مطالعات مجموعه ایستگاه راه آهن | دانلود رساله مجموعه ایستگاه راه آهن

قوانین استفاده

خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت و هر گونه فروش در سایت های دیگر قابل پیگیری خواهد بود.

  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • ۶ ماه پشتیبانی کاملا رایگان و تضمین شده
توضیحات مختصر محصول
مطالعات مجموعه ایستگاه راه آهن | دانلود رساله مجموعه ایستگاه راه آهن

مطالعات مجموعه ایستگاه راه آهن | دانلود رساله مجموعه ایستگاه راه آهن


مطالعات مجموعه ایستگاه راه آهنچ
فصل اول
عنوان صفحه

فصل اول:مقدمه……………………………………………………….. ۱

مقدمه مطالعات مجموعه ایستگاه راه آهن…………………….۲

فصل دوم:مبانی نظری(حرکت)………………………………………..۵

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶
(۱-۱)انسان،معماری،حرکت……………………………………………………………………………………………………………………………..۷
(۱-۲)پویایی فضا……………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰
(۱-۲-۱) عوامل سازنده فضای پویا………………………………………………………………………………………………………………..۱۱
(۱-۲-۱-۱)مسیر……………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱
(۱-۲-۱-۲) سرعت……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱
(۱-۲-۲)ریز فضاهای پویا……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲
(۱-۲-۲-۱)فضای اعمال فیزیکی…………………………………………………………………………………………………………………..۱۲
(۱-۲-۲-۲)فضای ادارک مستقیم………………………………………………………………………………………………………………….۱۲
(۱-۲-۲-۳)نور………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳
(۱-۲-۲-۴) ابعاد……………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳
(۱-۲-۲-۵) فضای مجرد روابط هندسی……………………………………………………………………………………………………….۱۳
(۱-۳)بررسی علل نیازمعماری به حرکت ………………………………………………………………………………………………………۱۳
(۱-۴)حرکت در معماری………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵
(۱-۴-۱)حرکت در درون(ناشی از فرم) ……………………………………………………………………………………………………….۱۵
(۱-۴-۲)حرکت در پلان………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶
(۱-۴-۳)حرکت در پلان آنامورفیک………………………………………………………………………………………………………………۱۶
سیرکولاسیون(Circulation) …………………………………………………………………………………………………………………….17
تغییر شکل(Deformation) ………………………………………………………………………………………………………………………17
(۱-۴-۴) حرکت در مفهوم(ناشی از معنا) …………………………………………………………………………………………………….۱۸
(۱-۵) بررسی تعدادی از مفاهیم موثر درخلق حرکت…………………………………………………………………………………..۱۸
(۱-۵-۱) تأویل (Interpretation) …………………………………………………………………………………………………………..18
(۱-۵-۲) تنش(Tension) ………………………………………………………………………………………………………………………..18
(۱-۵-۳) انتظار……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۹
(۱-۵-۴) شفافیت و تداوم……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۹
(۱-۵-۵) بحران………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۰
(۱-۶) حرکت و معماری حاضر………………………………………………………………………………………………………………………۲۰
(۱-۷)نتیحه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۱
منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۳

فصل سوم: بررسی وضع موجود ومحیط پروژه:………………………….۲۴

۳-۱٫ مطالعات مکانی……………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۵
۳-۱-۱٫ ناهمواری‌ها………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۵
۳-۲٫ پیشینه سایت…………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۶
۳-۳٫ دسترسی ها…………………………………………………………………………………………………………………………….۳۲
فرودگاه‌ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۲
پایانه‌های…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۲ مسافربری
شبکه راه‌آهن……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۲
بزرگراه‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۳
متروی تهران…………………………………………………………………………………………………………………………………۳۳
۳-۴٫ ویژگی¬های جغرافیایی:……………………………………………………………………………………………….۳۴
طول و عرض جغرافیایی…………………………………………………………………………………………………………………………….۳۴
ارتفاع از سطح دریا…………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۴
شیب زمین………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۴
۳-۵٫ ویژگی¬های اجتماعی………………………………………………………………………………………………..۳۵
نژاد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۵
زبان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۵
مذهب………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۵
۳-۶٫ ویژگی¬های اقلیی: …………………………………………………………………………………………………….۳۶
اقلیم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۶
آب و هوا………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۷

فصل چهارم: مطالعات پروژه(ایستگاه راه آهن) ……………………………..۴۴

۱-شنـاخت راه آهـن و سـابقه آن…………………………………………………………………………………………………………………۴۵
(۱-۱)سابقه تاریخی راه آهن در ایران و جهان………………………………………………………………………………………………۴۵
(۱-۱-۱)تاریخچه راه آهن………………………………………………………………………………………………………………………………۴۵
(۱-۱-۲)راه آهن در امریکا…………………………………………………………………………………………………………………………….۴۸
(۱-۱-۳) راه آهن اروپا…………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۸
(۱-۱-۴) تاریخچه احداث راه آهن در ایران…………………………………………………………………………………………………۵۱
)۱-۲( مزایای راه آهن در مقایسه با دیگر وسایل حمل ونقل………………………………………………………………………۵۲
(۱-۴) نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۴
منابع…………………………………………………………………۵۶
۲- بــررسی و نـقد ایستــگاههای راه آهن نمـونه داخـلـی و خـارجـی……………………………………………………۵۷
(۲-۱) معماری ایستگاههای راه آهن…………………………………………………………………………………………………………..۵۸
(۲-۱-۲)سازمان فضائی ایستگاههائی راه آهن……………………………………………………………………………………………۵۹
(۲-۲)ایستگاه راه آهن تهران………………………………………………………………………………………………………………………۶۰
(۲-۲-۱) معرفی ایستگاه……………………………………………………………………………………………………………………………..۶۰
(۲-۲-۲) نتیجه گیری طراحی……………………………………………………………………………………………………………………۶۲
(۲-۳)ایستگاه راه آهن کرمان. ……………………………………………………………………………………………………………………۶۵
(۲-۳-۱) بررسی ایده طراحی………………………………………………………………………………………………………………………۶۵
(۲-۳-۲) بررسی پلانها………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۵
(۲-۳-۳) بررسی نماها. ……………………………………………………………………………………………………………………………….۶۶
(۲-۳-۴) بررسی فضاها………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۶
(۲-۳-۵) نتیجه گیری طراحی……………………………………………………………………………………………………………………..۶۹
(۲-۴) ایستگاه راه آهن شرق- لیبسون (پرتغال)………………………………………………………………………………………….۶۹
(۲-۴-۱)معرفی طرح…………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۹
(۲-۴-۲)نتیجه گیری طراحی……………………………………………………………………………………………………………………..۶۹
(۲-۵) ایستگاه راه آهن خط قرمز در لوس آنجلس……………………………………………………………………………………..۷۰
(۲-۵-۱) معرفی طرح…………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۰
(۲-۵-۲) نتیجه گیری طراحی……………………………………………………………………………………………………………………..۷۰
(۶-۲) ایستگاه راه آهن لیون در فرانسه……………………………………………………………………………………………………….۷۲
(۲-۶-۱)معرفی طرح……………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۲
(۲-۶-۲) نتیجه گیری طراحی………………………………………………………………………………………………………………………۷۳
(۲-۷) نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۳
منابع: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۵
۳- تعاریف وضوابط ایستگاه راه آهن…………………۷۶
(۳-۱)تعاریف……………………………………………………………۷۶
(۳-۱-۱) تعریف ایستگاه……………………………………………………………………………………………………………………………۷۶
(۳-۱-۲) انواع ایستگاه براساس موقیعت در شبکه راه آهن……………………………………………………………………..۷۶
(۳-۲) فضاهای فنی ایستگاه راه آهن………………………………………………………………………………………………………..۷۷
(۳-۲-۱) ایستگاه های مسافربری وفنی مسافری …………………………………………………………………………………..۷۷
(۳-۲-۱-۱): انواع کروی ایستگاههای مسافربری……………………………………………………………………………………..۷۷
(۳-۲-۱-۲)عملکرد ایستگاههای مسافربری و انواع آن……………………………………………………………………………۷۸
(۳-۲-۲) طبقه بندی، آرایش و طول خطوط راه آهن در ایستگاهها……………………………………………………..۷۸
(۳-۳)ضوابط مربوط به فاصله و شیب وشعاع قوس خطوط و شعاع قوس خطوط راه آهن……………………۸۱
(۳-۴) نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………….۸۱
منابع: ……………………………………………………………..۸۲
۴- استانداردها و ضوابط معماری ایستگاه راه آهن…………………………………………………………………………………..۸۳
(۴-۱) دسته بندی فضاهای تشکیل دهنده ایستگاه راه آهن………………………………………………………………….۸۴
(۴-۲) بررسی و تحلیل فضاهای تشکیل دهنده ایستگاه راه آهن…………………………………………………………..۸۷
(۴-۲-۱) فضاهای مورد نیاز برای تهیه بلیط………………………………………………………………………………………….۸۷
(۴-۲-۲) فضاهای خدمات رفاهی……………………………………………………………………………………………………………۸۹
(۴-۲-۳): سکوهای مسافر وباری…………………………………………………………………………………………………………….۹۱
(۴-۲-۳-۱) انواع سکوها و نحوه آرایش و قرار گیری آنها……………………………………………………………………..۹۱
(۴-۳-۲-۲) طول سکوها……………………………………………………………………………………………………………………….۹۱
(۴-۲-۳-۴) عرض سکوهاو پلکانهای سکوها…………………………………………………………………………………………۹۲
(۴-۲-۴)مدیریت مرکزی ایستگاه راه آهن……………………………………………………………………………………………..۹۳
(۴-۲-۵) فضاهای انتظامی……………………………………………………………………………………………………………………..۹۴
(۳-۲-۶) فضاهای فنی ایستگاه راه آهن…………………………………………………………………………………………………۹۵
(۴-۲-۷) تأسیسات ایستگاه راه آهن………………………………………………………………………………………………………۹۵
(۴-۲-۸) ورودی و خروجی های ساختمان ایستگاه راه آهن………………………………………………………………..۹۵
(۴-۲-۹) محوطه سازی سایت……………………………………………………………………………………………………………….۹۵
(۴-۲-۱۰) پارکینگها………………………………………………………………………………………………………………………………۹۵
(۴-۴-) نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………۹۷
منابع: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۸
حـوزه بـندی، بـرنامه فـیزیکی و دیـاگرام عمــلکردی……………………………………………………………………۹۹ ۵_
(۵-۱) نکات طراحی ایستگاه راه آهن…………………………………………………………………………………………………….۱۰۰
(۵-۲) حوزه بندی فضاهای ایستگاه………………………………………………………………………………………………………۱۰۰
(۵-۳) طراحی کولاسیون خارجی ایستگاه………………………………………………………………………………………………..۱۰۱
(۵-۳-۲) سیرکولاسیون داخلی ایستگاه…………………………………………………………………………………………………….۱۰۱
(۵-۴) ارتباط فضاهای تشکیل دهنده حرکت وسائل ایستگاه نقلیه ایستگاه راه آهن………………………………۱۰۲
(۵-۵) نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۴
منابع مطالعات معماری مجموعه ایستگاه راه آهن ……………………………………………….۱۰۵

فصل پنجم: جمع بندی نتایج و تدوین اصول طراحی……………………………۱۰۶

۱: جمع بندی و تدوین اصول طراحی از فصل مطالعات پروژه…………………………………………………………………..۱۰۷

نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0 امتیاز کلی : 0.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 0 خرید
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مطالعات مجموعه ایستگاه راه آهن | دانلود رساله مجموعه ایستگاه راه آهن”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سه × دو =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

قیمت محصول

11,000 تومان