مطالعات مدرسه ایرانی با رویکرد معماری ایرانی | رساله مدرسه ایرانی

قوانین استفاده

خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت و هر گونه فروش در سایت های دیگر قابل پیگیری خواهد بود.

  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • ۶ ماه پشتیبانی کاملا رایگان و تضمین شده
توضیحات مختصر محصول
مطالعات مدرسه ایرانی با رویکرد معماری ایرانی | رساله مدرسه ایرانی

مطالعات مدرسه ایرانی با رویکرد معماری ایرانی | رساله مدرسه ایرانی


مطالعات مدرسه ایرانی با رویکرد معماری ایرانی
تقدیم به : ۳
سپاسگزاری : ۳
هیئت داوران ۳
فصل اول: بیان موضوع طراحی ۵
۱- عنوان  ۵
چکیده مطالعات مدرسه ایرانی با رویکرد معماری ایرانی : ۶

۲- بیان مساله و ضرورت طراحی ۷

مفهوم مدیریت دانش: ۸
مدیریت دانش در مدارس ایرانی: ۹
۳- بیان اهداف ۱۳
۴- مبانی نظری عام طرح ۱۴
فصل دوم: مطالعات پایه ۱۵
۱- آموزش عمومی ۱۵
۱-۱- هدف از آموزش ۱۷
۱-۲- تأثیر آموزش بر فرهنگ ۱۷
۱-۳- تأثیر فرهنگ بر جامعه ۱۹
۱-۳-۱- ارزش‌ها و صورتهای پایدار و کهن: ۲۱
۱-۳-۲- ارزش‌ها و صورتهای نیمه پایدار یا سبک: ۲۱
۱-۳-۳- ارزش‌ها و صورتهای زودگذر یا مد: ۲۲
۱-۴- وظایف مدرسه در مقابل فرهنگ ۲۳
۱-۴-۱- فهم میراث فرهنگی ۲۳
۱-۴-۲- ارزش سنجی میراث فرهنگی ۲۴
۱-۴-۳- توسعه و پیشرفت میراث فرهنگی ۲۶
۲- آموزش و پرورش: ۲۷
۲-۱- تاریخچه آموزش و پرورش در ایران ۲۷
پرداختن به پیشینه معماری مدارس در ایران: ۲۷
۲-۱-۱- سیستم آموزشی سنتی: ۲۸
۲-۲- مدرسه در تاریخ معماری ایران: ۳۰
۲-۲-۱- قبل از ورود اسلام: ۳۰
– شواهد و مدارک موجود: ۳۰
۲-۲-۲- بعد از ورود اسلام: ۳۱
۲-۲-۲-۱- مدارس در دوران اولیه سلجوق: ۳۱
۲-۲-۲-۲- مدارس ایرانی در دوران ایلخانی: ۳۳
۲-۲-۲-۳- دوران طلایی مدارس ایرانی: ۳۳
۲-۲-۲-۴- مدارس دوران صفویه: ۳۴
۲-۲-۳- استخراج ویژگی‌های برجسته معماری ایرانی در طراحی مدارس: ۳۴
۲-۲-۴- مدرسه در تاریخ معماری ایران ۳۵
۲-۲-۴-۱- بررسی تعدادی از مدارس قدیمی ایران ۳۵
۲-۲-۴-۱-۱- مدرسه دارالفنون: ۳۶
۲-۲-۴-۱-۲- مسجد مدرسه سپهسالار: ۳۹
۲-۲-۴-۱-۳- مدرسه علیا»‌ی تون (فردوس) ۴۷
۲-۲-۴-۱-۴- مدرسه علمیه علیا ۴۸
۲-۲-۴-۲- آموزش و پرورش در دوران معاصر ۵۲
۲-۳- اهداف آموزش و پرورش در ایران ۵۶
۲-۴- تلفیق آموزش با هنر و علمی شدن هنرها: ۵۷
۲-۴-۱- پیدایش اولین مدارس ایرانی(مراکز فنی حرفه ای) در ایران: ۵۸
۲-۴-۲- اصول آموزش وپرورش در مدارس ا ی ران ی : ۵۸
۲-۴-۲-۱- محتوای آموزش: ۵۹
۲-۴-۳- اهمیت و آموزش مدارس ایران ی ): ۵۹
۲-۴-۴- اهداف آموزش مدارس ایران ی ۶۰
۲-۵- نقد و بررسی نظام‌های آموزش و پرورش ۶۰
۲-۵-۱- سیستم آموزشی سنتی (معلم محور) ۶۰
۲-۵-۲- سیستم آموزش رایج (موضوع محور) ۶۳
۲-۵-۳- سیستم آموزشی مدرن (دانش‌آموز محور) ۶۶
۲-۶- مقایسه سیستم‌های آموزشی و انتخاب شیوه آموزشی مناسب: ۶۶
۳- هنر مطالعات مدرسه ایرانی با رویکرد معماری ایرانی ۶۷
۳-۱- وابستگی انسان امروز با موضوعات فرهنگی مثل هنر: ۶۷
۳-۱-۱- تعریف فرهنگ: ۶۸
۳-۱-۲- تعریف و منشا هنر ۶۸
۳-۱-۳- ارتباط فرهنگ- هنر- تمدن: ۶۹
۳-۲- فلسفه هنر- چیستی هنر ۷۱
۳-۲-۱- تعریف هنر در موضوع: ۷۲
۳-۳- انواع هنر ۷۵
۳-۳-۱- هنرهای دیداری: ۷۵
۳-۳-۲- هنرهای شنیداری: ۷۵
۳-۳-۳- هنرهای گفتاری: ۷۶
۳-۳-۴- هنرهای آمیخته: ۷۶
۳-۴- هنر زیبا و هنر کاربردی (دوگانگی کاذب) ۷۷
۳-۵- تعریف هنرهای تجسمی ۸۰
۴- نوجوانی و جوانی: ۸۱
۴-۱- تعریف جوانی (بررسی روانشناختی گروه سنی جوان): ۸۱

۴-۱-۱- مشخصه اصلی دوره جوانی ۸۲

۴-۱-۲- سنین نوجوانی و جوانی ۸۲
نوجوانی نخستین ۱۳ تا ۱۵ سالگی ۸۳
تقسیم بندی اول نوجوانی میانه ۱۵ تا ۱۸ سالگی ۸۳
نوجوانی بعدی ۱۸ تا ۲۱ سالگی ۸۳
۴-۲- رشد جسمی و جنسی (بلوغ): ۸۴
۴-۳- رشد و تغییرات تفکر در نوجوان و جوان: ۸۶
۴-۴- خلاقیت ویژگی مهم نوجوانان و جوانان ۸۷
۴-۴-۱- خلاقیت چیست؟ ۸۷
۴-۴-۱-۱- تفکر واگرا: ۸۷
۴-۴-۱-۲- تفکر همگرا: ۸۷
۴-۴-۲- ویژگی‌های نوجوان خلاق ۸۸
۴-۴-۳- خلاقیت و محیط اجتماعی ۸۸
۴-۵- روحیات جوان ۸۹
۴-۵-۱- خود و خودانگاره ۹۰
۴-۵-۲- عزت نفس: ۹۲
۴-۵-۲-۱- تفاوت عزت نفس در دختران و پسران: ۹۳
۴-۵-۲-۲- عوامل موثر در عزت نفس: ۹۳
۴-۵-۳- شخصیت و عوامل تاثیر گذار برآن: ۹۴
۴-۵-۴- هویت و عوامل شکل دهنده آن: ۹۵
۴-۵-۴-۱- دستیابی به هویت: ۹۶
۴-۵-۴-۲- تعلیق هویت: ۹۷
۴-۵-۴-۳- توقف هویت: ۹۷
۴-۵-۴-۴- پراکندگی هویت: ۹۸
۴-۵-۵- وضعیت هویت در سنین مختلف: ۹۸
۴-۵-۵-۱- هویت جنسی ۹۹
۴-۵-۵-۲- هویت اجتماعی و فرهنگی ۱۰۰
۴-۶- عواطف در جوانان ۱۰۰
۴-۷- نیازهای جوانان ۱۰۱
۴-۷-۱- نیازهای کمبود: ۱۰۲
۴-۷-۲- نیازهای رشد: ۱۰۲
۴-۷-۳- نیازهای روانی نسل جوان و تبعات عدم ارضای آنها: ۱۰۳
۴-۸- علایق جوانان ۱۰۴
۴-۹- نظام‌های فرهنگی- اجتماعی موثر در رشد نوجوانان و جونان ۱۰۴
۴-۱۰- تاثیر شرایط اجتماعی و اقتصادی بر وضعیت نوجوانان و جوانان ۱۰۶
۴-۱۱- جایگاه جوان در جامعه ۱۰۷
فصل سوم: مطالعات تکمیلی ۱۰۹
۱- مقررات ساختمانی در سایت با کاربری آموزشی: ۱۰۹
۱-۱- تراکم ساختمانی در کاربری آموزشی: ۱۰۹
نوع استفاده حداکثر سطح اشغال حداکثر تراکم ساختمانی ۱۰۹

۱-۱-۱- مقررات ساختمانی در حوزه زمینهای آموزشی با کاربری آموزشی: ۱۱۰

۱-۱-۲- پارکینگ در کاربری آموزشی: ۱۱۰
۲- ارکان و اصول طراحی فضای آموزشی: ۱۱۰
۲-۱- مکان یابی فضای آموزشی: ۱۱۰
۲-۱-۱- کاربری‌های سازگار ۱۱۱
۲-۱-۲- کاربری‌های ناسازگار ۱۱۱
۲-۱-۳- قرارگیری مرکز آموزشی در سایت شهر با توجه به ضوابط و اولویتهای همجواری و دسترسی: ۱۱۱
۲-۱-۴- تحلیل و پیشنهادات همجواریها: ۱۱۳
۲-۱-۵- مکان یابی با توجه به فرم و شکل زمین: ۱۱۵
۲-۱-۶- شرایط محیطی ۱۱۶
۲-۱-۷- اوضاع طبیعی زمین ۱۱۶
۲-۲- جهت یابی فضای آموزشی ۱۱۶
۲-۳- دسترسی به فضای آموزشی ۱۱۶
۲-۳-۱- شعاع دسترسی: ۱۱۷
۲-۳-۲- عوامل کاهش شعاع دسترسی ۱۱۸
شعاع دسترسی فضاهای آموزشی متوسطه ۱۱۸
۲-۴- ایمنی واحدهای آموزشی ۱۱۸
۲-۴-۱- ایمنی در مقابل سوانح طبیعی ۱۱۸
۲-۴-۲- ایمنی در مقابل سوانح غیر طبیعی ۱۱۹
۲-۴-۲-۱- حریق ۱۱۹
۲-۴-۲-۲- خطوط انتقال و توزیع برق ۱۲۰
۲-۴-۳- ایمنی در ارتباط با حوادث داخلی مدرسه ۱۲۰
۲-۴-۴- رعایت عقب نشینی جلوی ورودی مدارس: ۱۲۱
شرح مطالعات مدرسه ایرانی با رویکرد معماری ایرانی  ۱۲۱
۲-۵- ساختار و سازمان دهی محیط در مدرسه: ۱۲۱
۲-۶- تناسبات انسانی و نقش آن در طراحی: ۱۲۳
۱- برای کلاس ۴۸ نفره، فضای لازم به ازای هر دانش‌آموز، ۷۵/۰ متر مربع. ۱۲۳
۲-۶-۱- ابعاد و اندازه‌های وسایل مدرسه: ۱۲۴
۲-۷- خصوصیات فیزیکی مدارس ۱۲۴
– اندازه‌های میز و صندلی و فاصله‌های آنها از یکدیگر: ۱۲۴
– پهنای معمول کلاس بر اساس پهنای میزها: ۱۲۵
– سطح اشغال میز تکی و فاصله دو میز: ۱۲۶
ضوابط تعیین کننده ظرفیت و ابعاد کلاس: ۱۲۶
حریم فضای مطالعه ۴ نفره ۱۳۰
۲-۷-۱- انواع سازماندهی مدارس: ۱۳۸
۲-۷-۱-۱- سازماندهی مرکزی: ۱۳۸
۲-۷-۱-۲- سازماندهی خطی: ۱۴۳
۲-۷-۱-۳- سازماندهی شعاعی: ۱۴۷
۲-۷-۱-۴- سازماندهی مجموعه‌ای یا گروهی: ۱۴۹

۲-۷- خصوصیات فیزیکی مدرسه: ۱۵۱

۲-۷-۲- ظرفیت مدارس: ۱۵۱
ظرفیت و تعداد طبقات مجاز مدارس متوسطه ۱۵۲
۲-۷-۳- تعداد طبقات مدارس: ۱۵۳
۲-۷-۴- مساحت و حداقل سطح زیر بنای مورد نیاز: ۱۵۳
۲-۷-۵- ضوابط تعیین کننده ظرفیت و ابعاد کلاس: ۱۵۵
۲-۷-۶- ظرفیت و سرانه فضاها ۱۵۵
۲-۷-۶-۱- فضاهای بسته و سرپوشیده ۱۵۵
– کلاس درس ۱۵۵
۲-۷-۶-۲- فضاهای محوطه ۱۵۷
– فضای بازی و ورزش ۱۵۷
سطوح خارجی (فضای باز محوطه) مورد نیاز در مدارس متوسط ۱۵۸
متوسطه ۱۵۸
اطلاعات مربوط به فضاهای بسته کلاس درس تربیت بدنی و سالن چند منظوره ۱۶۰
متوسطه ۱۶۰
مساحت ۱۶۰
۱- سالن بسکتبال به ابعاد ۱۹*۳۱ متر‌ی ارتفاع حداقل ۷/۶ متر ۱۶۱
۲-۷-۷- سازمان دهی و ساخت کلاس: ۱۶۱
۲-۷-۷-۱- سازمان اجتماعی کلاس: ۱۶۱
در الگوی سازمان دهی رقابتی: ۱۶۲
در الگوی سازمان دهی مشارکتی: ۱۶۲
در الگوی سازمان دهی انفرادی ۱۶۲
۲-۷-۷-۲- سازمان دهی محیط فیزیکی (انواع چیدمان در کلاس): ۱۶۳
۲-۸- خصوصیات محیط درس: ۱۶۸
۲-۸-۱- نورگیری کلاس‌ها: ۱۶۸
۲-۸-۱-۱- استفاده از نور طبیعی: ۱۶۹
۲-۸-۱-۲- استفاده از نور مصنوعی: ۱۷۰
۲-۸-۲- اهمیت عامل رنگ در فضاهای آموزشی: ۱۷۲
۲-۸-۲-۱- مبانی رنگها: ۱۷۲
معنای رنگ‌ها: ۱۷۲
رنگ خاکستری ۱۷۲
سبز ۱۷۳
قرمز ۱۷۴
زرد ۱۷۴
بنفش ۱۷۵
قهو ه ای ۱۷۵
سیاه ۱۷۶
سازواری اشکال هندسی و رنگها ۱۷۶
اثر رنگ در فضا ۱۷۸
رنگ‌ها در اثر مجاورت با سایر رنگها و یا قرار گرفت ن بر روی زمینه‌های مختلف، فضاهای متغیری پیدا می‌کنند. ۱۷۹
تاثیر رنگ‌ها بر انسان ۱۸۰
زرد: ۱۸۰
قرمز: ۱۸۱
آبی: ۱۸۲
سبز: ۱۸۲
نارنجی: ۱۸۳
بنفش: ۱۸۳
کمپوزیسیون (تنظیم رنگ‌ها در فضا) ۱۸۴
کنتراست‌های رنگ ۱۸۶
کنتراست سرد- گرم ۱۸۷
سایه ۱۸۷
دور ۱۸۷
تضاد سطوح رنگ‌ها در یک فضا ۱۸۸

نسبت‌های رنگ‌های مکمل: ۱۸۹

عوامل رنگ و اثرات رنگ ۱۹۰
جدول اثرات رنگ در فضاها ۱۹۱
مثالهای زیر در یک فضا با ابعاد ثابت انجام پذیرفته ۱۹۶
۲-۸-۳- صوت ۱۹۸
۲-۸-۳-۱- اصوات نامطلوب و مزاحم در فضاهای آموزشی: ۲۰۰
۲-۸-۳-۲- آلودگی صوتی توسط وسایل نقلیه: ۲۰۱
وسایل نقلیه موتوری در هنگام شروع حرکت می‌توانند ۱۵ دسی بل بیشتر از وسایل نقلیه‌ای که با سرعت ۵۰ کیلومتر در ساعت حرکت می‌نمایند صدا تولید کنند. ۲۰۱
رابطه بین تراکم ترافیک و سطح صوتی ۲۰۲
ایجاد سر و صدا در یک اتومبیل سواری ۲۰۲
۱- حرکت با شتاب حداکثر ۲۰۲
۲-۸-۳-۳- روش‌های کنترل سر و صدا: ۲۰۳
نحوه استقرار ساختمان در کنار خیابان: ۲۰۴
۲-۸-۴- شرایط مناسب هوا در فضاهای داخلی: ۲۰۵
تهویه طبیعی: ۲۰۵
سرعت تهویه جهت تجدید هوا: ۲۰۶
۲-۹- خروجی‌های مدارس: ۲۰۸
۲-۱۰-راهروهای پله: ۲۰۹
۲-۱۱- راهرو ها: ۲۰۹
۲-۱۲- نرده‌های حفاظ پله: ۲۱۰
۲-۱۳- درها: ۲۱۰
۲-۱۴- فضاهای واحد آموزشی: ۲۱۲

فضاهای واحد آموزشی به دو دسته تقسیم می‌شوند: فضاهای بسته و فضاهای باز ۲۱۲

۲-۱۴-۱- فضاهای بسته یا سرپوشیده: ۲۱۲
۱- فضاهای آموزشی: ۲۱۲
۲- فضاهای پژوهشی: ۲۱۳
۳-فضاهای اداری: ۲۱۳
۴-فضاهای پشتیبانی یا خدماتی: ۲۱۳
۵-فضاهای گردش: ۲۱۴
۲-۱۴-۲- فضاهای باز و محوطه : ۲۱۴
۲-۱۵- نکاتی در طراحی فضاهای اموزشی: ۲۱۴
۲-۱۶- اصول کلی در طراحی مدارس ا یرانی : ۲۱۸
۲-۱۷- آشنایی بارشته معماری در مدارس: ۲۲۰
۲-۱۸- اصول مربوط به طراحی فضاهای ورزشی در مدارس ۲۲۳
تنیس روی میز ۲۲۳
زمین بدمینتون ۲۲۵
زمین فوتبال ۲۲۷
زمین بسکتبال ۲۲۸
چکیده فصل سوم ( مطالعات تکمیلی ) ۲۳۰
مقررات ساختمانی در حوزه زمینهای آموزشی با کاربری آموزشی: ۲۳۰
مکان یابی فضای آموزشی: ۲۳۰
دسترسی به فضای آموزشی ۲۳۰
ایمنی واحدهای آموزشی ۲۳۱
حریق ۲۳۱
ایمنی در ارتباط با حوادث داخلی مدرسه ۲۳۱
رعایت عقب نشینی جلوی ورودی مدارس: ۲۳۲
شرح ۲۳۲
تناسبات انسانی و نقش آن در طراحی: ۲۳۲
خصوصیات فیزیکی مدارس ۲۳۲
– اندازه‌های میز و صندلی و فاصله‌های آنها از یکدیگر: ۲۳۲
انواع سازماندهی مدارس: ۲۳۳
سازماندهی مرکزی: ۲۳۳
سازماندهی خطی: ۲۳۳
سازماندهی شعاعی: ۲۳۴
سازماندهی مجموعه‌ای یا گروهی: ۲۳۴
تعداد طبقات مدارس ایرانی: ۲۳۴
سازمان دهی محیط فیزیکی (انواع چیدمان در کلاس): ۲۳۴
صوت مطالعات مدرسه ایرانی با رویکرد معماری ایرانی  ۲۳۵
خروجی‌های مدارس: ۲۳۵
راهرو ها: ۲۳۵
۱- فضاهای بسته یا سرپوشیده: ۲۳۶
۲- فضاهای باز و محوطه ۲۳۶
نکاتی در طراحی فضاهای اموزشی: ۲۳۶

فصل چهارم: مطالعات تطبیقی ۲۳۷

۱- بررسی نمونه‌های داخلی ۲۳۷
۱-۱- مدارس ایرانیدخترانه پاپلی خلعتبری، تهران: ۲۳۷
مدرسه ایثار تهران ۲۴۳
مدرسه مهدیه در تهران ۲۴۴
تاریخچه مراکز آموزش دبیرستان ۲۴۷
۳- بررسی نمونه‌های خارجی ۲۵۰
مدرسه ای ابتدایی در فاگنانو الونا در اروپا ۲۵۱
۴- ۲-۱- مدرسه پل: ۲۵۶
۲-۲- مدرسه فلوریدا: ۲۶۰
فصل پنجم: مطالعات زمینه ۲۶۶
مطالعات زمینه: ۲۶۶
۱-۱- ویژگی‌های شهر مشهد: ۲۶۶
۱-۱-۱- مطالعات جغرافیایی و اقلیمی: ۲۶۶
۱-۱-۲- خصوصیات اقلیمی: ۲۶۷
دما و درجه حرارت: ۲۶۸
رطوبت و بارندگی: ۲۶۹
میزان بارندگی: ۲۷۰
وزش باد: ۲۷۰
۱-۱-۳- تقسیمات اقلیمی و تیپولوژی معماری ۲۷۱
۱-۱-۴- ویژگی‌های معماری در مناطق گرم و خشک ۲۷۲
۱-۲- اثرات اقلیمی در طراحی فضاهای آموزشی: ۲۷۳
۱-۲-۱- ضرورت توجه به بحث طراحی اقلیمی در ساختمان‌های آموزشی: ۲۷۳
۱-۳- عمده‌ترین ویژگی‌های اقلیمی برای ساختمانهای آموزشی در شرایط آب و هوایی مشهد: ۲۷۴
نیازهای حرارتی: ۲۷۴
۱-۴- فرم کالبدی و سازمان دهی پلان ۲۷۹
۱-۵- ابعاد و اندازه پنجره‌ها: ۲۸۰
۱-۶- عمق سایه بان: ۲۸۱
۱-۶-۱- ضریب سایه بان (c) 283
۱-۷- تهویه مورد نیاز: ۲۸۳
۱-۸- مصالح ساختمانی و رنگ سطوح خارجی: ۲۸۴
۱-۸-۱- تاثیر رنگ خارجی: ۲۸۶
۱-۹- گیاهان و فضای سبز: ۲۸۸
۱-۱۰- پیشنهاد سیستم سرمایش و گرمایش مکانیکی مناسب: ۲۹۰
۲- مطالعات جمعیتی شهر مشهد: ۲۹۱
۲-۱- جمعیت کنونی شهر مشهد: ۲۹۱
۲-۲- جمعیت شناور شهر مشهد: ۲۹۲
۲-۳- جمعیت آینده شهر مشهد: ۲۹۳

فصل ششم: معرفی سایت پروژه ۲۹۵

۱ـ عوامل مهم و تأثیر گذار در مکان یابی سایت آموزشی: ۲۹۵
۲ـ معرفی سایت ۲۹۸
۲-۱- بررسی منطقه پروژه: ۲۹۹
۲-۱-۲- موقعیت مکانی به لحاظ کاربری‌های اطراف ۳۰۰
۲-۱-۳- دسترسی‌های پیرامون سایت و وضعیت ترافیکی آن ۳۰۱
۲-۱-۴- ترافیک ۳۰۱
۲-۱-۵- تراکم ساختمانی در محدوده سایت ۳۰۱
۳- سایت آنالیز: ۳۰۲
۳-۱- تحلیل دسترسی‌ها و درجه بندی معابر ۳۰۲
۳-۲- بررسی کاربری‌های اطراف و تراکم طبقاتی ۳۰۳
۳-۳- بررسی گره‌های ترافیکی و آگوستیک ۳۰۴
۳-۴- بررسی وضعیت تابش ۳۰۴
۳-۵- دید و منظر از بیرون سایت به درون ۳۰۵
۴- عکس‌های سایت ۳۰۶

فصل هفتم: برنامه فیزیک طرح ۳۰۸

زون فضاهای آموزشی ۳۰۸
زون فضاهای کمک آموزشی ۳۰۹
زون فضاهای اداری ۳۱۰
زون فضاهای پشتبیانی و خدمات ۳۱۰
زون فضاهای باز و محوطه ۳۱۲
فصل هشتم: مبانی طراحی معماری پروژه ۳۱۳
۱- مبانی نظری خاص طرح: ۳۱۳
انجام ۳۱۵
منابع مطالعات معماری مدرسه ایرانی با رویکرد معماری ایرانی : ۳۱۷

نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0 امتیاز کلی : 0.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 0 خرید
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مطالعات مدرسه ایرانی با رویکرد معماری ایرانی | رساله مدرسه ایرانی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

4 × 4 =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

قیمت محصول

8,900 تومان