مطالعات مرکز اسلامی اهل سنت | دانلود رساله مرکز اسلامی اهل سنت

قوانین استفاده

خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت و هر گونه فروش در سایت های دیگر قابل پیگیری خواهد بود.

  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • ۶ ماه پشتیبانی کاملا رایگان و تضمین شده
توضیحات مختصر محصول
مطالعات مرکز اسلامی اهل سنت | دانلود رساله مرکز اسلامی اهل سنت

مطالعات مرکز اسلامی اهل سنت | دانلود رساله مرکز اسلامی اهل سنت


مطالعات مرکز اسلامی اهل سنت
فهرست مطالب

پیشگفتار مطالعات معماری مرکز اسلامی اهل سنت

فصل اول : چهارچوب پژوهش

مقدمه
۱-۱- دلایل انتخاب موضوع……………………………………………………………………………………………………………………………………۱
۱-۱-۱- تعریف مسأله ، شرح مختصر موضوع ………………………………………………………………………………………………………..۱
۱-۲-پرسش های محوری………………………………………………………………………………………………………………………………………۲
۱-۳-هدف از اجرای پروژه (شامل اهمیت و ضرورت) ……………………………………………………………………………………………….۲
۱-۴-روش های اجرای پروژه …………………………………………………………………………………………………………………………………۳
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳
منبع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳

فصل دوم : مطالعات محیطی و بستر

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴

۲-۱-مشخصات عمومی استان فارس ……………………………………………………………………………………………………………………..۴
۲-۲-ویژگی های طبیعی لارستان……………………………………………………………………………………………………………………………۵
۲-۳-مشخصات اقلیمی لارستان……………………………………………………………………………………………………………………………..۵
۲-۳-۱-آب و هوا …………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶
۲-۳-۲- انواع بادها……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶
۲-۳-۳-موقعیت و توپوگرافی زمین…………………………………………………………………………………………………………………………۶
۲-۴-روستای کاریان……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷
۲-۴-۱-ویژگی های جغرافیایی و طبیعی کاریان ……………………………………………………………………………………………………..۷
۲-۴-۲ تقسیمات سیاسی و اداری …………………………………………………………………………………………………………………………..۷
۲-۴-۳- اقلیم وآب و هوای منطقه………………………………………………………………………………………………………………………….۷
۲-۴-۴- تابش آفتاب و نمودار ساعت آفتابی…………………………………………………………………………………………………………….۸
۲-۴-۵- دما………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰
۲-۴-۷- شیب ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰
۲-۴-۸-بارندگی و یخبندان…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰
۲-۴-۹-منابع آب…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱
۲-۵-طراحی اقلیمی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱
۲-۵-۱-راهکارهای اقلیمی در مناطق گرم و خشک…………………………………………………………………………………………۱۲

۲-۵-۲-فرم ساختمان در رابطه با اقلیم………………………………………………………………………………………………………………….۱۲
۲-۵-۳-تهویه مورد نیاز در اقلیم گرم و خشک……………………………………………………………………………………………………….۱۳
۲-۵-۵-هدف از طراحی اقلیمی…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴
۲-۶-مطالعات تاریخی ، فرهنگی و اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………..۱۴
۲-۶-۱-شناخت تاریخچه لارستان………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴
۲-۶-۲- ویژگی فرهنگی و تاریخچه روستای کاریان……………………………………………………………………………………………..۱۵
۲-۶-۳-آتشکده کاریان ……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۹
۲-۶-۴-زبان مردم لارستان …………………………………………………………………………………………………………………………………۲۰
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۱
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۲

فصل سوم : مبانی نظری

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۳
۳-۱-تعریف فرهنگ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۳
۳-۲-تعریف فرهنگ نزد ایرانیان……………………………………………………………………………………………………………………………۲۴
۳-۳-معماری و فرهنگ ………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۵
۳-۴-معماری و هویت………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۷
۳-۵-سر زندگی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۷
۳-۶-تعریف فضا ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۹
۳-۷-زیبای شناسی در اسلام……………………………………………………………………………………………………………………………….۳۲
۳-۸-اصول ساختمان سازی در فرهنگ ایرانی اسلامی ………………………………………………………………………………………….۳۳
۳-۹-تعاریف عناصر معماری ایرانی اسلامی ………………………………………………………………………………………………………….۳۵
۳-۹-۱- صفه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۵
۳-۹-۲- ایوان………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۵
۳-۹-۳- تالار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۶
۳-۹-۴- دالان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۷
۳-۹-۵- هشتی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۷
۳-۹-۶-. حیاط…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۹
۳-۹-۷- سلسله مراتب ، تداوم………………………………………………………………………………………………………………………….۴۰
۳-۹-۸- شفافیت……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۰
۳-۹-۹- تعادل و توازن……………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۱
۳-۹-۱۰- تقارن…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۱
۳-۹-۱۱- محور گرایی………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۲
۳-۹-۱۲- سیالیت……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۲
۳-۹-۱۳- تباین یا ناهمگونی …………………………………………………………………………………………………………………………..۴۲
۳-۹-۱۴-انعکاس………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۳
۳-۹-۱۵- پیوند معماری با طبیعت……………………………………………………………………………………………………………………۴۳
۳-۹-۱۶- هندسه………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۴
۳-۹-۱۷- راز و ابهام ………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۵
۳-۹-۱۸-نماد پردازی در معماری اسلامی……………………………………………………………………………………………………………..۴۵
۳-۱۰- تاثیر عدد چهار بر معماری…………………………………………………………………………………………………………………………۴۶
۳-۱۰-۱-تعریف عدد چهار ………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۶
۳-۱۰-۲-چهار صفه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۶
۳-۱۰-۳- . چهار باغ……………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۷
۳-۱۰-۴- چهارسو……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۸
۳-۱۰-۵-چهار ایوان…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۸
۳-۱۰-۶-تاثیر چهار بر فرم ها واشکال ونقوش……………………………………………………………………………………………………….۴۹
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۰
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۱

فصل چهارم: نمونه مشابه

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۲
۴-۱-فرهنگسرای نگارستان…………………………………………………………………………………………………………………………………۵۲
۴-۲-مجتمع فرهنگی سینمایی دزفول…………………………………………………………………………………………………………………..۵۵
۴-۳-مسجد جامع اهل سنت بندر عباس………………………………………………………………………………………………………………..۶۴
۴-۴-مسجد سایه خوش……………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۹
۴-۵- مرکز فرهنگی ژان ماری تجیبائو………………………………………………………………………………………………………………….۷۲
نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۵
منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۶

فصل پنجم : خلاصه کتاب ملاک های طراحی مساجد ومراکز اسلامی……………………………………………………………………..۷۷

فصل ششم : فرآیند و روند طراحی

۶-۱-تحلیل سایت……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۵
۶-۲-برنامه فیزیکی و ریز فضاها……………………………………………………………………………………………………………………………۸۷
۶-۳-مباحث فنی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۹
۶-۳-۱-نور پردازی …………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۹
۶-۳-۲-خصوصیات مصالح…………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۰
۶-۳-۳-تاسیسات………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۲
۶-۳-۴-سازه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۶
۶-۴-کانسپت و مبانی مورد انتظار در طراحی و نحوه برآورد شدن آنها……………………………………………………………………….۹۸
۶-۵-. ارائه طرح های اولیه و روند طراحی………………………………………………………………………………………………………….۱۰۰
تتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۰
منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۰
فصل هفتم : نقشه های معماری………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۱

فهرست تصاویر

فصل دوم : مطالعات محیطی و بستر

۲-۱- دریاچه هرم……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱
۲-۲- دریاچه بیدشهر …………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱
فصل سوم : مبانی نظری
۳-۱-درونگرایی در معماری ایران…………………………………………………………………………………………………………………………۳۵
۳-۲-انواع هشتی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۸
۳-۳-حیاط در معماری ایران ………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۹
فصل چهارم: نمونه مشابه
۴-۱-لابی فرهنگسرای نگارستان………………………………………………………………………………………………………………………….۵۲
۴-۲-ورودی اصلی مجموعه فرهنگی سینمای دزفول………………………………………………………………………………………………۵۵
۴-۳-نمای ورودی مجموعه فرهنگی سینمای دزفول………………………………………………………………………………………………۶۰
۴-۴-گنبد تالار اصلی مجموعه دزفول ………………………………………………………………………………………………………………….۶۰
۴-۵-نمای بالای مجموعه …………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۰
۴-۶-بادگیر مجموعه فرهنگی دزفول ……………………………………………………………………………………………………………………۶۲
۴-۷-گنبد و زیر گنبد مجموعه فرهنگی هنری دزفول……………………………………………………………………………………………..۶۲
۴-۸-نمای شب مجتمع فرهنگی هنری دزفول……………………………………………………………………………………………………….۶۳
۴-۹- نمای محراب مسجد جامع اهل سنت بندر عباس…………………………………………………………………………………………..۶۴
۴-۱۰- نمای از مسجد جامع سایه خوش………………………………………………………………………………………………………………..۶۹
۴-۱۱- ورودی مسجد جامع سایه خوش ……………………………………………………………………………………………………………….۷۱
۴-۱۲- نمایی از مجموعه ژان ماری تجیبائو……………………………………………………………………………………………………………۷۲
فصل پنجم : خلاصه کتاب ملاک های طراحی مساجد ومراکز اسلامی
۵-۱- مرکز اسلامی واشنگتن DC………………………………………………………………………………………………………………………81

فصل ششم : فرآیند و روند طراحی

۶-۱- عکس هوای از دهستان هرم و کاریان…………………………………………………………………………………………………………۸۴
۶-۲- عکس هوای از سایت پلان ……………………………………………………………………………………………………………………….۸۵
۶-۳- حجم اولیه نماز خانه…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۱
۶-۴- ماکت اولیه طرح……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۲
۶-۵- حجم اولیه نماز خانه………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۲
۶-۶- حجم اصلاح شده نماز خانه……………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۳
۶-۷ پلان اصلاح شده نماز خانه………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۴
۶-۸-سازه چادری در طرح………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۴
۶-۹- پرسپکتیو دید پرنده از مجموع………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۶
۶-۱۰-دید از صحن اصلی مجموع………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۶
۶-۱۱- دید پرنده از سالن سخنرانی……………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۷
۶-۱۲- دید پرنده از نماز خانه……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۷
۶-۱۳-دید از بخش آموزشی……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۷
۶-۱۴-دید انسانی از نماز خانه……………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۷
۶-۱۵-دید مهمانسرا و رستوران………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۸
۶-۱۶- دید انسانی از قسمت کتابخانه…………………………………………………………………………………………………………………۱۰۸
۶-۱۷ نمایی داخلی از نماز خانه……………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۹
۶-۱۸- پرسپکتیو داخلی از نماز خانه…………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۹
۶-۱۹- دید از کل مجموعه…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۰

فهرست نمودار ها

فصل دوم : مطالعات محیطی و بستر

۲-۱- نمودار زاویه تابش لارستان……………………………………………………………………………………………………………………………۸
۲-۲- نمودار ساعت آفتابی لارستان…………………………………………………………………………………………………………………………۹
۲-۳- نمودار دما هوا لارستان………………………………………………………………………………………………………………………………….۹
۲-۴- نمودار متوسط بارش باران لارستان……………………………………………………………………………………………………………….۱۰
۲-۵- فرم ساختمان در رابطه با اقلیم……………………………………………………………………………………………………………………..۱۳
فصل سوم : مبانی نظری
۳-۱- نماد زیبای شناسی اسلامی…………………………………………………………………………………………………………………………..۳۳
فصل چهارم: نمونه مشابه
۴-۱- مبنای طراحی مجموع فرهنگی هنری دزفول…………………………………………………………………………………………………۶۴

فهرست جداول

فصل دوم : مطالعات محیطی و بستر

۲-۱- جدول ساعت آفتابی لارستان…………………………………………………………………………………………………………………………۹
۲-۲- جدول دما هوا لار ستان…………………………………………………………………………………………………………………………………۹
۲-۳-جدول متوسط بارش باران لارستان………………………………………………………………………………………………………………..۱۰
۲-۵- فرم ساختمان در رابطه با اقلیم……………………………………………………………………………………………………………………..۱۳
فصل ششم : فرآیند و روند طراحی
۶-۱- جدول خصوصیات حرارتی مصالح ……………………………………………………………………………………………………………….۹۰
۶-۲- انواع مصالح………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۲
۶-۳- مبانی مورد انتظار در طراحی و نحوه برآورد شدن آنها……………………………………………………………………………………..۹۸

فهرست نقشه ها

فصل دوم : مطالعات محیطی و بستر

۲-۱- موقعیت استان فارس در نقشه کشور……………………………………………………………………………………………………………..۴
۲-۲- نقشه استان فارس…………………………………………………………………………………………………………………………………………۴
۳-۱-درونگرایی در معماری ایران………………………………………………………………………………………………………………………….۳۵
۳-۲-انواع هشتی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۸
۳-۳-حیاط در معماری ایران ………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۹
فصل چهارم: نمونه مشابه
۴-۱- نقشه شماره یک فرهنگسرای نگارستان………………………………………………………………………………………………………..۵۳
۴-۲- نقشه شماره دو فرهنگسرای نگارستان…………………………………………………………………………………………………………۵۴
۴-۳- نقشه شماره سه فرهنگسرای نگارستان………………………………………………………………………………………………………….۵۴
۴-۴- برش طولی از فرهنگسرای نگارستان……………………………………………………………………………………………………………۵۶
۴-۵- پلان زیرزمین مجتمع فرهنگی سینمای دزفول………………………………………………………………………………………………۵۶
۴-۶- پلان همکف مجتمع فرهنگی سینمای دزفول………………………………………………………………………………………………..۵۷
۴-۷- نمای شمال شرقی از حیاط مرکزی………………………………………………………………………………………………………………۵۷
۴-۸- نمای شمال شرقی از دیدگاه پارکینگ…………………………………………………………………………………………………………..۵۸
۴-۹- مقاطع از مجتمع فرهنگی سینمای دزفول………………………………………………………………………………………………………۵۸
۴-۱۰- مسیر های ارتباطی مجتمع فرهنگی سینمای دزفول…………………………………………………………………………………….۵۹
۴-۱۱- اندیشه شمسه در طراحی مجتمع فرهنگی هنری دزفول………………………………………………………………………………۶۲
۴-۱۲- اندیشه شمسه در طراحی مجتمع فرهنگی هنری دزفول………………………………………………………………………………۶۳
۴-۱۳- موقعیت سایت پلان مسجد جامع اهل سنت بندر عباس……………………………………………………………………………….۶۴

فصل هفتم : نقشه های معماری

۷-۱- پلان همکف مرکز اسلامی ………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۲
۷-۲- پلان طبقه اول مرکز ………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۳
۷-۳- نمایی از ورودی مجموعه ………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۴
۷-۴- مقطع .A-A……………………………………………………………………………………………………………………………………………115
۷-۵-مقطع B-B …………………………………………………………………………………………………………………………………………….116
۷-۶-مقیع C-C ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..117
۷-۷- سایت پلان …………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۸
۷-۸-پلان تیریزی………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۹

۷-۹-پلان فونداسیون مطالعات مرکز اسلامی اهل سنت ………………

نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0 امتیاز کلی : 0.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 0 خرید
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مطالعات مرکز اسلامی اهل سنت | دانلود رساله مرکز اسلامی اهل سنت”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

14 + 1 =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

قیمت محصول

9,000 تومان