مطالعات مجتمع تجاری تفریحی با رویکرد طبیعت | مجتمع تجاری تفریحی

قوانین استفاده

خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت و هر گونه فروش در سایت های دیگر قابل پیگیری خواهد بود.

  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • ۶ ماه پشتیبانی کاملا رایگان و تضمین شده
توضیحات مختصر محصول
مطالعات مجتمع تجاری تفریحی با رویکرد طبیعت | مجتمع تجاری تفریحی

طراحی مجتمع تجاری تفریحی با رویکرد طبیعت گرایانه


مطالعات مجتمع تجاری تفریحی با رویکرد طبیعت
فهرست

فصل اول : کلیات پژوهش

۱-۱ مقدمه مطالعات مجتمع تجاری تفریحی با رویکرد طبیعت————————- ۱
۲-۱ هدف از طراحی مجتمع تجاری- تفریحی ———————————————————۱
۳-۱ هدف از انتخاب موضوع ———————————————————————- ۲
۴-۱ شناخت موضوع ————————————————————————— ۲
۵-۱ ضرورت انجام موضوع ———————————————————————— ۳
۶-۱ فرضیات تحقیق —————————————————————————- ۳
۷-۱ پرسش های محوری ———————————————————————— ۴

فصل دوم : مبانی نظری

۲-۱ حرکت در معماری ————————————————————————– ۵
۲-۲ نظریات برنارد چومی ————————————————————————- ۵
۳-۲ فرم های پویا – دفرمه شدن – نیروهای محیطی-کشش ———————————————۶
۴-۲ کلیات و سیر تحول ————————————————————————– ۶
۵-۲ زمان ———————————————————————————— ۷
۶-۲ ریتم در معماری ————————————————————————— ۸
۷-۲ ریتم وسکون —————————————————————————— ۹
۸-۲ ریتم در طراحی ————————————————————————— ۱۰
۹-۲ ریتم موسیقی فضا ———————————————————————— ۱۰
۱۰-۲ تعادل ——————————————————————————— ۱۱
۱۱-۲ شکل و معماری ————————————————————————- ۱۳
۱۲-۲ تکرار در معماری ———————————————————————— ۱۴
۱۳-۲ بررسی فضا در معماری ——————————————————————– ۱۵
۱۴-۲ وحدت بیرون و درون ——————————————————————— ۱۶
۱۵-۲ مسیرها و مکان ها ———————————————————————– ۱۶
۱۶-۲ هماهنگی فرم و عملکرد——————————————————————- ۱۷
۱۷-۲ نور و حرکت —————————————————————————- ۱۷
۱۸-۲ کل و جزء —————————————————————————– ۱۸
۱۹-۲ ایستایی و پویایی فضا ——————————————————————– ۱۸
۲۰-۲ کمپوزیسیون ————————————————————————– ۱۹
۲۱-۲ مقیاس و تناسبات ———————————————————————– ۱۹
۲۲-۲ محصور کردن فضا ———————————————————————– ۲۰
۲۳-۲ فضاهای متباین ————————————————————————- ۲۰
۲۴-۲ رنگ ————————————————————————————۲۰
۲۵-۲ معماری سبز —————————————————————————–۲۱
۲۶-۲ تعریف معماری سبز ———————————————————————–۲۱
۲۷-۲ نیاز بشر کنونی به معماری پایدار ———————————————————— ۲۲
۲۸-۲ علل پیدایش معماری پایدار ————————————————————— ۲۲
۲۹-۲ تعاریف ساخت و ساز پایدار—————————————————————– ۲۳
۳۰-۲ معیارهای سنجش ساختمان‌های سبز ———————————————————۲۳
۳۱-۲ اصول توسعه ساخت و ساز پایدار————————————————————- ۲۵
۱-۳۱-۲ استفاده پایدار از منابع زیستی———————————————————— ۲۵
۲-۳۱-۲ استفاده از منابع تجدید ناپذیر————————————————————-۲۵
۳-۳۱-۲ حفاظت از تنوع زیستی —————————————————————— ۲۵
۳۲-۲ آشنایی با اصول معماری سبز در شهر ——————————————————— ۲۵
۳۳-۲ نقش اثر گذاری طبیعت در آثار معماری——————————————————–۲۶
۳۴-۲ نقش سمبل های طبیعت و جهان هستی در نگاه فرمال معماران ———————————— ۲۶
۳۵-۲ معماری ، رابطه انسان با طبیعت ———————————————————— ۲۷
۱-۳۵-۲ ارتباط انسان با طبیعت(از جنبه عملکردی) ————————————————- ۲۸
۲-۳۵-۲ ارتباط انسان با طبیعت( از جنبه شکلی) ————————————————— ۲۸
۳۶-۲ عناصر طبیعت، سمبل های معماری ———————————————————- ۲۸
۳۷-۲ طبیعت در آثار پیشینیان ——————————————————————-۲۹
۳۸-۲ طبیعت و معماری معاصر ——————————————————————-۳۱
۳۹-۲ ارتباط اجتماعی چیست؟ —————————————————————– ۳۴
۴۰-۲ اشکال مختلف ایجاد ارتباط اجتماعی ——————————————————– ۳۵
۴۱-۲ تعامل اجتماعی و محیط ساخته شده ——————————————————– ۳۵
۴۲-۲ ویژگی‌های محیط ساخته شده و قابلیت تعامل اجتماعی —————————————– ۳۶
۴۳-۲ فضای اجتماع پذیر و اجتماع گذیر ————————————————————۳۶
۴۴-۲ کاربرد طراحی برای تعامل اجتماعی ———————————————————–۳۶

فصل سوم : مطالعات پایه

۱-۳ فضای عمومی چیست؟ ———————————————————————-۳۸
۲-۳ ویژگی فضای عمومی ——————————————————————— ۳۸
۳-۳ شناخت فضاهای تجاری گذشته در ایران و جهان————————————————- ۳۹
۱-۳-۳ بررسی هویت بازار در ایران ————————————————————— ۳۹
۲-۳-۳ نظام فضایی و کارکرد بازارهای سنتی ایران————————————————— ۴۳
۳-۳-۳ فضاهای مربوط به کارکرد مذهبی ـ فرهنگی ————————————————- ۴۶
۴-۳-۳ فضاهای مربوط به کارکردهای خدماتی —————————————————- ۴۶
۵-۳-۳ فضاهای مربوط به کارکردهای اجتماعی و ارتباطی ——————————————- ۴۷
۴-۳ بررسی انواع بازار در گذشته —————————————————————- ۴۸
۱-۴-۳ انواع بازار بر اساس حوزه نفوذ ———————————————————— ۴۹
۲-۴-۳ انواع بازار بر اساس اقلیم —————————————————————– ۵۰
۳-۴-۳ انواع بازار بر اساس ریخت شناسی ———————————————————- ۵۱
۵-۳ بررسی فضاهای تجاری گذشته در جهان ——————————————————–۵۱
۶-۳ مقایسه بازارهای جدید و قدیمی—————————————————————۵۳
۷-۳ سیر تکوین و تحول مراکز خرید درایران ———————————————————۵۵
۱-۷-۳ مراکز خرید در ایران در دوره ی سلوکیان—————————————————–۵۶
۲-۷-۳ مراکز خرید در ایران در دوره ی اشکانیان —————————————————–۵۶
۳-۷-۳ مراکز خرید در ایران در دوره ساسانیان —————————————————– ۵۶
۴-۷-۳ مراکز خرید در ایران در دوره ی سلجوقیان —————————————————- ۵۷
۵-۷-۳ مراکز خرید در ایران در دوره ی صفویه —————————————————– ۵۷
۶-۷-۳ مراکز خرید در ایران در دوره ی زندیه——————————————————–۵۸
۷-۷-۳ مراکز خرید در ایران در دوره ی قاجار ——————————————————–۵۸
۸-۳ انواع مراکز خرید ————————————————————————–۵۹
۱-۸-۳ انواع مراکز خرید از نظر وسعت و حوزه نفوذ—————————————————-۶۰
۱-۱-۸-۳ مراکز خرید ناحیه ای —————————————————————– ۶۰
۲-۱-۸-۳ مراکز خرید محله ای ——————————————————————-۶۱
۳-۱-۸-۳ مراکز عرضه کننده ی کالاهای تخصصی ————————————————– ۶۱
۴-۱-۸-۳ بازارهای دوره ای———————————————————————-۶۲
۵-۱-۸-۳ بازارچه ها—————————————————————————-۶۲
۲-۸-۳ انواع مراکز خرید از نظر اقلیم ————————————————————- ۶۲
۱-۲-۸-۳ بازارهای مناطق گرم و خشک ———————————————————– ۶۳
۲-۲-۸-۳ بازارهای مناطق سرد و کوهستانی———————————————————۶۳
۳-۲-۸-۳ بازارهای مناطق مرطوب و پرباران———————————————————۶۳
۹-۳ انواع مراکز تجاری ————————————————————————–۶۳
۱-۹-۳ مراکز تجاری محله ای——————————————————————- ۶۴
۲-۹-۳ مراکز تجاری در جوار خیابانها ———————————————————— ۶۴
۳-۹-۳ پاساژها ——————————————————————————- ۶۴
۴-۹-۳ مجموعه‌های تجاری ——————————————————————— ۶۴
۵-۹-۳ فروشگاههای بزرگ ———————————————————————-۶۴
۶-۹-۳ فروشگاههای زنجیره ای —————————————————————– ۶۴
۱۰-۳ تعریف پارک شهری ———————————————————————– ۶۵
۱-۱۰-۳ پارک های منظم ————————————————————————۶۵
۲-۱۰-۳ پارکهای غیر منظم———————————————————————–۶۵
۳-۱۰-۳ پارک های مختلط———————————————————————–۶۶
۴-۱۰-۳ پارکهای فانتزی————————————————————————–۶۶
۱۱-۳ پارکهای عمومی————————————————————————— ۶۷

فصل چهارم : مطالعات تطبیقی

۱-۴ مجتمع تجاری تفریحی مسکونی ستاره فارس—————————————————- ۶۹
۲-۴ مجموعه عظیم تجاری تفریحی توریستی خلیج فارس ——————————————— ۷۳
۳-۴ مجتمع تجاری میلاد نور ——————————————————————- ۷۶
۴-۴ مجتمع تجاری Galeries Lafayette ——————————————————–78
۵-۴ مجتمع تحاری تفریحی Euralille centre commercial ————————————–81
۶-۴ مجتمع تجاری تفریحی City Centre —————————————————— 84

فصل پنجم : مطالعات اقلیمی

۱-۵ معرفی نهاوند مطالعات مجتمع تجاری تفریحی با رویکرد طبیعت ——————————- ۸۷
۲-۵ موقعیت جغرافیایی ———————————————————————— ۸۸
۳-۵ موقیت شهری ——————————————————————————۸۸
۴-۵ وسعت ———————————————————————————– ۸۸
۵-۵ فاصله نهاوند تا شهرهای مجاور —————————————————————- ۸۹
۶-۵توپوگرافی زمین —————————————————————————–۸۹
۷-۵ کوه ها ———————————————————————————- ۸۹
۸-۵ آب ها ———————————————————————————– ۹۰
۹-۵ مشخصات کلی آب و هوا ———————————————————————-۹۱
۱۰-۵ بادها ———————————————————————————– ۹۱

فصل ششم : استانداردها و ضوابط طراحی

۱-۶ استانداردهای طراحی مجتمع‌های تجاری ——————————————————–۹۳
۱-۱-۶ ارتفاع طبقات ————————————————————————— ۹۳
۲-۱-۶ دربهای ورودی————————————————————————– ۹۳
۳-۱-۶ دربهای خروج ————————————————————————– ۹۴
۴-۱-۶ ظرفیت کریدور————————————————————————– ۹۴
۵-۱-۶ پلکانها ——————————————————————————– ۹۴
۶-۱-۶ پله برقی ——————————————————————————-۹۴
۷-۱-۶ آسانسور ——————————————————————————–۹۵
۸-۱-۶ سطح شیبدار —————————————————————————-۹۵
۲-۶ استانداردهای مربوط به کاربریهای مختلف —————————————————— ۹۵
۳-۶ استانداردهای فضا ————————————————————————-۹۷
۴-۶ مقرارت ساختمانی در حوره تجارتی ———————————————————-۱۰۰
۱-۴-۶ مقررات ساختمانهای تجارتی در مرکز محله و مرکز ناحیه —————————————-۱۰۰
۲-۴-۶ مقررات ساختمانی در تجارت شهری —————————————————— ۱۰۱
۵-۶ مقررات تفکیک زمینهای واقع در حوزه استفاده از زمینهای تجارتی و دولتی و اداری ——————–۱۰۳
۶-۶ ضوابط و مقرراتی که مالک ملزم به رعایت آنها می باشد ——————————————- ۱۰۴
۷-۶ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ——————————————————————-۱۰۵
۸-۶ انتخاب مکان —————————————————————————–۱۰۶
۹-۶ یکپارچگی با محیط اجتماعی—————————————————————–۱۰۷
۱۰-۶ نماهای خارجی ———————————————————————— ۱۰۸
۱۱-۶ کنترل هوا —————————————————————————- ۱۰۸
۱۲-۶ پارکینگ و ترافیک———————————————————————– ۱۰۹
۱۳-۶ کاربرد رنگ و کار های هنری ————————————————————- ۱۱۰
۱۴-۶ پذیرایی- سرگرمی ——————————————————————— ۱۱۱
۱۵-۶ طراحی داخلی و گزینش مبلمان————————————————————۱۱۱
۱۶-۶ نورگیری در مراکز تجاری—————————————————————– ۱۱۱
۱۷-۶ طراحی ویترین در مراکز تجاری ———————————————————– ۱۱۱
۱۸-۶ فضای سبز در مراکز تجاری ————————————————————— ۱۱۲
۱۹-۶ ضوابط طراحی مراکز تجاری ————————————————————— ۱۱۲
۱-۱۹-۶ کاربری تجاری ———————————————————————– ۱۰۹
۲-۱۹-۶ پاساژ و مجتمع تجاری —————————————————————–۱۱۳
۳-۱۹-۶ ضوابط و مقررات عمومی کاربری تجاری—————————————————-۱۱۴
۲۰-۴ استاندارد ها ————————————————————————— ۱۱۵
۱-۲۰-۶ رستوران ها ————————————————————————– ۱۱۵
۲-۲۰-۶ خرده فروشی ها ———————————————————————- ۱۱۵
۲۱-۶ جداسازی انواع ترافیک ——————————————————————- ۱۱۶
۲۲-۶ انواع پله ——————————————————————————–۱۱۸
۱-۲۲-۶ پله های صنعتی ———————————————————————- ۱۱۸
۲-۲۲-۶ پله های خدماتی ——————————————————————– ۱۱۸
۳-۲۲-۶ پله های فروشگاهی——————————————————————–۱۱۹
۴-۲۲-۶ پله های معمارانه———————————————————————–۱۱۹
۵-۲۲-۶ ابعاد و ویژگی های پله——————————————————————۱۱۹
۶-۲۲-۶ پله برقی —————————————————————————- ۱۲۳
۲۳-۶ رامپ ———————————————————————————۱۲۴
۲۴-۶ تعیین روابط اجزاء تشکیل دهنده انواع واحدهای تجاری —————————————–۱۲۶
۲۵-۶ بررسی فضاهای مورد نیاز در مراکز تجاری ـ تفریحی——————————————– ۱۲۶
۱-۲۵-۶ فضاهای فرهنگی ـ تفریحی————————————————————– ۱۲۶
۲-۲۵-۶ فضاهای تفریحی———————————————————————–۱۲۷
۳-۲۵-۶ فضاهای تجاری ———————————————————————– ۱۲۷
۴-۲۵-۶ فضاهای سبز و پارک——————————————————————-۱۲۸
۲۶-۶ تأسیسات مکانیکی و بهداشتی ————————————————————-۱۲۸
۲۷-۶ استانداردهای فضای سبز و تعیین سرانه فضای سبز در ایران ————————————— ۱۳۱
۲۸-۶ مکان یابی فضای سبز ——————————————————————— ۱۳۲
۲۹-۳ روش پیشنهادی برای تعیین سرانه فضای سبز ————————————————– ۱۳۲
۳۰-۶ روش پیشنهادی برای محاسبه سرانه فضای سبز ————————————————- ۱۳۳
۳۱-۶ اصول وضوابط طراحی پارک های شهری——————————————————- ۱۳۳
۳۲-۶ فضاهای سبز غیر فعال ——————————————————————–۱۳۴
۳۳-۶ ضوابط اجرایی فضای سبز دسترسی های پیاده رو ———————————————–۱۳۴
۱-۳۳-۶ نیمکت ها و صندلی ها——————————————————————-۱۳۶
۲-۳۳-۶ موانع——————————————————————————–۱۳۶
۳-۳۳-۶ سکوها، تیرکها، نرده ها —————————————————————— ۱۳۶
۳۴-۶ تجهیزات شهری قابل ترکیب ————————————————————— ۱۳۷
۳۵-۶ بررسی نقش تاسیسات رفاهی و … ———————————————————– ۱۳۷
۳۶-۶ زمینه و سطوح مختلف مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی … ————————————– ۱۳۸
۳۷-۶ استاندارد های تقسیماتی فضای سبز در شهرها————————————————- ۱۳۹
۳۸-۶ کفپوش———————————————————————————۱۳۹
۳۹-۶ مبلمان———————————————————————————۱۴۰
۴۰-۶ سایه دهی—————————————————————————— ۱۴۰
۴۱-۶ ضوابط مربوط به تفکیک زمین ————————————————————– ۱۴۱
۴۲-۶ انسانی کردن فضا ————————————————————————۱۴۱
۴۳-۶ تاثیر شرایط محیطی———————————————————————–۱۴۲
۴۴-۶ وسایل و زمینهای بازی——————————————————————– ۱۴۴
۴۵-۶ دسترسیها ——————————————————————————۱۴۶
۴۶-۶ تشکیلات تزئیناتی———————————————————————— ۱۴۶
۱-۴۶-۶ آب نماها—————————————————————————- ۱۴۶
۲-۴۶-۶ استخر و برکه های طبیعی—————————————————————- ۱۴۷
۳-۴۶-۶ دریاچه ی مصنوعی———————————————————————۱۴۷
۴-۴۶-۶ جنگلکاری————————————————————————— ۱۴۸
۵-۴۶-۶ گلکاری و چمن کاری——————————————————————- ۱۴۸
۶-۴۶-۶ وسایل بازی کودکان———————————————————————۱۴۹
۷-۴۶-۶ زمینهای بازی کودکان مطالعات مجتمع تجاری تفریحی با رویکرد طبیعت ——————————–۱۴۹

نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0 امتیاز کلی : 0.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 0 خرید
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مطالعات مجتمع تجاری تفریحی با رویکرد طبیعت | مجتمع تجاری تفریحی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هجده − یک =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

قیمت محصول

17,500 تومان