رساله بیمارستان قلب | مطالعات کامل بیمارستان قلب

قوانین استفاده

خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت و هر گونه فروش در سایت های دیگر قابل پیگیری خواهد بود.

  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • ۶ ماه پشتیبانی کاملا رایگان و تضمین شده
توضیحات مختصر محصول
رساله بیمارستان قلب | مطالعات کامل بیمارستان قلب

رساله بیمارستان قلب و عروق


رساله بیمارستان قلب + تصاویر طرح (پلان ها + نماها و ….)

فهرست مطالب / رساله بیمارستان قلب :

پیشگفتار ……………………………………………………………………………………………….۷

معرفی پروژه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….۸

دلایل انتخاب موضوع………………………………………………………………………………………………………………………….۹

موقعیت سایت …………………………………………………………………………………………………………………………………..۹

معیارهای انتخاب سایت ……………………………………………………………………………………………………………………..۹

آنالیز سایت ……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱

فصل اول : شناخت بستر ………………………………………………………………………………………………………………….۱۵

  • مطالعات جغرافیایی و اقلیمی …………………………………………………………………………………………………………..۱۶

۱-۱-۱- کلیات جغرافیای استان خوزستان ……………………………………………………………………………………۱۶

۱-۱-۲- بررسی خصوصیات جغرافیایی و اقلیم شهر اهواز ………………………………………………………..۱۶

۱-۱-۲-۱- منطقه بندی آب و هوایی …………………………………………………………………………………..۱۷

۱-۱-۲-۲- تابش ………………………………………………………………………………………………………………….۱۷

۱-۱-۲-۳- دما ………………………………………………………………………………………………………………………۱۷

۱-۱-۲-۴- رطوبت ………………………………………………………………………………………………………………..۱۷

۱-۱-۲-۵-میزان و کیفیت بارندگی ………………………………………………………………………………………۱۸

۱-۱-۲-۶- باد ………………………………………………………………………………………………………………………..۱۸

۱-۱-۳-تاثیراقلیم در معماری …………………………………………………………………………………………………….۱۸

۱-۱-۳-۱-جهت گیری ساختمان ………………………………………………………………………………………….۱۸

منابع و ماخذ فصل اول ………………………………………………………………………………………………………………………۱۹

فصل دوم (معرفی بیمارستان، منطقه بندی و وظایف هرمنطقه) …………………………………………..۲۰

۲-۱- انواع بیمارستان ……………………………………………………………………………………………………………………….۲۱

۲-۲- وظایف بیمارستان ……………………………………………………………………………………………………………………۲۱

۲-۳- منطقه بندی دربیمارستان ………………………………………………………………………………………………….۲۱

۲-۳-۱ وظایف منطقه نگهداری …………………………………………………………………………………………………۲۱

۲-۳-۲- وظایف منطقه معالجات بیماران …………………………………………………………………………………..۲۲

۲-۳-۲-۱- بخش جراحی ……………………………………………………………………………………………………………۲۲

۲-۳-۲-۲- استرلیزاسیون مرکزی ……………………………………………………………………………………………….۲۳

۲-۳-۲-۳- بخش قلب …………………………………………………………………………………………………………………۲۳

۲-۳-۲-۴- کاتتریزاسیون قلب …………………………………………………………………………………………………….۲۴

-۵-۲-۳-۲ سی سی یو …………………………………………………………………………………………………………………۲۴

۶-۲-۳-۲- پست سی سی یو …………………………………………………………………………………………………….۲۵

۲-۳-۲-۷- بخش بازتوانی قلب ……………………………………………………………………………………………………۲۵

۲-۳-۲-۸- واحد هولتر مانیتورینگ ………………………………………………………………………………………..۲۳

۲-۳-۲-۹ – بخش آنژیو گرافی ( کت لب) ……………………………………………………………………………..۲۳

۲-۳-۲-۱۰- بخش سانترال پرستاری …………………………………………………………………………………….۲۶

۲-۳-۲-۱۱- آزمایشگاه …………………………………………………………………………………………………………..۲۷

۲-۱-۲-۱۲- بخش رادیولوژی ( Radiographie) ……………………………………………………………28

۲-۳-۳- وظایف منطقه معالجات و معاینات بیماران درمانگاهی ………………………………………..۲۹

۲-۳-۳-۱- بخش اورژانس ……………………………………………………………………………………………………..۳۱

۲-۳-۳-۲- خون شناسی ………………………………………………………………………………………………………۳۲

۲-۳-۳-۳- بخش دارویی بیمارستان ……………………………………………………………………………………..۳۳

۲-۳-۳-۴- کتابخانه ……………………………………………………………………………………………………………….۳۳

۲-۳-۴– وظایف منطقه تدارکات و تهیه وسایل اولیه …………………………………………………………۳۴

۲-۳-۴-۱- بخش کاخداری ………………………………………………………………………………………………….۳۴

۲-۳-۴-۲- بخش مرکز گندزدائی (Sterilisation) ………………………………………………………….35

۲-۳-۴-۳- وظایف بخش رختشویخانه …………………………………………………………………………………۳۵

۲-۳-۴-۴- وظایف بخش ضد عفونی و آماده کردن تخت ……………………………………………………۳۵

۲-۳-۴-۵- وظایف انبار مواد غذائی ………………………………………………………………………………………۳۵

۲-۳-۴-۶- وظایف بخش آشپزخانه …………………………………………………………………………………….۳۵

۲-۳-۴-۷- وظایف منطقه تدارکات ………………………………………………………………………………………۳۶

۲-۳-۴-۷-۱- دفع فاضلاب …………………………………………………………………………………………………..۳۶

۲-۳-۴-۷-۲ –رختشویخانه ………………………………………………………………………………………………….۳۶

۲-۳-۴-۷-۳ – آشپزخانه …………………………………………………………………………………………………….۳۷

۲-۳-۴-۷-۴- انبار ………………………………………………………………………………………………………………..۳۸

۲-۳-۴-۷-۵- کارگاه تعمیرات و تأسیسات ………………………………………………………………………..۳۹

۲-۳-۴-۷-۶- پارکینگ ……………………………………………………………………………………………………….۳۹

۲-۳-۵- وظایف منطقه مکمل ……………………………………………………۴۱

۲-۳-۵-۱– وظایف بخش پذیرش بیمار برای بستری …………………………………………………..۴۱

۲-۳-۵-۲– وظایف بخش کمکهای اولیه فوری ……………………………………………………………..۴۱

۲-۳-۵-۳ – وظایف بخش مرکز کشیک ……………………………………………………………………….۴۱

۲-۳-۶– وظایف منطقه اداری هال وفضاهای جنبی ……………………………………………………..۴۲

۲-۳-۶-۲- وظایف منطقه هال وفضاهای جنبی …………………………………………………………………۴۲

۲-۳-۶-۱- وظایف منطقه اداری ………………………………………………………………………………………….۴۲

منابع و ماخذ فصل دوم ………………………………………………………………………………………………………..۴۴

رساله بیمارستان قلب / فصل سوم (شرایط آسایش بیمار) ………………………………………………………………………………۴۵

۳-۱- شرایط مناسب محیط بیمار …………………………………………………………………………………………….۴۶

۳-۱-۱- نورطبیعی، منظره و تهویه طبیعی ………………………………………………………………………..۴۶

۳-۱-۲- نور مصنوعی …………………………………………………………………………………………………………..۴۷

۳-۱-۳- دما، رطوبت، تهویه مکانیکی ………………………………………………………………………………….۴۷

۳-۱-۳-۱- کنترل دما و رطوبت ………………………………………………………………………………………۴۷

۳-۱-۳-۲- تهویه مکانیکی ……………………………………………………………………………………………….۴۷

۳-۱-۴- بهداشت محیط و کنترل عفونت ……………………………………………………………………………۴۷

۳-۱-۵- ایمنی ………………………………………………………………………………………………………………………۴۷

۳-۱-۶- صدای مطلوب و نامطلوب ……………………………………………………………………………………….۴۸

۳-۱-۷- تسهیلات آسایشی و ایمنی بیماران ……………………………………………………………………….۴۹

۳-۱-۸- فضای معماری ………………………………………………………………………………………………………..۵۲

۳-۱-۹- رنگ در فضای معماری …………………………………………………………………………………………..۵۲

منابع و ماخذ فصل سوم ………………………………………………………………………………………………………………۵۴

رساله بیمارستان قلب / فصل چهارم( شرایط روانی حاکم بر بخش ها و موقعیت فضاها) …………..۵۵

۴-۱- شرایط روانی حاکم بر بخش ها ……………………………………………………………………………………….۵۶

۴-۱-۱- آزمایشگاه ………………………………………………………………………………………………………………۵۶

۴-۱-۲- رادیولوژی ……………………………………………………………………………………………………………..۵۶

۴-۱-۳- فیزیوتراپی ……………………………………………………………………………………………………………۵۶

۴-۱-۴- اورژانس ………………………………………………………………………………………………………………..۵۶

۴-۱-۵- جراحی …………………………………………………………………………………………………………………۵۶

۴-۱-۶- داروخانه ……………………………………………………………………………………………………………….۵۷

۴-۱-۷- ریکاوری ……………………………………………………………………………………………………………….۵۷

۴-۲- شرایط روانی حاکم و موقعیت فضاها …………………………………………………………………………….۵۷

۴-۲-۱- هیئت مدیره ….….رساله بیمارستان قلب………………………………………………………………………………………………….۵۷

۴-۲-۲- بخش مدارک پزشکی ………………………………………………………………………………………….۵۸

۴-۲-۳- خش پذیرش ………………………………………………………………………………………………………۵۸

۴-۲-۴- بخش امور مالی ………………………………………………………………………………………………….۵۹

۴-۲-۵- بخش مراقبت های ویژه کودکان ………………………………………………………………………۵۹

منابع و ماخذ فصل چهارم ………………………………………………………………………………………………………..۶۱

رساله بیمارستان قلب / فصل پنجم( برنامه ریزی فیزیکی) …………………………………………………………………………….۶۲

۵-۱- روند کار در مناطق و در بخشهای هر منطقه ………………………………………………………………۶۳

۵-۲- عوامل مؤثر در شکل گیری روند کار هراستاسیون و واحد استاسیونی ………………………………….۶۳

۵-۳- روند کاربین مناطق بیمارستان ……………………………………………………………………………………………….۶۴

۵-۴- موقعیت و عمل کرد بخشها نسبت بیکدیگر ………………………………………………………………………….۷۸

۵-۵- عوامل موثر در تعیین ظرفیت بیمارستان ……………………………………………………………………………….۷۹

۵-۶- برنامه ریزی فیزیکی هر بخش یک منطقه نسبت به ظرفیت ……………………………………………… ۸۰

۵-۶-۱- استاسیون معمولی ………………………………………………………………………………………………………..۸۰

۵-۶-۲- استاسیون نگهداری و مراقبت شدید ……………………………………………………………………………۸۱

۵-۶-۳- استاسیون بیماران خردسال …………………………………………………………………………………………۸۲

۵-۶-۴- برنامه ریزی فیزیکی هر بخش در منطقه معاینات و معالجات بستری ……………………….۸۳

۵-۶-۵- برنامه ریزی فیزیکی هر بخش در منطقه معاینات و معالجات مشترک ……………………..۸۳

۵-۶-۶- برنامه ریزی مساحت قسمت های بخش بزرگسالان …………………………………………………..۸۵

۵-۶-۷- برنامه ریزی فیزیکی بخش تزریقات و داروخانه …………………………………………………………۸۶

۵-۶-۸- برنامه ریزی فیزیکی بخش خردسالان …………………………………………………………………………۸۶

۵-۶-۹- برنامه ریزی فیزیکی منطقه مکمل ………………………………………………………………………………۸۸

۵-۶-۱۰- برنامه ریزی فیزیکی منطقه اداری – هال و ضمائم ………………………………………………..۹۱

۵-۶-۱۱- برنامه ریزی فیزیکی منطقه تدارکات و تهیه وسائل اولیه ……………………………………….۹۳

۵-۶-۱۲- برنامه ریزی فیزیکی بخش نگهداری جسد ……………………………………………………………۱۰۰

۵-۷- جدول مساحت های مفید و زیربنا برای میزان ظرفیت بیمارستانهای مختلف …………………..۱۰۲

۵-۸- ریزفضا ها و استاندارد های بیمارستان تخصصی قلب وعروق با ظرفیت ۱۵۰-۲۵۰ تخت…۱۰۶

۵-۹- دیاگرام های ارتباطی بیمارستان تخصصی قلب و عروق ……………………………………………………..۱۲۲

منابع و ماخذ فصل پنجم ………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۴

رساله بیمارستان قلب / فصل ششم (بررسی مبانی طراحی بیمارستان و احکام مربوطه) ………………………۱۳۵

۶-۱- قوانین طراحی بیمارســـتان …………………………………………………………………………………………….۱۳۶

۶-۲- استانداردهای بیمارستان …………………………………………………………………………………………………….۱۳۸

۶-۳- چگونگی طراحی بیمارستان ……………………………………………………………………………………………….۱۳۹

۶-۳-۱- طراحی ورودی اصلی بیمارستان ……………………………………………………………………………………۱۳۹

۶-۳-۲- طراحی هال اصلی بیمارستان ………………………………………………………………………………………….۱۳۹

۶-۳-۳- طراحی راهروی اصلی بیمارستان …………………………………………………………………………………….۱۴۰

۶-۳-۴- طراحی پلکان اصلی بیمارستان ……………………………………………………………………………………….۱۴۰

۶-۳-۵- شکل و سبک ساختمان بیمارستان ……………………………………………………………………………….۱۴۰

۶-۳-۶- نظم و ترتیب استقرار بخش ها در طبقات …………………………………………………………………….۱۴۶

۶-۳-۷- چگونگی قرارگرفتن وسایل ، اثاثیه و تجهیزات و رنگ­آمیزی آنها ………………………………..۱۴۷

منابع و ماخذ فصل ششم ……………………………………………………………………………………………………………….۱۴۸

رساله بیمارستان قلب / فصل هفتم (مصادیق) ………………………………………………………..۱۴۹

۷-۱- نمونه بیمارستان تخصصی خارجی ……………………………………………………………………………………۱۵۰

۷-۱-۱- بیمارستان قلب ایندیانا ……………………………………………………………………………………………۱۵۰

۷-۲- نمونه های بیمارستان تخصصی داخلی ……………………………………………………………………………..۱۶۲

۷-۲-۱- بیمارستان قلب سینا ………………………………………………………………………………………………۱۶۲

۷-۲-۲- بیمارستان قلب شهید رجایی تهران ………………………………………………………………………۱۶۹

۷-۲-۳- پلی کلینیک تخصصی قلب بیمارستان بهارستان اصفهان …………………………………….۱۸۰

۷-۳- نمونه های بیمارستان عمومی داخلی ……………………………………………………………………………….۱۸۳

۷-۳-۱-بیمارستان امام اهواز ……………………………………………………………………………………………….۱۸۳

منابع و ماخذ فصل هفتم …………………………………………………………………………………………………………….۱۸۵

رساله بیمارستان قلب /فصل هشتم (طراحی بیمارستان) ………………………………………………..۱۸۶

۸-۱- ایده حجمی ………………………………………………………………………………………………………………………۱۸۷

۸-۲- کانسپت کلی …………………………………………………………………………………………………………………….۱۸۷

۸-۳- طراحی بیمارستان ……………………………………………………………………………………………………………۱۸۸

فهرست واژگان …………………………………………………………………………………………………………………………….۲۰۲

منابع و ماخذ کلیه فصول ………………………………….رساله بیمارستان قلب…………………………………………..۲۰۴

نمایش بیشتر
قیمت محصول

12,000 تومان