مطالعات مرکز رشد فناوری کارخانه نساجی | رساله کارخانه نساجی

Textile Factory Technology Growth Center Studies
قوانین استفاده

خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت و هر گونه فروش در سایت های دیگر قابل پیگیری خواهد بود.

  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • ۶ ماه پشتیبانی کاملا رایگان و تضمین شده
توضیحات مختصر محصول
مطالعات مرکز رشد فناوری کارخانه نساجی | رساله کارخانه نساجی

مطالعات مرکز رشد فناوری کارخانه نساجی | رساله کارخانه نساجی


مطالعات مرکز رشد فناوری کارخانه نساجی

فهرست مطالب
عنوان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..صفحه
فهرست تصاویر
فهرست نمودارها
فهرست جداول

فصل۱- مقدمه و کلیات

۱-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱

فصل۲ – مبانی نظری

۱-۲ -مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴
۲-۲- تعریف مرکز رشد …………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵
۳-۲- اختراع Invention ………………………………………………………………………………………………………………………15
۴-۲- نوآوری Innovation ………………………………………………………………………………………………………………… 15
۵-۲- کارآفرینی Entepreneurship ……………………………………………………………………………………………… 16
۶-۲- تحقیق، پژوهش research …………………………………………………………………………………………………….. 17
۱-۶-۲- تحقیقات بنیادیbasic Research ………………………………………………………………………. 17
۲-۶-۲- تحقیقات توسعه ای Development research ……………………………………………… 17
۷-۲- مرحله نیمه صنعتی PILOT PLANT ……………………………………………………………………………………… 17
۸-۲- فناوریTECHNOLOGY …………………………………………………………………………………………………………. 18
۹-۲- توسعه ی فناوری Technology development ……………………………………………………………….. 18
۱-۹-۲ ایجاد فناوری ……………………………………………………………………………………………………………….۱۸
۲-۹-۲ انتقال فناوری Technology Transfer………………………………………………………………… 18
۳-۹-۲ اشاعه فناوری…………………………………………………………………………………………………………………۱۹
۴-۹-۲ جذب فناوری ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۹
۵-۹-۲- بومی سازی فناوری ………………………………………………………………………………………………….. ۱۹
۶-۹-۵- جذب و بومی سازی فناوری ……………………………………………………………………………………..۱۹
۱۰-۲- تعاریف و اصطلاحات مراکز رشد فناوری …………………………………………………………………………………. ۱۹
۱-۱۰-۲ مراکز رشد علمی و دانشگاهی Academic and scientific Incubators ……19
۲-۱۰-۲- مراکز رشد تحقیق پایه ای incubators Basic Research ………………………… 20
۳-۱۰-۲- نقطه سربه سر Break-even point ……………………………………………………………… 20
۴-۱۰-۲- مرکز رشد کسب و کار Business incubator ……………………………………………….21
۵-۱۰-۲- دارایی خالص کسب و کار Business Net Worth ……………………………………… 22
۱۱-۲- اهداف مراکز رشد مطالعات مرکز رشد فناوری کارخانه نساجی ……………………………………………………………..۲۲
۱۲-۲- خدمات مراکز رشد …………………………………………………………………………………………………………………. ۲۲
۱۳-۲- انواع مراکز رشد ………………………………………………………………………………………………………………………..۲۳

۱۴-۲- مراکز رشد علمی و دانشگاهی ۲۴

۱۵-۲- مراکز رشد تحقیق پایه‌ای Basic research incubators ………………………………………….. 24
۱۶-۲- محک زنی Benchmark ………………………………………………………………………………………………….. 24
۱۷-۲- مدل عملیاتی Bricks and Mortar (BAM) ………………………………………………………………. 25
۱۸-۲- مرکز رشد فیزیکی/سنتی/آجر و سیمان ………………………………………………………………………………. ۲۵
۱۹-۲- دارایی خالص کسب و کار Business Net Worth ………………………………………………………. 26
۲۰-۲- پارک کسب و کار Business Park …………………………………………………………………………………. 26
۲۱-۲- مراکز رشد کلاسیک کار و کسب Classical business incubators ………………………….26
۲۲-۲- خوشه‌سازی و شبکه‌سازی Clustering and networking ……………………………………….. 27
۱-۲۲-۲ خوشه های اقتصادی Clusters ……………………………………………………………………….. 27
۲۳-۲- مراکز رشد همکار Corporate Incubators ………………………………………………………………….27
۲۴-۲- مرکز رشد کسب و کار گروهی پر مخاطره Corporate Venture Incubator ……….. 28
۲۵-۲- مراکز رشد دات. کام Dotcom Incubators……………………………………………………………………28
۲۶-۲- توسعه اقتصادی Economic development ……………………………………………………………….. 28
۱-۲۶-۲- مراکز رشد توسعه اقتصادی Economic development incubators …. 29
۲۷-۲- اگیوباتور/ تخم‌مرغی شکل Eggubator …………………………………………………………………………….29
۲۸-۲- معبر (یا مرکز رشد مجازی) e-incubator/ portal ……………………………………………………. 31
۲۹-۲- کارآفرینان Entrepreneur ……………………………………………………………………………………………. 31
۱-۲۹-۲- کارآفرینی Entrepreneurship …………………………………………………………………. 33
۳۰-۲- دوره رشد ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۴
۳۱-۲- مرکز رشد Incubator ………………………………………………………………………………………………………34
۱-۳۱-۱- امکانات مراکز رشد Incubator Facilities ……………………………………………….. 35
۲-۳۱-۲- نسل‌های مرکز رشد Incubator Generations ……………………………………… 35
۳۲-۲- مدل عملیاتی مرکز رشد Incubator operational model …………………………………… 35
۳۳-۲- فناوری اطلاعات Information technology (IT) …………………………………………………. 35
۳۴-۲- نوآوری Innovation………………………………………………………………………………………………………….36
۱-۳۴-۲- مرکز نوآوری Innovation center …………………………………………………………….. 36
۲-۳۴-۲- نو آورانه Innovative …………………………………………………………………………………… 36
۳۵-۲- مرکز رشد IT IT Incubator ………………………………………………………………………………………. 36
۳۶-۲- مراکز رشد با هدف توسعه اقتصادی محلی Local economic development
incubators………………………………………………………………………………………………………………………………… 37
۳۷-۲- مراکز رشد مختلط (عمومی) Mixed incubators …………………………………………………….. 37
۱-۳۷-۲- مراکز رشد شبکه‌ای شده Networked incubators …………………………….. 37
۲-۳۷-۲- مراکز رشد کسب و کار غیرانتفاعی Non-Profit Business Incubator 38
۳-۳۷-۲- مرکز رشد تجاری غیر انتفاعی Not-for-Profit Business Incubator 38
۳۸-۲-دوره پیش رشد Pre-incubation Period ………………………………………………………………….38
۳۹-۲- دوره رشد مقدماتی Pre-Incubation Period ………………………………………………………… 39
۴۰-۲- پارک مطالعات مرکز رشد فناوری کارخانه نساجی
۱-۴۱-۲- پارک تحقیقاتی Research Park ………………………………………………………………40
۲-۴-۲- شهرک علمی تحقیقاتی Science & Technology Park …………………….. 40
۳-۴۱-۲- پارک‌های علم (فناوری) Science (Technology) parks ………………. 41
۴-۴۱-۲- پارک علم Science Park ………………………………………………………………………… 41

۴۲-۲- مراکز رشد اجتماعی

۴۲-۲- فناوری / تکنولوژی Technology …………………………………………………………………………………43
۴۳-۲- مراکز رشد کسب و کار فناورانه Technology Business Incubators (TBI) ……. 43
۴۴-۲- مراکز رشد فناوری Technology Incubators (TI) …………………………………………….. 44
۴۵-۲- مراکز نوآوری فناوری Technology Innovation Centre (TIC) ………………………. 44
۴۶-۲- مراکز رشد سنتی Traditional Incubators ………………………………………………………… 44
۴۷-۲- مراکز رشد دانشگاهی University Incubators ……………………………………………………… 45
۱-۴۷-۲- مراکز رشد وابسته به دانشگاه University-related incubator ………. 45
۴۸-۲- مرکز رشد مخاطره‌پذیر Venture Incubator ………………………………………………………….. 46
۱-۴۸-۲- مرکز رشد کسب و کار مخاطره‌پذیر Venture Incubator ………………….. 46
۴۹-۲- هدف از ایجاد پارک علم وفناوری ……………………………………………………………………………………..۴۶
۱-۴۹-۲- وظایف پارک علم و فناوری …………………………………………………………………………… ۴۷
۲-۴۹-۲- ویژگی های پارک علم و فناوری ………………………………………………………………….. ۴۷
۵۰-۲- محیط زیست ……………………………………………………………………………………………………………………..۴۸
۵۱-۲- فرهنگ………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۹
۵۲-۲- آموزش ………………………………………………………………………………………………………………………………۴۸
۵۳-۲- تعریف مرمت ……………………………………………………………………………………………………………………..۴۹
۱-۵۳-۲- انواع مرمت ……………………………………………………………………………………………………. ۴۹
۲-۵۳-۲- روشهای مختلف باززنده‌سازی ………………………………………………………………………۵۰
۵۴-۲- بهینه سازی انرژی……………………………………………………………………………………………………………..۵۰
۱-۵۴-۲- تعاریف و مفاهیم بهره وری……………………………………………………………………………..۵۳
۲-۵۴-۲- تعریف نظری بهره وری productivity …………………………………………………. 53
۳-۵۴-۲- عوامل ماثر در بهره وری………………………………………………………………………………… ۵۴
۴-۵۴-۲- عوامل ارتقای بهره‌وری…………………………………………………………………………………… ۵۶
۵۵-۲- کارایـــــــی Efficiency……………………………………………………………………………………………… 57
۵۶-۲- اثربخشــــیEffectiveness ………………………………………………………………………………………. 57
۱-۵۶-۲- تعاریفــــی‌‌ از اثربخشــــی ……………………………………………………………………….. ۵۷
۲-۵۶-۲- تفاوت بین کارایی و اثربخشی …………………………………………………………………….. ۵۸
۳-۵۶-۲- شاخص های اثربخشی ……………………………………………………………………………….. ۵۹
۵۷-۲- دوره موثر بهینه سازی مصرف سوخت …………………………………………………………………………….۶۰
۱-۵۷-۲- بهینه سازی فرآیند سرمایش ………………………………………………………………………….۶۱
۵۸-۲- مقدمه ای بر انرژی خورشیدی …………………………………………………………………………………………۶۱
۱-۵۸-۲- انرژی خورشیدی …………………………………………………………………………………………….۶۲
۲-۵۸-۲- کاربردهای انرژی خورشید ……………………………………………………………………………. ۶۳
۳-۵۸-۲- استفاده از انرژی حرارتی خورشید ………………………………………………………………….۶۳
۵۹-۲- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۴

فصل سوم : مطالعات تطبیقی

فصل چهارم : روش تحقیق

فصل پنجم : ضوابط و استانداردها

۱-۵- مقدمه
۲-۵- تعاریف
۱-۲-۵- پارک علم و فنّاوری
۲-۲-۵- سازمان موسس (متقاضی)
۳-۲-۵- واحد‎های فنّاوری
۴-۲-۵-شرکت­های کوچک و متوسط فنّاوری
۳-۵- اهداف
۴-۵- وظایف
۵-۵- ویژگی های پارک ها
۶-۵- بخشهای مختلف پارک
۷-۵- اصول و مبانی نظری معماری پارک
۱-۷-۵- مقیاس
۲-۷-۵- فرایند توسعه
۳-۷-۵- استقرار و موقعیت
۴-۷-۵- نظام حرکتی
۵-۷-۵- نظام کالبدی
۸-۵- فیزیونومی پارک ها
۱-۸-۵- حجم , میزان و نقش فضای باز و توده
۲-۸-۵- یکپارچگی طرح
۳-۸-۵- استقلال فضایی
۴-۸-۵- انعطاف پذیری و روانی
۹-۵- عملکرد مطالعات معماری مرکز رشد فناوری کارخانه نساجی
۱۰-۵- دیدگاه موجود در طراحی معماری بناهای پارک فناوری

۱۱-۵- نتیجه گیری
نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0 امتیاز کلی : 0.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 0 خرید
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مطالعات مرکز رشد فناوری کارخانه نساجی | رساله کارخانه نساجی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

15 + یازده =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

قیمت محصول

19,000 تومان