رساله سرای سالمندان | مطالعات سرای سالمندان

قوانین استفاده

خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت و هر گونه فروش در سایت های دیگر قابل پیگیری خواهد بود.

  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • ۶ ماه پشتیبانی کاملا رایگان و تضمین شده
توضیحات مختصر محصول
رساله سرای سالمندان | مطالعات سرای سالمندان

رساله سرای سالمندان | مطالعات سرای سالمندان


فهرست مطالب رساله سرای سالمندان

فصل اول                                                                                               شمارصفحه                                                                                                                     مقدمه

تعریف سالمندی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰

تاریخچه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲

مراکز خدماتی روزانه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴

اهداف مراکز خدماتی روزانه ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵

فعالیت های معمول در مجموعه های روزانه ……………………………………………………………………………………………………………..۱۶

خانه های سالمندان در ایران ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۹

مقدمه ای بر مسائل اجتماعی، اقتصادی سالمندان ……………………………………………………………………………………………………۲۲

پایگاه اجتماعی سالمندان …………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۷

وضعیت اشتغال سالمندان………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۸

اشتغال و رفاه اجتماعی سالمندان ……………………………………………………………………………………………………………………………..۲۸

سطح سواد سالمندان در کشور ………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۹

بیوگی و تفاوت های جنسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۰

وضعیت تأهل سالمندان در کشور ………………………………………………………………………………………………………………………………۳۱

لزوم ایجاد خانه های سالمندان در ایران……………………………………………………………………………………………………………………..۳۱

فصل دوم رساله سرای سالمندان

ویژگی های فیزیکی و روانی سالمندان و توصیه های طراحی جهت رفع نیازهای آنان…………………………………………….۳۴

ویژگی های جسمانی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۶

تغییرات ظاهری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۶

تضعیف قوای حرکتی و ماهیچه ها ……………………………………………………………………………………………………………………………۳۷

کاهش عملکرد دستگاه گوارش ………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۷

تغییرات قلب و عروق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۷

تغییر در حافظه و هوش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۸

ضعف بینایی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۸

ضعف شنوایی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۹

ضعف حس چشایی و بویایی ………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۹

ضعف لامسه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۹

نیازهای جسمانی سالمندان ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۰

آسایش حرارتی وبرودتی سالمندان ……………………………………………………………………………………………………………………………۴۰

شرایط محیطی مؤثر بر آسایش حرارتی ……………………………………………………………………………………………………………………۴۲

نور پردازی مناسب جهت ارتقای عملکرد بینایی در سالمندان…………………………………………………………………………………..۴۳

رنگ آمیزی مناسب جهت ارتقای عملکرد بینایی در سالمندان ………………………………………………………………………………..۴۷

توصیه های طراحی و نکات فضایی …………………………………………………………………………………………………………………………….۴۸

ویژگی های روانی ، احساسی و شخصیتی سالمندان …………………………………………………………………………………………………۵۰

   فصل سوم

بررسی چند نمونه خانه سالمندان در جهان ………………………………………………………………………………………………………………۵۴

خانه سالمندان در حاشیه دریا ( ساحل نیوجرسی ) …………………………………………………………………………………………………۵۴

اقامتگاه سالمندان « میدوویو » ( کانکاکی ، ایلینویز ) ……………………………………………………………………………………………..۵۹

آسایشگاه و مرکز سالمندان ، اتریش (دیتجر و یسو نیگ)…………………………………………………………………………………………۶۵

بررسی چند نمونه خانه سالمندان در تهران ………………………………………………………………………………………………………………۶۷

آسایشگاه زعفرانیه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۷

آسایشگاه دادخواه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۷

آسایشگاه فرزانگان …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۸

ارزیابی مطالعات …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۸

شرایط خانه سالمندان………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۹

چگونگی طراحی معماری فضاها ، امکانات و تجهیزات موجود …………………………………………………………………………………۶۹

چگونگی طراحی محوطه و فضاهای بیرونی ، امکانات و تجهیزات موجود ………………………………………………………………۷۰

شرایط جسمانی و روانی سالمندان ساکن در خانه های سالمندان …………………………………………………………………………..۷۱

فصل چهارم رساله سرای سالمندان

مکانیابی مناسب برای خانه سالمندان ……………………………………………………………………………………………………………………….۷۳

جهت گیری مناسب …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۴

ورودی اصلی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۵

هال ورودی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۷

اتاق نشیمن………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۷

کتابخانه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۹

اتاق های غذا خوری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۹

آشپزخانه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۱

اتاق خواب…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۲

اتاق کارکنان ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۶

اتاق مدیریت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۶

اتاق های درمانی و توانبخشی ……………………………………………………………………………………………………………………………………۸۶

رختشویخانه مرکزی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۸

انبار وسایل …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۷

سرویس بهداشتی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۷

ارتباطات عمودی فضاها در خانه های سالمندان………………………………………………………………………………………………………..۸۹

راهرو ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۲

بازشوها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۳

تراس های خصوصی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۵

تراس های مشترک ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۵

محوطه باغبانی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۶

مبلمان و اثاث ثابت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۶

کفپوش های مناسب ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۷

نرده های کمکی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۸

نشانه ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۹

تجهیزات ، دسترسی ها و سرانه های پیشنهادی…………………………………………………………………………………………………….۱۰۰

فصل پنجم رساله سرای سالمندان

موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان زنجان ……………………………………………………………………………………………۱۰۲

جغرافیای طبیعی و اقلیم استان زنجان …………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۳

جهت استقرار ساختمان …………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۴

تهویه مورد نیاز…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۴

انتخاب مصالح مناسب با اقلیم سرد ………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۵

مناسب ترین و نامناسب ترین جهت قرار گیری ساختمان……………………………………………………………………………………..۱۰۵

 

فصل ششم رساله سرای سالمندان

تاسیسات مکانیکی و الکترونیکی ……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۶

چرا سیستم گرمایش از کف بهترین سیستم است ………………………………………………………………………………………………….۱۰۹

فواید استفاده از سیستم گرمایش از کف …………………………………………………………………………………………………………………۱۱۱

گرمایش از کف برای محوطه استخر ……………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۳

روشهای کنترل دما در سیستم گرمایش از کف ……………………………………………………………………………………………………..۱۱۴

سیستم کنترل دمای بصورت دست ……………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۵

سیستم کنترل دمای اتوماتیک بصورت مکانیک ……………………………………………………………………………………………………..۱۱۵

سیستم کنترل دمای اتوماتیک بصورت برقی ………………………………………………………………………………………………………….۱۱۵

انواع منبع تامین کننده حرارتی ممکن جهت سیستم گرمایشی از کف ………………………………………………………………..۱۱۵

ویژگی های سیستم گرمایش از کف ……………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۶

فصل هفتم رساله سرای سالمندان

تحلیل سایت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۷

نقشه ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۸

نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0 امتیاز کلی : 0.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 0 خرید
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “رساله سرای سالمندان | مطالعات سرای سالمندان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هجده + هشت =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

قیمت محصول

25,000 تومان