رساله مجتمع مسکونی | دانلود مطالعات طراحی مجتمع مسکونی

قوانین استفاده

خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت و هر گونه فروش در سایت های دیگر قابل پیگیری خواهد بود.

  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • ۶ ماه پشتیبانی کاملا رایگان و تضمین شده
توضیحات مختصر محصول
رساله مجتمع مسکونی | دانلود مطالعات طراحی مجتمع مسکونی

رساله مجتمع مسکونی | مطالعات مجتمع مسکونی


 رساله مجتمع مسکونی + منابع

چکیده رساله مجتمع مسکونی………………………………………………………………………۱

مقدمه رساله مجتمع مسکونی………………………………………………………………..۳

رساله مجتمع مسکونی فصل اول:معرفی پروژه

روش تحقیق…………………………………………………………………………………………..۸

شیوه تحقیق……………………………………………………………………………………………۸

جمع آوریاطلاعات………………………………………………………………………………….۸

مشاهداتمیدانی………………………………………………………………………………………۸

فرایند تحقیق…………………………………………………………………………………………..۹

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………۹

فصل دوم:ادبیات موضوع و چهارچوب نظری

تعریف مسکن……………………………………………………………………………………….۱۱

مفاهیم کلی مرتبط با نیازها و هدفهای کلی مسکن……………………………………………………۱۲

آبادی………………………………………………………………………………………………..۱۳

انواع مسکن در ایران……………………………………………………………………………….۱۴

مسکن شهری……………………………………………………………………………………….۱۴

ویژگی های کمی مسکن…………………………………………………………………………….۱۵

تراکم خانوار برواحد مسکونی………………………………………………………………………۱۵

نفر براتاق…………………………………………………………………………………………..۱۶

متوسط زیر بنا………………………………………………………………………………………۱۶

میزان هوای تازه مورد نیاز…………………………………………………………………………۱۷

بعد خانوار…………………………………………………………………………………………..۱۸

واحد مسکونی هزار نفر…………………………………………………………………………….۱۸

اشکلات آپارتمان نشینی در ایران……………………………………………………………………۱۹

پیشنهاداتی برای اعمال ویژگی های معماری ایرانی در ساختار های شهری…………………………۲۰

سیاستهای متداول برای تولید مسکن در برنامه دوم توسعه………………………………………….۲۱

سیاست تامین زمین………………………………………………………………………………….۲۲

سیاست اعتباری مسکن …………………………………………………………………………….۲۳

سیاست مسکن اجاری……………………………………………………………………………….۲۴

فضاهای باز مسکونی……………………………………………………………………………….۲۴

فضاهای باز در محلات مسکونی و سلسله مراتب آن ……………………………………………….۲۵

اهداف مورد نظر برای فضاهای باز ……………………………………………………………….۲۵

مبانی طراحی فضاهی باز در تناسب با شرایط جسمی و روانی کودکان……………………………..۲۶

نتایج حاصل از بررسی مبانی طراحی فضاهی باز ………………………………………………..۲۸

شناسایی معضلات بخش مسکن در ایران ………………………………………………………….۳۰

سیر تحول تیپولوژی مجتمع مسکونی ……………………………………………………………….۳۴

تحول تیپولوژی ساختمان های مسکونی در ایران……………………………………………………۳۷

علل اساسی عدم استقبال جامعه ایرانی از انبوه سازی مسکن ……………………………………….۳۹

عوامل موثر بر افزایش مقبولیت انبوه سازی مسکن در ایران……………………………………….۴۱

خواسته های واحد های مسکونی از نقطه نظر فراوانی ……………………………………………..۴۳

خواسته های واحد های مسکونی از نقطه نظر محیط زیست ……………………………………….۴۳

خواسته های واحد های مسکونی از نقطه نظر راحتی…………………………………………….۴۴

خواسته های واحد های مسکونی از نقطه نظر مزیت و ارجعیت…………………………………….۴۴

فاکتورهای عمده از نقطه نظر امنیت………………………………………………………………..۴۵

شاخص های اصلی مسکن اجتماعی…………………………………………………………………۴۵

پیش بینی های برای شاخص های مسکن اجتماعی…………………………………………………..۴۷

جمعیت و خانوار……………………………………………………………………………………۴۷

تعداد واحدهای مسکونی…………………………………………………………………………….۴۷

تعداد اتاق……………………………………………………………………………………………۴۸

مساحت زمین واحدهای مسکونی ………………………………………………………………….۴۸

تیپولوژی مسکن اجتماعی در ایران ………………………………………………………………..۴۹

ساختار کاربردی اجتماعی شهرها…………………………………………………………………..۵۰

آزاد سازی های مورد لزوم در بعضی ساختمانها……………………………………………………۵۰

کدام ساختمانها نیاز به متولی عمومی دارند………………………………………………………….۵۱

وحدت و یکپارچگی سیسم و اعمال مدیریت واحد بر آن…………………………………………….۵۲

چگونگی سازماندهی نیروهای متخصص در زمینه ساختمان………………………………………..۵۲

الگوی تفکیک زمین…………………………………………………………………………………۵۳

طراحی اقتصادی مسکن…………………………………………………………………………….۵۴

شکل خالص هندسی…………………………………………………………………………………۵۵

پلان دایره ای شکل………………………………………………………………………………….۵۷

پلان چند وجهی……………………………………………………………………………………..۵۸

پلان مربع شکل……………………………………………………………………………………..۵۹

پلان مستطیل شکل………………………………………………………………………………….۵۹

کنترل کننده های ساختمانی………………………………………………………………………….۶۰

تعیین جهت ساختمان………………………………………………………………………………..۶۱

عوامل اقلیمی………………………………………………………………………………………..۶۱

عوامل محیطی مناظر……………………………………………………………………………….۶۳

باورهای اجتماعی…………………………………………………………………………………..۶۳

پرده ها و کرکره های داخلی………………………………………………………………………..۶۴

مشخصات سایت وانتخاب شکل……………………………………………………………………..۶۴

کارایی هزینه شکل ساختمان………………………………………………………………………..۶۶

مجتمع کردن………………………………………………………………………………………..۶۷

تعداد طبقات…………………………………………………………………………………………۶۸

ارتفاع طبقه…………………………………………………………………………………………۶۸

تنگناهای مسکن در ایران …………………………………………………………………………..۶۹

کمبود تولید مسکن…………………………………………………………………………………..۷۰

علل کمبود تولید مسکن………………………………………………………………………………۷۲

نمونه های اجرا شده در ایران……………………………………………………………………….۷۳

شهرک اکباتان………………………………………………………………………………………۷۳

شهرک آپادانا………………………………………………………………………………………..۷۵

مجموعه اوین……………………………………………………………………………………….۷۸

شهرک دانشگاه تهران……………………………………………………………………………….۷۹

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………….۸۲

فصل سوم:اقلیم،فرهنگ و اجتماع استان ایلام آنالیز سایت

پیشینه تاریخی منطقه ایلام…………………………………………………………………………..۸۶

موقعیت جغرافیایی استان ایلام………………………………………………………………………۸۹

ناهمواریها…………………………………………………………………………………………..۹۰

مشخصات اقلیمی وآب و هوای ایلام…………………………………………………………………۹۰

پوشش گیاهی استان ایلام……………………………………………………………………………۹۱

جنگل ها،درختچه ها و درختان ایلام………………………………………………………………..۹۱

سوانح طبیعی……………………………………………………………………………………….۹۱

بررسی وشناخت شهر ایلام………………………………………………………………………….۹۳

دما ورطوبت هوا……………………………………………………………………………………۹۴

بارندگی……………………………………………………………………………………………..۹۷

تابش آفتاب………………………………………………………………………………………….۹۹

تجزیه وتحلیل عوامل اقلیمی……………………………………………………………………….۱۰۱

جهت گیری ساختمان در رابطه با مسائل اقلیمی……………………………………………………۱۰۴

جهت استقرار ساختمان…………………………………………………………………………….۱۰۵

جهت ساختمان وتابش آفتاب……………………………………………………………………….۱۰۵

جهت استقرار ساختمان و وزش باد………………………………………………………………..۱۰۶

جهت استقرار ساختمان یکطرفه……………………………………………………………………۱۰۷

جهت استقرار ساختمان دو طرفه…………………………………………………………………..۱۰۷

ویژگی های جمعیتی، فرهنگی و اقتصادی شهر ایلام………………………………………………۱۰۹

نوع وترکیب خانوار……………………………………………………………………………….۱۱۱

مهاجرت…………………………………………………………………………………………..۱۱۱

نژاد……………………………………………………………………………………………….۱۱۲

زبان………………………………………………………………………………………………۱۱۲

ویژگی های فرهنگی ومذهبی……………………………………………………………………..۱۱۳

سواد………………………………………………………………………………………………۱۱۳

آموزش……………………………………………………………………………………………۱۱۴

ویژگی های اقتصادی……………………………………………………………………………..۱۱۵

گروه های عمده شغلی……………………………………………………………………………..۱۱۵

تسهیلات خانوار…………………………………………………………………………………..۱۱۶

مالکیت واحدهای مسکونی…………………………………………………………………………۱۱۷

قدمت ابنیه…………………………………………………………………………………………۱۱۸

مصالح عمده ساختمانی…………………………………………………………………………….۱۱۹

آنالیز سایت………………………………………………………………………………………..۱۲۰

آنالیز سایت از نظر اقلیم…………………………………………………………………………..۱۲۱

آنالیز سایت از نظر دید ومنظر…………………………………………………………………….۱۲۱

دانلود رساله های معماری مجتمع مسکونی / فصل چهارم:تبین طرح معماری

مسکن حداقل………………………………………………………………………………………۱۲۴

هدفهای کلی……………………………………………………………………………………….۱۲۵

هدفهای کمی……………………………………………………………………………………….۱۲۶

هدفهای کیفی………………………………………………………………………………………۱۲۶

هدفهای اصلاح و بهبود تاسیسات اجتماعی………………………………………………………..۱۲۷

نتیجه گیری در جهت تعداد فضاهای عملکردی……………………………………………………۱۲۷

عملکرد و تجهیزات مسکن حداقل…………………………………………………………………۱۳۰

عرصه مشترک……………………………………………………………………………………۱۳۰

عرصه والدین……………………………………………………………………………………..۱۳۰

عرصه فرزندان……………………………………………………………………………………۱۳۱

عرصه خویشاوندان……………………………………………………………………………….۱۳۱

عرصه میهمانان…………………………………………………………………………………..۱۳۲

آشپزخانه…………………………………………………………………………………………..۱۳۲

فضای نگهداری از وسایل…………………………………………………………………………۱۳۳

فضاهای بهداشتی………………………………………………………………………………….۱۳۳

حفظ ونگهداریالبسه………………………………………………………………………………۱۳۳

فضاهای ورود و خروج به خانه…………………………………………………………………..۱۳۴

بررسی اجزای ممکن بر اساس رفتارهای سکونتی ایران………………………………………….۱۳۴

نشیمن اصلی (چند منظوره)……………………………………………………………………….۱۳۵

عرصه های مجزای خواب ……………………………………………………………………….۱۳۵

عرصه های زندگی خصوصی افراد خانواده………………………………………………………۱۳۶

فضاهای مربوط انجام وظایف خانه داری و فضاهای مراقبت های بهداشتی……………………….۱۳۶

ابعاد حداقل مسکن…………………………………………………………………………………۱۳۸

فضای نشیمن………………………………………………………………………………………۱۳۸

فضای پذیرایی از مهمان…………………………………………………………………………..۱۳۹

عرصه های مربوط به وسایل خانه داری و مراقبت های بهداشتی…………………………………۱۳۹

فضای ورود و خروج و ارتباط داخلیمسکن……………………………………………………..۱۴۲

ابعاد پیشنهادی مسکن حداقل……………………………………………………………………….۱۴۳

نیازهای بهداشتی محیطی………………………………………………………………………….۱۴۳

پیامدهای عصبی،روانی کوچک سازی مسکن……………………………………………………..۱۴۵

کوچک سازی و مسائل شهری…………………………………………………………………….۱۴۶

افزایش تراکم و مشکلات آن……………………………………………………………………….۱۴۶

پیامدها و عوارض کوچک سازی و انبوه سازی…………………………………………………..۱۴۷

اهداف کوچک سازی و آپارتمان سازی مسکن…………………………………………………….۱۴۸

گردش وسایل نقلیه و عابر پیاده……………………………………………………………………۱۴۹

الگوی خیابانها…………………………………………………………………………………….۱۴۹

پیاده روها…………………………………………………………………………………………۱۵۱

اشراف…………………………………………………………………………………………….۱۵۲

کنترل سروصدا……………………………………………………………………………………۱۵۳

صداهای خارجی…………………………………………………………………………………..۱۵۳

صداهای داخلی……………………………………………………………………………………۱۵۴

اقلیم……………………………………………………………………………………………….۱۵۴

عوامل بالقوه تنظیم شرایط اقلیمی………………………………………………………………….۱۵۵

کنترل اقلیم محل…………………………………………………………………………………..۱۵۶

جریان هوا در اطراف یک ساختمان(جریان متلاطم بادها،توقف در اطراف ساختمانها)……………۱۵۷

تسهیلات و خدمات…………………………………………………………………………………۱۵۸

بالکن ……………………………………………………………………………………………..۱۵۸

کانال تاسیسات ……………………………………………………………………………………۱۶۱

طراحی برای امنیت……………………………………………………………………………….۱۶۱

انواع محافظت…………………………………………………………………………………….۱۶۳

محافظت فعال……………………………………………………………………………………..۱۶۳

محافظت دفاعی……………………………………………………………………………………۱۶۳

سیستم های زنگ خطر…………………………………………………………………………….۱۶۴

روشهای خاص……………………………………………………………………………………۱۶۴

اصول موثر در ایجاد فضای امن………………………………………………………………….۱۶۴

تاثیر شکل کلی ساختمان در فرصتهای نظارت…………………………………………………….۱۶۵

اهمیت تعداد در تقسیمات ساختمان…………………………………………………………………۱۶۶

طراحی تاسیسات………………………………………………………………………………….۱۶۸

ویژگی مسکن و معماری در محدوده مورد مطالعه………………………………………………..۱۷۰

رویکرد و استراتژی محفوظ………………………………………………………………………۱۷۱

کشف و تشخیص فاکتورهای مهم در پروژه……………………………………………………….۱۷۳

توصیف و تبین پلانها……………………………………………………………………………..۱۷۴

گزینه های مختلف در رابطه با تیپهای مختلف ساختمانی…………………………………………..۱۷۵

نحوه تاثیر عوامل اقلیمی در شکل گیری پروژه……………………………………………………۱۷۹

نحوه طراحی پلانها………………………………………………………………………………..۱۸۱

اشرافیت…………………………………………………………………………………………..۱۸۲

بالکنها…………………………………………………………………………………………….۱۸۳

رساله مجتمع مسکونی / فصل پنجم: ارائه طرح نهایی و پیشنهادات

ایده حجمی پروژه………………………………………………………………………………….۱۸۴

سازه پروژه……………………………………………………………………………………….۱۸۵

طراحی محوطه……………………………………………………………………………………۱۸۷

مسیر دسترسی سواره به سایت…………………………………………………………………….۱۸۷

مسیر دسترسی پیاده……………………………………………………………………………….۱۸۸

دیدهای ملحوظ شده در طراحی پروژه…………………………………………………………….۱۸۸

طراحی تاسیسات………………………………………………………………………………….۱۸۸

راهکارهای مواجه با آلودگی صوتی………………………………………………………………۱۹۰

جهت گیری مناسب ساختمان………………………………………………………………………۱۹۰

طراحی سایت و مجتمع های مسکونی……………………………………………………………۱۹۱

پلان ها،نماها،مقاطعسایت وسایت پلان………………………………………………۱۹۲

پرسپکتیو…………………………………………………………………………….۲۲۳

دانلود رساله مجتمع مسکونی /منابع وماخذ………………………………………………………………………….۲۳۵

نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0 امتیاز کلی : 0.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 0 خرید
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “رساله مجتمع مسکونی | دانلود مطالعات طراحی مجتمع مسکونی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

18 − هفده =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

قیمت محصول

20,000 تومان