مطالعات مرکز تحقیقات برنج | دانلود رساله مرکز تحقیقات برنج

قوانین استفاده

خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت و هر گونه فروش در سایت های دیگر قابل پیگیری خواهد بود.

  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • ۶ ماه پشتیبانی کاملا رایگان و تضمین شده
توضیحات مختصر محصول
مطالعات مرکز تحقیقات برنج | دانلود رساله مرکز تحقیقات برنج

مطالعات مرکز تحقیقات برنج | دانلود رساله مرکز تحقیقات برنج


مطالعات مرکز تحقیقات برنج
فهرست مطالب

فصل اول: کلیات …………………………………………………………………………………………………………………………..۱
مقدمه مطالعات معماری مرکز تحقیقات برنج …………………………………………………………………………..۲
۱-۱) تبیین موضوع پروژه ………………………………………………………………………………………………………………۲
۱-۱-۱)معرفی موضوع پروژه ………………………………………………………………………………………………………….۲
۲-۱-۱)معرفی برنج ………………………………………………………………………………………………………………………..۴
۱-۲-۱-۱)گیاهشناسی برنج ………………………………………………………………………………………………………….۴
۲-۲-۱-۱) شرایط مناسب کشت برنج ………………………………………………………………………………………….۵
۲-۱)ضرورت طرح موضوع …………………………………………………………………………………………………………….۶
۳-۱) معرفی سایت پروژه ………………………………………………………………………………………………………………۷
۱-۳-۱) مکان یابی سایت پروژه ……………………………………………………………………………………………………۷
۲-۳-۱) برخی از دلایل انتخاب سایت ………………………………………………………………………………………….۸
۴-۱) روش جمع آوری اطلاعات پروژه …………………………………………………………………………………………۸
۵-۱) معرفی روش و فرایند طراحی ……………………………………………………………………………………………..۹
نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹

فصل دوم: مبانی نظری طرح ……………………..۱۱

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲
۱-۲) تئوری های مرتبط با مراکز تحقیقاتی ……………………………………………………………………………….۱۲
۱-۱-۲) تعاریف اولیه ی تحقیق ………………………………………………………………………………………………….۱۲
۱-۱-۱-۲)مفهوم تحقیق و محقق ……………………………………………………………………………………………….۱۲
۲-۱-۱-۲) عوامل تعیین کننده در زمینه ی یک کار تحقیقاتی ………………………………………………..۱۳
۳-۱-۱-۲) دسته بندی تحقیقات و مراکز تحقیقاتی ………………………………………………………………….۱۴
۴-۱-۱-۲) اساسنامه ی مرکز ملی تحقیقات کشور ……………………………………………………………………۱۵
۲-۱-۲) شرح وظایف سازمان ترویج ، آموزش و تحقیقات کشاورزی ………………………………………..۱۹
۲-۲) معرفی نمونه هایی از مراکز تحقیقاتی ………………………………………………………………………………۲۰
۱-۲-۲) معرفی و تحلیل نمونه های داخلی مراکز تحقیقاتی ……………………………………………………۲۰
۱-۱-۲-۲)مرکز تحقیقات برنج آمل …………………………………………………………………………………………..۲۱
۲-۱-۲-۲) مرکز تحقیقات برنج گیلان …………………………………………………………………………………….. ۲۸
۲-۲-۲) معرفی و تحلیل نمونه های خارجی مراکز تحقیقاتی ………………………………………………….۳۰
۱-۲-۲-۲)مرکز ملی تحقیقات هواشناسی ……………………………………………………………………………….۳۰
۲-۲-۲-۲): مرکز تحقیقات بالینی لیبسون ………………………………………………………………………………۳۴
۳-۲) معیارهای نظری برای طراحی مراکز تحقیقاتی ………………………………………………………………….۳۹
نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۰

فصل سوم : بستر طراحی …………………….۴۲

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۳
۱-۳) مطالعات اقلیمی سایت پروژه ……………………………………………………………………………………………..۴۳
۱-۱-۳) سیمای اقلیمی مازندران ………………………………………………………………………………………………..۴۳
۱-۱-۱-۳) دما ……………………………………………………………………………………………………………………………..۴۴
۲-۱-۱-۳) رطوبت ……………………………………………………………………………………………………………………….۴۴
۳-۱-۱-۳) میزان بارندگی …………………………………………………………………………………………………………..۴۵
۴-۱-۱-۳) تابش آفتاب ………………………………………………………………………………………………………………۴۶
۲-۱-۳)سیمای اقلیمی شهر بابلسر …………………………………………………………………………………………….۴۷
۱-۲-۱-۳) توزیع زمانی و مکانی بارش …………………………………………………………………………………….. ۴۷
۲-۲-۱-۳)نم نسبی …………………………………………………………………………………………………………………….۴۷
۳-۲-۱-۳) یخبندان ……………………………………………………………………………………………………………………۴۸
۴-۲-۱-۳) درجه حرارت …………………………………………………………………………………………………………….۴۸
۵-۲-۱-۳) باد …………………………………………………………………………………………………………………………….۴۸
۳-۱-۳) پوشش گیاهی ………………………………………………………………………………………………………………..۴۹
۴-۱-۳) زمین شناسی ………………………………………………………………………………………………………………….۴۹
۵-۱-۳) سوانح طبیعی…………………………………………………………………………………………………………………..۵۰
۲-۳) مطالعات کالبدی فضایی شهر …………………………………………………………………………………………….۵۰
۱-۲-۳) روند و جهت توسعه ی کالبدی شهر ……………………………………………………………………………..۵۰
۱-۱-۲-۳)روند شکل گیری و مراحل توسعه ی شهر …………………………………………………………………۵۰
۲-۱-۲-۳)عوامل طبیعی محدود کننده ی توسعه ی شهری ………………………………………………….. ۵۰
۳-۱-۲-۳)عوامل مصنوعی محدود کننده ی توسعه ی شهری …………………………………………………. ۵۱
۲-۲-۳)ساختار فضایی کالبدی شهر ……………………………………………………………………………………………۵۱
۱-۲-۲-۳) عناصر خطی ………………………………………………………………………………………………………………۵۱
۲-۲-۲-۳) عناصر پهنه ای …………………………………………………………………………………………………………..۵۲
۳-۲-۲-۳) نظام حمل و نقل و شبکه ی ارتباطی ……………………………………………………………………….۵۲
۳-۳) معرفی و تحلیل شاخصه های معماری شهر ………………………………………………………………………۵۲
۱-۳-۳) معماری بومی مازندران ………………………………………………………………………………………………….۵۲
۱-۱-۳-۳)شرایط محیطی حاکم بر معماری سنتی مازندران …………………………………………………….۵۳
۲-۱-۳-۳)روش های عمده ساخت بناهای مسکونی سنتی ……………………………………………………….۵۳
۲-۳-۳) مفاهیم سنتی معماری منطقه ………………………………………………………………………………………۵۴
۱-۲-۳-۳) خانه …………………………………………………………………………………………………………………………..۵۴
۲-۲-۳-۳) ایوان و تالار ………………………………………………………………………………………………………………..۵۴
۳-۲-۳-۳) بام ………………………………………………………………………………………………………………۵۵
۴-۲-۳-۳) حصار ………………………………………………………………………………………………………………………….۵۵
۳-۳-۳) معماری خانه های شهری ………………………………………………………………………………………………۵۵
۴-۳) معرفی سایت با نقشه و تصویر ……………………………………………………………………………………………۵۶
۱-۴-۳) معرفی سایت با نقشه ……………………………………………………………………………………………………..۵۷
۳-۴-۲) معرفی سایت با تصاویری از داخل و خارج آن ………………………………………………………………۵۸
۵-۳)احکام حاصل از قوانین شهری و اقلیم …………………………………………………………………………………۶۲
نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۳

فصل چهارم : برنامه ریزی فیزیکی ………………………………۶۵

مقدمه مطالعات مرکز تحقیقات برنج ………………………………………………………………………………………….۶۶
۱-۴) لیست فضاهای مورد نیاز مرکز تحقیقات برنج …………………………………………………………………..۶۶
۲-۴)مساحت فضاهای خرد و کلان ……………………………………………………………………………………………..۷۱
۳-۴)دیاگرام روایط فضایی مرکز تحقیقات برنج ………………………………………………………………………….۷۶
نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۶

فصل پنجم : فرایند طراحی ……………………………۷۸

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۹
۱-۵) تحلیل سایت ……………………………………………………………………………………………………………………….۷۹
۲-۵) مکان یابی بنا در سایت ………………………………………………………………………………………………………۸۰
۳-۵) ایده های اولیه …………………………………………………………………………………………………………………….۸۱
۴-۵) تحلیل گزینه ی برتر …………………………………………………………………………………………………………..۸۸
۵-۵) ملاحظات سازه ای مجموعه ……………………………………………………………………………………………….۸۹
۶-۵) سناریوی حرکت در فضا…… ……………………………………………………………………………………………….۹۰
فهرست الفبایی منابع و مآخذ…… ………………………………………………………………………………………………..۹۳
فهرست تصاویر

فصل اول: کلیات …………………………………۱

۱-۱) موقعیت مازندران در کشور ………………………………………………………………………………………………….۷
۲-۱) موقعیت بابلسر در مازندران …………………………………………………………………………………………………..۷
فصل دوم: مبانی نظری طرح ………………………………………………………………………………………….. ۱۱
۱-۲) نمایی از ساختمان در حال ساخت مرکز تحقیقات برنج آمل …………………………………………..۲۱
۲-۲) نمایی از ساختمان قدیمی مرکز تحقیقات برنج آمل ………………………………………………………..۲۴
۳-۲) مزرعه ی آزمایشی مرکز تحقیقات برنج آمل ……………………………………………………………………۲۵
۴-۲) گلخانه ی مرکز تحقیقات برنج آمل ………………………………………………………………………………….۲۵
۵-۲) گلخانه ی مرکز تحقیقات برنج آمل ………………………………………………………………………………….۲۶
۶-۲) پلان ساختمان در دست احداث مرکز تحقیقات برنج آمل ………………………………………………..۲۷
۷-۲) مقطع ساختمان در دست احداث مرکز تحقیقات برنج آمل …………………………………………….۲۷
۸-۲) نمای ساختمان مرکز تحقیقات برنج گیلان ……………………………………………………………………….۲۸
۹-۲) نشاء برنج در حال آزمایش ………………………………………………………………………………………………….۳۰
۱۰-۲) محقق در حال کاشت نشاء برنج ………………………………………………………………………………………۳۰
۱۱-۲) مرکز ملی تحقیقات هواشناسی ………………………………………………………………………………………..۳۱
۱۲-۲) مرکز ملی تحقیقات هواشناسی ………………………………………………………………………………………..۳۲
۱۳-۲) مرکز ملی تحقیقات هواشناسی ………………………………………………………………………………………..۳۲
۱۴-۲) مرکز ملی تحقیقات هواشناسی ………………………………………………………………………………………..۳۳
۱۵-۲) مرکز ملی تحقیقات هواشناسی ………………………………………………………………………………………..۳۳
۱۶-۲) مرکز ملی تحقیقات هواشناسی ………………………………………………………………………………………..۳۴
۱۷-۲) سایت پلان مرکز تحقیقات بالینی لیپسون ……………………………………………………………………..۳۶
۱۸-۲) نمای مرکز تحقیقات بالینی لیپسون ……………………………………………………………………………….۳۶
۱۹-۲) پرسپکتیوی از مرکز تحقیقات بالینی لیپسون …………………………………………………………………۳۷
۲۰-۲) پرسپکتیوی از مرکز تحقیقات بالینی لیپسون …………………………………………………………………۳۷
۲۱-۲) پرسپکتیوی از مرکز تحقیقات بالینی لیپسون …………………………………………………………………۳۸
۲۲-۲) پنجره ی امید مرکز تحقیقات بالینی لیپسون …………………………………………………………………۳۹

فصل سوم : بستر طراحی …………………………………..۴۲

۱-۳) سایت منتخب برای طراحی مرکز تحقیقات برنج کشور …………………………………………………….۵۷
۲-۳) دید کلی به سایت پروژه ……………………………………………………………………………………………………..۵۸
۳-۳) مسیر سواره ی اصلی به سایت ……………………………………………………………………………………………۵۸
۴-۳) مسیر سواره ی فرعی به سایت …………………………………………………………………………………………..۵۹
۵-۳) کوچه ی ۱۱ متری پشت سایت …………………………………………………………………………………………۵۹
۶-۳) دید از غرب ( بلوار دانشگاه ) به سایت ……………………………………………………………………………….۶۰
۷-۳) دید از شمال به سایت …………………………………………………………………………………………………………۶۰
۸-۳) دید از داخل سایت به بیرون ………………………………………………………………………………………………۶۱
۹-۳) دید از داخل سایت به بلوار دانشگاه ……………………………………………………………………………………۶۱
۱۰-۳) پوشش گیاهی سمت غرب سایت …………………………………………………………………………………….۶۲

فصل پنجم : فرایند طراحی ………………….۷۸

۱-۵) تحلیل سایت ……………………………………………………………………………………………………………………….۷۹
۲-۵) مکان یابی بنا در سایت ………………………………………………………………………………………………………۸۰
۳-۵) ماکت اتودی اول …………………………………………………………………………………………………………………۸۴
۴-۵) ماکت اتودی اول …………………………………………………………………………………………………………………۸۴
۵-۵) ماکت اتودی دوم …………………………………………………………………………………………………………………۸۵
۶-۵) ماکت اتودی دوم …………………………………………………………………………………………………………………۸۵
۷-۵)ماکت اتودی سوم …………………………………………………………………………………………………………………۸۶
۸-۵) ماکت اتودی سوم ……………………………………………………………………………………………………………….۸۷
۹-۵) ماکت اتودی سوم ……………………………………………………………………………………………………………….۸۷

۱۰-۵) ماکت نهایی……………………………………………………………………………………………………………………….۹۱
۱۱-۵) ماکت نهایی ……………………………………………………………………………………………………………………..۹۲
۱۲-۵) ماکت نهایی …………………………………………………………………………………………………………………….۹۲

فهرست نمودارها و جداول

فصل سوم : بستر طراحی مطالعات مرکز تحقیقات برنج ………………………………………………………………………۴۲
۱-۳) نمودار روند تغییرات بارش ماهانه درایستگاه بابلسر…………………………………………………………………..۴۷
۲-۳) نموداردرصد نم نسبی روزانه و روند تغییرات آن درایستگاه بابلسر………………………………………….۴۷
فصل چهارم : برنامه ریزی فیزیکی ………………………………………………………………………………………۶۵
۱-۴) جدول مساحت فضاهای اصلی …………………………………………………………………………………………………۷۴
۲-۴) جدول مساحت فضاهای فرعی ………………………………………………………………………………………………..۷۵
۳-۴) نمودار دیاگرام روابط فضایی ……………………………………………………………………………………………………۷۶

نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0 امتیاز کلی : 0.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 0 خرید
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مطالعات مرکز تحقیقات برنج | دانلود رساله مرکز تحقیقات برنج”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دوازده + 10 =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

قیمت محصول

6,000 تومان