رساله کتابخانه با رویکرد معماری پایدار | مطالعات طراحی کتابخانه پایدار

قوانین استفاده

خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت و هر گونه فروش در سایت های دیگر قابل پیگیری خواهد بود.

  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • ۶ ماه پشتیبانی کاملا رایگان و تضمین شده
توضیحات مختصر محصول
رساله کتابخانه با رویکرد معماری پایدار | مطالعات طراحی کتابخانه پایدار

رساله کتابخانه با رویکرد معماری پایدار | مطالعات طراحی کتابخانه پایدار


رساله کتابخانه با رویکرد معماری پایدار + منابع + سربرگ فارسی و انگلیسی + برگه تشکر

فهرست رساله کتابخانه با رویکرد معماری پایدار
عنوان صفحه
چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………. ۱
فصل اول : چارچوب پایه پژوهش و شناخت بستر طرح
۱ – ۱ مقدمه – ……………………………………………………………………………………………………………….. ۳
۱ – ۲ تعریف موضوع )طرح( – …………………………………………………………………………………………….. ۳
۱ – ۳ دلایل انتخاب موضوع – ………………………………………………………………………………………………. ۴
۱ – ۳ – ۱ اهداف – …………………………………………………………………………………………………………… ۴
۱ – ۳ – ۲ ضرورت طرح – …………………………………………………………………………………………………… ۴
۱ – ۴ مطالعات وضع موجود – ……………………………………………………………………………………………… ۶
۱ – ۴ – ۱ موقعیت جغرافیایی استان تهران – …………………………………………………………………………………. ۶
۱ – ۴ – ۲ موقعیت جغرافیایی شهر تهران – ………………………………………………………………………………….. ۷
۱ – ۴ – ۳ پوشش گیاهی – …………………………………………………………………………………………………… ۸
۱ – ۴ – ۴ توپوگرافی پهنه – ………………………………………………………………………………………………….. ۸
۱ – ۵ مطالعات اقلیمی – …………………………………………………………………………………………………… ۱۱
۱ – ۵ – ۱ استان تهران – ……………………………………………………………………………………………………. ۱۱
۱ – ۵ – ۲ آب و هوا – ………………………………………………………………………………………………………. ۱۱
۱ – ۵ – ۳ تابش خورشید – …………………………………………………………………………………………………. ۱۱
۱ – ۵ – ۴ باد – ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۲
۱ – ۵ – ۵ دما و درجه حرارت – …………………………………………………………………………………………… ۱۳
۱ – ۵ – ۶ بارش – ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴
۱ – ۶ مطالعات فرهنگی و اجتماعی – …………………………………………………………………………………….. ۱۵
۱ – ۶ – ۱ موقعیت اجتماعی و اقتصادی – …………………………………………………………………………………. ۱۵
۱ – ۶ – ۲ اقوام و زبان …………………………………………………………………………………………………… ۱۶

۱ – ۷ بررسی شرایط اقتصادی ……………………………………………………………………………………………. ۱۶
۱ – ۸ سابقه تاریخی شهر تهران …………………………………………………………………………………………. ۱۸
۱ – ۸ – ۱ تحولات بعد از ۱۳۰۰ هجری شمسی …………………………………………………………………………. ۲۰
۱ – ۹ جمعیت و آمارهای جمعیتی استان تهران …………………………………………………………………………. ۲۱
۱ – ۹ – ۱ هرم سنی جمعیت تهران در سرشماری سال ۱۳۷۵ …………………………………………………………. ۲۲
۱ – ۱۰ جاذبه های فرهنگی و تاریخی ………………………………………………………………………………….. ۲۳
۱ – ۱۲ سایت و تحلیل سایت …………………………………………………………………………………………… ۲۴
۱ – ۱۲ – ۱ دسترسی ها …………………………………………………………………………………………………… ۲۵
پاورقی ……………………………………………………………………………………………………………………. ۲۷
فصل دوم : مبانی نظری پروژه / رساله کتابخانه با رویکرد معماری پایدار
۲ – ۱ کتاب چیست؟…………………………………………………………………………………………………………………………………….. – ۲۹
۲ – ۱ – ۱ مقدمه . – …………………………. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۲۹
۲ – ۱ – ۲ ارایه ی کارکردهایی در جهت درک بهتر کتاب و کتابخانه . – …………… ………………………….. ………………………….. ۳۰
۲ – ۱ – ۲ – ۱ بیان طراحی . – …………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۳۱
۲ – ۱ – ۲ – ۱ – ۱ طراحی فضای کتابخانه برای کودکان در کتابخانههای عمومی . – …………………………. ………………………….. ۳۱
۲ – ۱ – ۲ – ۱ – ۲ مطالعه موردی کتابخانه جاوا تیمور . – ……… ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۳۳
۲ – ۱ – ۲ – ۱ – ۳ کتابخانه عمومی شهر سورابایا . – ……………. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۳۶
۲ – ۱ – ۳ تاثیر مبانی نظری بر طرح . – … ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۳۹
۲ – ۱ – ۳ – ۱ من اینجا ریشه در خاکم . – …………………………. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۳۹
۲ – ۱ – ۳ – ۲ رابطه ی ریزوم و ریشه “شباهت ها و تفاوت ها” . – ………………….. ………………………….. ………………………….. ۴۰
۲ – ۱ – ۴ نقش نظم در بی نظمی و تبیین هندسه ی مورد نظر بنا . – ………………… ………………………….. ………………………….. ۴۲
۲ – ۱ – ۴ – ۱ بررسی پدیده ی ادراک و تاثیر آن بر مخاطب . – ……………………….. ………………………….. ………………………….. ۴۳
۲ – ۱ – ۴ – ۲ من امروز ایرانی . – ………… ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۴۴

رساله کتابخانه

۲ – ۱ – ۴ – ۳ از فضا تا مکان ،از مکان تا سایت و از سایت تا اقلیم . – ………………. ………………………….. ………………………….. ۴۶
۲ – ۱ – ۴ – ۴ شناخت – کاربردی روش چیدمان فضا دردرک پیکره بندی فضایی . ………………………….. ………………………….. ۴۶
۲ – ۱ – ۵ کاربرد رنگ در فضا . – ……….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۴۷
۲ – ۱ – ۵ – ۱ مکان . – ……………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۴۷
۲ – ۱ – ۵ – ۲ فرایند نگرش اقلیمی . – ….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۴۸
۲ – ۱ – ۵ – ۳ فرایند نگرش سازه ای . – .. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۴۸
۲ – ۱ – ۶ فرایند نگرش گونه ای . – …… ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۴۹
۲ – ۱ – ۶ – ۱ معماری پرامتریک . – ……… ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۴۹
۲ – ۱ – ۶ – ۲ معماری بیونیک. . – …………. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۴۹
۲ – ۱ – ۶ – ۳ معماری ارگانیک . – ……….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۵۰
۲ – ۱ – ۶ – ۴ معماری پایدار . – …………… ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۵۰
۲ – ۱ – ۶ – ۵ معماری ارکه تایپی . – …….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۵۰
۲ – ۱ – ۷ سن و سطح آگاهی . – ………… ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۵۰
۲ – ۲ معماری پایدار . – ………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۵۱
۲ – ۲ – ۱ تعریف پایداری : تعریف پایداری از دیدگاه توسعه ای . – ………………. ………………………….. ………………………….. ۵۱
۲ – ۲ – ۲ ابعاد پایداری . – ……………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۵۲
۲ – ۲ – ۲ – ۳ – پایداری اقتصادی . ……… ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۵۴
۲ – ۲ – ۳ نمونه های تطبیقی . – ……….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۵۴
۲ – ۲ – ۳ – ۱ کندان . – …………………… ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۵۴
۲ – ۲ – ۳ – ۲ برج هِرْسْت از نورمن فاستر؛ با رویکرد معماری پایدار . – …….. ………………………………… ۵۶
۲ – ۲ – ۴ پایداری در معماری . – ……. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۵۷
۲ – ۲ – ۵ معماری و صرفه جویی در انرژی . – ………………. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۶۰
۲ – ۲ – ۶ طراحی پایدار و اصول ویترویوس . – ……………… ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۶۱
رساله کتابخانه با رویکرد معماری پایدار
۲ – ۲ – ۷ کیفیت؛ اساس طراحی پایدار . – ……………………… ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۶۲
۲ – ۲ – ۸ اصول طراحی پایدار . – ……. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۶۳
۲ – ۲ – ۸ – ۱ شناخت مکان . – …………. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۶۳
۲ – ۲ – ۸ – ۲ ارتباط با طبیعت . – ……… ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۶۳
۲ – ۲ – ۸ – ۳ شناخت تاثیرات محیطی . – ………………………. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۶۴
۲ – ۲ – ۸ – ۳ – ۱ – مدیریت منابع تجدیدناپذیر . …………… ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۶۴
۲ – ۲ – ۸ – ۳ – ۲ – مدیریت منابع تجدیدپذیر . …………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۶۴
۲ – ۲ – ۹ طراحی با قابلیت بازگشت به چرخه زندگی . – ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۶۵
۲ – ۳ بررسی اجمالی اصول پایدار درمعماری ایران . – …….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۶۹
۲ – ۳ – ۱ مقدمه . – ……………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۶۹
۲ – ۳ – ۲ رابطه فرهنگ و – معماری . ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۷۶
۲ – ۳ – ۳ تاثیر عوامل فرهنگی بر فرم – معماری . ………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۸۰
۲ – ۳ – ۳ – ۱ اهمیت مفهوم شکل یا فرم در فرهنگ معماری . – ………………….. ………………………….. ………………………….. ۸۰
۲ – ۳ – ۳ – ۲ عوامل فرهنگی موثر در شکل – گیری فضای معماری . …………… ………………………….. ………………………….. ۸۳
۲ – ۳ – ۳ – ۳ بازتاب فرهنگ در صورت فضای – معماری . ………………………… ………………………….. ………………………….. ۸۴
۲ – ۳ – ۴ مبانی فرهنگ ایران و تاثیر آن بر – معماری . …… ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۸۵
۲ – ۳ – ۵ مفهوم سیر از ظاهر به باطن در معماری اسلامی – ایران . ………………. ………………………….. ………………………….. ۸۹
۲ – ۳ – ۶ عوامل بنیادی معماری در ایران . – ………………… ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۹۱
۲ – ۳ – ۶ – ۱ اصل سیر از کثرت به وحدت . – ………………. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۹۱
۲ – ۳ – ۶ – ۲ اصل سیر از ظاهر به باطن . – …………………… ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۹۲
۲ – ۳ – ۶ – ۳ اصل فراوری و انتظاع از طبیعت . – ………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۹۲
۲ – ۳ – ۶ – ۴ اصل ساماندهی اهداف کارکردی ، سازه ای و کالبدی . – …………. ………………………….. ………………………….. ۹۳
۲ – ۳ – ۷ شفافیت ) گستره پهنه دید ( . – …………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۹۳

رساله کتابخانه پایدار

۲ – ۳ – ۸ هندسه . – ………………………. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۹۵
۲ – ۳ – ۸ – ۱ هندسه علمی . – ………. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۹۵
۲ – ۳ – ۸ – ۲ هندسه شهودی . – …… ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۹۵
۲ – ۳ – ۹ انعکاس . – …………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۹۸
۲ – ۳ – ۱۰ اصل درون گرایی در عین برونگرایی . – ………. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۹۸
۲ – ۳ – ۱۱ درون گرایی . – ……………. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۹۹
۲ – ۳ – ۱۲ تقارن . – …………………… ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۱۰۱
۲ – ۳ – ۱۲ – ۱ تقارن به مثابه اصلی زیبا شناختی . – …… ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۱۰۳
۲ – ۳ – ۱۲ – ۲ تقارن به عنوان اصلی در ساخت و ساز . – ……………………….. ………………………….. ………………………….. ۱۰۳
۲ – ۳ – ۱۳ مرکزیت . – ………………. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۱۰۴
۲ – ۳ – ۱۴ محور گرایی . – …………. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۱۰۵
۲ – ۳ – ۱۵ سیالیت ) گسترش پهنه دید ( . – ……………… ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۱۰۶
۲ – ۳ – ۱۶ تباین یا نا همگونی . – ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۱۰۶
۲ – ۳ – ۱۷ تعادل و توازن . – ……….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۱۰۷
۲ – ۳ – ۱۸ سلسله مراتب، تداوم )سلسله مراتب دسترسی( )اصل ردهبندی فضایی( . – …………….. ………………………….. ۱۰۹
۲ – ۳ – ۱۹ اصول و روشهای طراحی شهری: . – ………… ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۱۱۱
۲ – ۳ – ۱۹ – ۱ فضای خارجی ، فضای داخلی . – ………. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۱۱۱
۲ – ۳ – ۱۹ – ۲ اصل محصور کردن فضا . – ……………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۱۱۲
۲ – ۳ – ۱۹ – ۳ اصل سادگی و فضای محصور در شهر ایرانی . – ………………. ………………………….. ………………………….. ۱۱۴
۲ – ۳ – ۱۹ – ۴ خصوصیت ایستایی و پویایی فضای محصور . – ……………….. ………………………….. ………………………….. ۱۱۵
۲ – ۳ – ۱۹ – ۵ اصل مقیاس و تناسب . – …………………… ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۱۱۶
۲ – ۳ – ۱۹ – ۶ اصل فضاهای متباین . – ……………………. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۱۱۷
۲ – ۳ – ۱۹ – ۷ اصل قلمرو . – …….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۱۱۷

۲ – ۳ – ۱۹ – ۸ اصل ترکیب ) کمپوزیسیون ( . – ………… ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۱۱۸
۲ – ۳ – ۱۹ – ۹ آگاهی از فضا . – …. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۱۱۸
پاورقی : ………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۰
فصل سوم : معرفی نمونه های مشابه داخلی و خارجی / رساله کتابخانه با رویکرد معماری پایدار
۳ – ۱ بررسی نمونه های داخلی . – ……… ………………………. ………………………….. ۱۲۳
۳ – ۱ – ۱ پروژه باغ کتاب تهران . ……….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۱۲۳
۳ – ۱ – ۲ باغ آب و نور . …………………… ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۱۲۸
۳ – ۱ – ۳ باغ آب و نور سفارت ایران در بانکوک . – …………. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۱۲۹
۳ – ۱ – ۴ فرهنگسرای نیاوران . ………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۱۳۰
۳ – ۲ بررسی نمونه های خارجی . – …….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۱۳۴
۳ – ۲ – ۱ چهره ی آلمان در اکسپوی – ۲۰۱۰ شانگهای چین . ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۱۳۴
۳ – ۲ – ۲ چهره ی فرانسه در اکسپوی – ۲۰۱۰ شانگهای چین . …………………………. ………………………….. ………………………….. ۱۴۹
۳ – ۲ – ۳ کتابخانه مدیا تک . – …………… ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۱۵۲
پاورقی . …………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۱۵۲
فصل چهارم : برنامه فیزیکی و استاندارد ها
برنامه فیزیکی و استاندارد ها . …………… ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۱۶۱
۴ – ۱ بررسی استانداردها و ضوابط طراحی . – ………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۱۶۱
۴ – ۱ – ۱ کتابخانه ها )استاندارد ها( . …… ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۱۶۱
۴ – ۱ – ۱ – ۱ کتابخانه . – ……………………… ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۱۶۲
۴ – ۱ – ۱ – ۲ نکات مهم درطراحی . – …… ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۱۶۳
۴ – ۱ – ۲ – ۱- بررسی استانداردها و ضوابط طراحی . ………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۱۶۷
۴ – ۱ – ۲ – ۲ نکات کلی در طرح و چیدن قفسهها . – ………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۱۶۸
۴ – ۱ – ۳ ابعاد قفسهها . ……………………… ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۱۶۹
رساله کتابخانه با رویکرد معماری پایدار
۴ – ۱ – ۴ نکات لازم در ارائه طرح داخلی کتابخانهها . – ……… ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۱۷۰
۴ – ۱ – ۵ مخزن . – … ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۱۷۱
۴ – ۱ – ۵ – ۱ انواع مخازن . – ……………….. ………………… ۱۷۱
۴ – ۱ – ۵ – ۲ خصوصیات مخازن بسته و انبارهای ویژه . – …… ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۱۷۲
۴ – ۱ – ۶ منابع چاپی غیر کتاب . – ………. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۱۷۲
۴ – ۱ – ۷ منابع غیر چاپی . – ……………….. …………………………….. ………………………….. ۱۷۳………………….. ………………………….. ………………………….. ۱۷۶…………. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۱۷۶
۴ – ۱ – ۹ – ۲ بخش فهرستگان پیشخوان تحویل کتاب . – …….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۱۷۶
۴ – ۱ – ۹ – ۳ فضای مطالعه . – …………………………… ………………………….. ۱۷۶
۴ – ۱ – ۹ – ۴ تجهیزات مطالعه . – …………. …………………………. ………………………….. ۱۷۷
۴ – ۱ – ۱۰ بخش فعالیتهای همگانی . – ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۱۷۸
۴ – ۱ – ۱۰ – ۱ سالن سمینار و تالار اجتماعات: . – ………………. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۱۷۸
۴ – ۱ – ۱۰ – ۲ آمفی تئاتر . – ………………… ……………… ………………………….. ۱۷۹
۴ – ۱ – ۱۰ – ۳ کارگاه ها . – ………………….. ………………….. ………………………….. ۱۷۹
۴ – ۱ – ۱۰ – ۴ – search area .. .. .. .. .. .. .. .. … .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 180
۴ – ۱ – ۱۰ – ۵ – polycopy .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 180
۴ – ۱ – ۱۰ – ۶ – smoking area .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. …. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 180
۴ – ۱ – ۱۰ – ۷ – مطالعه ی نابینایان . ……… …… ………………………….. ………………………….. ۱۸۰
۴ – ۱ – ۱۰ – ۸ – guard .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 180
۴ – ۱ – ۱۱ بخش اداری . – …………………. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۱۸۱
۴ – ۱ – ۱۲ شیوههای نوین طراحی کتابخانه ها با توجه به محدودین معلولین جسمی حرکتی . – ………. ………………………….. ۱۸۲

رساله کتابخانه با رویکرد معماری پایدار

۴ – ۱ – ۱۲ – ۱ مشکلات معلولین درکتابخانه و در مسیر آن . – ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۱۸۲
۴ – ۱ – ۱۲ – ۲ پیاده رو . – …………………… ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۱۸۷
۴ – ۱ – ۱۲ – ۳ درب ورودی . – ……………. …………………………. ………………………….. ۱۸۸
۴ – ۱ – ۱۲ – ۴ پنجرهها . – …………………… ………. رساله کتابخانه با رویکرد معماری پایدار
۴ – ۲ بررسی ضوابط شهرسازی موثر بر طرح . – ………………. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۱۹۱
۴ – ۲ – ۱ تراکم منطقه . – ……………………. …………………. ………………………….. ۱۹۱
۴ – ۲ – ۲ تراکم مجاز . – …………………….. …………………………………. ۱۹۱
۴ – ۲ – ۳ ضوابط مربوط به نمای ساختمانها . – ………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۱۹۱
۴ – ۲ – ۴ راهبردها . – …………………………. ……………. ………………………….. ………………………….. ۱۹۱
۴ – ۳ مبنای طراحی فضاهای نمایشگاهی . ……………………… ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۱۹۴
۴ – ۳ – ۱ مقدمه . ….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۱۹۴
۴ – ۳ – ۲ برداشت محتوایی از موضوی کتابخانه با رویکرد معماری پایدار در عرصه ی نمایشگاهی . .. ………………………….. ۱۹۴
۴ – ۳ – ۳ انواع موضوع برگزاری نمایشگاه . – …………………… ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۱۹۵
۴ – ۳ – ۳ – ۱ نمایشگاه های عمومی . – … ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۱۹۶
۴ – ۳ – ۳ – ۲ نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا . – ………………. ……رساله کتابخانه با رویکرد معماری پایدار…… ………………………….. ۱۹۷
۴ – ۳ – ۳ – ۳ نمایشگاه های تخصصی . – .. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۱۹۷
۴ – ۳ – ۳ – ۴ نمایشگاه های اختصاصی . – …………………………. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۱۹۸
۴ – ۳ – ۳ – ۴ اکسپو ها . – ……………………. ……………………………………………. ………………………….. ۱۹۸
۴ – ۳ – ۴ انواع مقیاس برپایی نمایشگاه . – ……………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۱۹۹
۴ – ۳ – ۴ – ۱ سطح نمایشگاه های بین المللی و … . – ………. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۱۹۹
۴ – ۳ – ۴ – ۲ مقیاس جهانی . – ……………. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۲۰۰
۴ – ۳ – ۴ – ۳ مقیاس قاره ای . – ………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۲۰۱
۴ – ۳ – ۴ – ۴ مقیاس حوزه ای . – ……….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۲۰۱
۴ – ۳ – ۴ – ۵ مقیاس چند جانبه . – ……… ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۲۰۱
۴ – ۳ – ۴ – ۶ سطح نمایشگاه های ملی . – ……………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۲۰۱
۴ – ۳ – ۴ – ۷ مقیاس کشوری . – ………… ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۲۰۱
۴ – ۳ – ۴ – ۸ مقیاس منطقه ای . – ………. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۲۰۲
۴ – ۳ – ۴ – ۹ مقیاس استانی . – …………… ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۲۰۲
۴ – ۳ – ۴ – ۱۰ مقیاس شهرستانی . – …… ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۲۰۲
۴ – ۳ – ۴ – ۱۱ مقیاس شهری . – ………… ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۲۰۳
۴ – ۳ – ۴ – ۱۲ مقیاس محله ای . – ……… ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۲۰۳
۴ – ۳ – ۴ – ۱۳ سطح بین المللی . – …….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۲۰۳
۴ – ۳ – ۴ – ۱۴ سطح داخل کشوری . – .. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۲۰۳
۴ – ۳ – ۵ فضاهای متشکله نمایشگاه . – … ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۲۰۴
۴ – ۳ – ۵ – ۱ بخش – ۱ ، C.S بخش فضای سرپوشیده ) مستلزم احداث ساختمان ( . ………………………. ………………………….. ۲۰۴
۴ – ۳ – ۵ – ۲ بخش – ۲ U.S بخش فضاهای روباز ) محوطه ( . – ……………………… ………………………….. ………………………….. ۲۰۶
۴ – ۳ – ۶ استفاده کنندگان نمایشگاه . – …. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۲۰۷
۴ – ۳ – ۷ سطوح کلی فضاهای نمایشگاه . – ………………………. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۲۰۸
۴ – ۳ – ۸ سطوح سرانه ساختمان های نمایشگاهی . – ………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۲۰۹
۴ – ۴ – ۱ گونه های فضا و برنامه فیزیکی برای طراحی . – …… ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۲۱۲
۴ – ۴ – ۲ سطوح عملکرد فضایی در قسمت های مختلف . – …. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۲۱۳
فصل پنجم : فرایند و روند طراحی / رساله کتابخانه با رویکرد معماری پایدار
۵ – ۱ سایت پلان……………………………………………………………………………………………………………………………………….. – ۲۲۳
۵ – ۲ پلان همکف مقیاس – ۲۰۰۰ / ۱ ………………………………………………………………………………………….. ۲۲۴
۵ – ۳ پلان طبقه اول، مقیاس – ۲۰۰۰ / ۱ ………………………………………………………………………………………. ۲۲۵
۵ – ۴ پلان طبقه دوم ، مقیاس – ۲۰۰۰ / ۱………………………………………………………………………………………. ۲۲۶
رساله کتابخانه با رویکرد معماری پایدار
۵ – ۵ مقطع – A-A مقیاس ۵۰۰ / ۱ ……………………………………………………………………………………………. ۲۲۷
۵ – ۶ مقطع – B_B مقیاس ۵۰۰ / ۱ ……………………………………………………………………………………. ۲۲۸
۵ – ۷ نمای جنوبی و شمالی – …………………………………………………………………………………………… ۲۲۹
۵ – ۸ نمای شرقی و غربی – …………………………………………………………………………………………….. ۲۳۰
۵ – ۹ تصویر هوایی از پروژه – ………………………………………………………………………………………….. ۲۳۱
۵ – ۱۰ تصاویر پروژه – ………………………………………………………………………………………………….. ۲۳۲
منابع و ماخذ ……………………………………………………………………………………………………………. ۲۳۴
ز
فهرست جداول رساله کتابخانه با رویکرد معماری پایدار

نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0 امتیاز کلی : 0.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 0 خرید
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “رساله کتابخانه با رویکرد معماری پایدار | مطالعات طراحی کتابخانه پایدار”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پانزده − 13 =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

قیمت محصول

50,000 تومان