳
گسترش شهر………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳
ویژگی های جغرافیایی شهر یزد………………………………………………………………………………………………………………………………۴
زمین شناسی و تکتونیک………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵
زمین شناسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵
تکتونیک و لرزه خیزی……………………………………………………………………………………………………………………………………………۵
بررسی آب و هوای شهر یزد و تعیین محدوده های آسایش زیستی، ساختمانی و طراحی اقلیمی…………………………………….۶
معیارهای تعیین آسایش………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶
معیار اول:درجه حرارت……………………………………………………………………………………………………………………………………………۶
معیار دوم: رطوبت نسبی…………………………………………………………………………………………………………………………………………۶
معیار سوم:باد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷
سنجش آسایش زیست اقلیمی………………………………………………………………………………………………………………………………..۹
تعیین محدوده آسایش حرارتی انسان با روش    مطالعات مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی اولگی…………………………………………………………………………………………………۹
تعیین آسایش حرارتی ساختمانی با روش گیونی………………………………………………………………………………………………………۱۱
طراحی ساختمان بر اساس معیارهای ماهانی…………………………………………………………………………………………………………..۱۴
فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۰
فصل دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۱
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۱
تعریف موضوع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۱
طرح مسأله………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۱
ضرورت و اهمیت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۱
سوابق مجتمع های خدماتی – رفاهی……………………………………………………………………………………………………………………۲۲
سوابق تاریخی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۲
سوابق    مطالعات مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی جهانی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۲
بررسی نقش های مجتمع های خدماتی – رفاهی بین راهی…………………………………………………………………………………….۲۵
نقش اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۵
نقش بازرگانی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۵
نقش اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۶
نقش سیاسی و اداری……………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۶
نقش فرهنگی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۶
نقش دفاعی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۶
نقش بصری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۷
نقش زیست محیطی……………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۷
تجزیه و تحلیل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۷
پیشنهاد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۹
ارائه معیارهای مکانیابی و طراحی مجتمع های خدماتی رفاهی بین  مطالعات مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی  راهی………………………………………………………………….۲۹
در نظر گرفتن عناصر ویژه خدماتی در مجتمع ها…………………………………………………………………………………………………….۳۲
واحدهای خدماتی حافظ محیط زیست……………………………………………………………………………………………………………………۳۲
واحدهای خدماتی اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۳
واحدهای خدماتی اجتماعی فرهنگی………………………………………………………………………………………………………………………۳۳
واحدهای خدماتی رفاهی………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۳
واحدهای خدماتی تفریحی……………………………………………………………………………………………………………………………………۳۳
واحدهای خدماتی تأمینی، انتظامی، نظارتی و امدادی………………………………………………………………………………………………۳۴
جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۸
دست آوردهای رفت و آمدی…………………………………………………………………………………………………………………………………۳۸
دست آوردهای اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۸
دست آوردهای اجتماعی، تامینی و سیاسی……………………………………………………………………………………………………………..۳۹
دست آوردهای زیست محیطی………………………………………………………………………………………………………………………………۳۹
فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۰
فصل سوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۱
تقاطع ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۱
گذرگاهها و سنگ فرشها………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۳
فروشگاهها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۵
محوطه فروش مواد غذایی و غذا خوری…………………………………………………………………………………………………………………۴۷
فروشگاههای زنجیره ای و سوپر مارکتها………………………………………………………………………………………………………………..۴۹
نمایشگاهها و تعمیر گاههای اتومبیل……………………………………………………………………………………………………………………..۵۲
تعمیر گاههای اتومبیل………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۴
تعمیر گاههای اتومبیل………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۶
ابعاد وسایل نقلیه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۸
ابعاد وسیله نقلیه و دایره گردش کامیونها و اتوبوسها. ………………………………………………………………………………………………۶۰
دور زدن و پارک کردن۱……………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۲
دور زدن و پارک کردن۲……………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۵
دور زدن و پارک کردن۳……………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۷
پمپ بنزینها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۹
ایستگاههای آتش مطالعات مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی نشانی………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۵
رستورانها : مقدار فضای مورد نیاز …………………………………………………………………………………………………………………………۷۸
رستورانها: نحوه چیدمان وسایل…………………………………………………………………………………………………………………………….۸۰
رستورانها و آشپزخانه های رستورانی………………………………………………………………………………………………………………………۸۲
متلها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۴
دپارتمان بیماران سر پایی و A/E (تصادفی و اورژانسی) …………………………………………………………………………………………۸۷
مساجد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۸
ضوابط و مقررات طراحی ایستگاههای تیپ آتش نشانی…………………………………………………………………………………………..۹۱
اتاق اطلاعات و مخابرات………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۱
آشیانه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۱
آسایشگاه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۳
اتاق سخنرانی و کلاس   درس………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۳
پارکینگ ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۳
فهرست مطالعات مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی  منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۴
فصل چهارم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۵
برنامه فیزیکی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۵
تحلیل سایت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۴
فصل پنجم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۷
نقشه ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰

نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0 امتیاز کلی : 0.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 0 خرید
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مطالعات مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی | رساله معماری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

16 + 17 =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

قیمت محصول

18,000 تومان