مطالعات خانه خط و خوشنویسی | رساله خانه خط و خوشنویسی

قوانین استفاده

خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت و هر گونه فروش در سایت های دیگر قابل پیگیری خواهد بود.

  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • ۶ ماه پشتیبانی کاملا رایگان و تضمین شده
توضیحات مختصر محصول
مطالعات خانه خط و خوشنویسی | رساله خانه خط و خوشنویسی

مطالعات خانه خط و خوشنویسی | رساله خانه خط و خوشنویسی


مطالعات خانه خط و خوشنویسی

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات پژوهش

مقدمه

۱-۱ دلایل انتخاب موضوع…………………………………………………………………………………………………………………………………..۲

۱-۲ تعریف مسأله………………………………………………………………………………………………………………..۳

۱-۳-پرسش های محوری……………………………………………………………………………………………………………………………………….۴

۱-۴- هدف از اجرای این  پروژه……………………………………………………………………………………………………………………………..۴

۱-۵-روش های اجرای پروژه………………………………………………………………………………………………………………………………….۵

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵

 

فصل دوم :مبانی نظری

۲-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸

۲-۲- مفاهیم فرهنگی معماری ایرانی………………………………………………………………………………………………………………………۱۱

هندسه یا انتظام هندسی………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱

طبیعت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲

خلوت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴

انعطاف پذیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵

سلسله مراتب……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۶

شفافیت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۷

ایهام و تداعی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۸

نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۹

 

فصل سوم :شناخت موضوع

۳-۱- تاریخچه‌ی انواع خطوط……………………………………………………………………………………………………………………………….۲۲

۳-۱-۱- کوفی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۳

۳-۱-۲- کوفی معقلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۴

۳-۲- اقلام سته…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۴

۳-۲-۱- محقق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۵

۳-۲-۲- ریحان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۶

۳-۲-۳- ثلث……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۶

۳-۲-۴- نسخ جدید……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۷

۳-۲-۵- توقیع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۷

۳-۲-۶- رقاع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۸

۳-۲-۷- خط غبار………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۸

۳-۳- خطوط ویژه ایرانیان  ………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۸

۳-۳-۱- تعلیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۹

۳-۳-۲- نستعلیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۰

۳-۳-۳- شکسته نستعلیق،شکسته……………………………………………………………………………………………………………………………۳۲

۳-۴- تصویر و تصور در خط………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۳

۳-۵- خوشنویسی قرآنی……………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۳

۳-۶- خوشنویسی و قالی………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۵

۳-۷-کتیبه‌نگاری و معماری……………………………………………………………………………………………………………………………………۳۷

۳-۸- حس آمیزی خطوط اسلامی…………………………………………………………………………………………………………………………..۴۱

۳-۹- خوشنویسی وهنرهای بصری…………………………………………………………………………………………………………………………۴۲

۳-۱۰- خط و بیان هنری……………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۴

۳-۱۰-۱- خوشنویسی و زبان………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۴

۳-۱۱- تقسیمات طلایی و خوشنویسی……………………………………………………………………………………………………………………۴۶

۳-۱۲- نقاشی خط مطالعات خانه خط و خوشنویسی…………………………………………………………………………………………..۴۷

 

فصل چهارم : شناخت اقلیمی

۴-۱-بررسی موقعیت وجایگاه (شهرستان تیکانتپه)تکاب……………………………………………………………………………………………۵۴

۴-۱-۱- موقعیت جغرافیایی شهرستان تیکان تپه )تکاب(…………………………………………………………………………………………..۵۴

۴-۲- وجه تسمیه نام شهرستان ” تیکان تپه”……………………………………………………………………………………………………………..۵۶

۴-۳- موقعیت طبیعی و تاریخی شهر تیکان تپه )تکاب(……………………………………………………………………………………………۵۷

۴-۴- بررسی وضعیت جغرافیایی منطقه…………………………………………………………………………………………………………………..۵۸

۴-۵- بررسی جغرافیایی استان آذربایجان غربی………………………………………………………………………………………………………..۵۸

۴-۵-۱- بررسی زمین شناسی و خاک استان آذربایجان غربی……………………………………………………………………………………..۵۸

۴-۶- مشخصات کوههای استان آذربایجان غربی………………………………………………………………………………………………………۵۹

۴-۶-۱- کوههای آذربایجان به ۶ گروه تقسیم می شوند…………………………………………………………………………………………….۶۰

– کوهستان ارسباران یا قراجه داغ……………………………………………………………………………………………………………………………۶۰

– رشته کوه سبلان- جلفا………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۰

– رشته کوه سهند – ابرقوش………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۰

– کوهستان قره داش یا تکاب…………………………………………………………………………………………………………………………………۶۱

– کوهستان میشوداغ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۱

۴-۷- وضعیت آب وهوا و اقلیم استان آذربایجان غربی……………………………………………………………………………………………..۶۲

۴-۷-۱- توده هوای سرد شمالی…………………………………………………………………………………………………………………………….۶۲

۴-۷-۲- توده هوای قطبی سیبری……………………………………………………………………………………………………………………………۶۲

۴-۷-۳- توده هوای قطبی بحری…………………………………………………………………………………………………………………………….۶۳

۴-۷-۴- توده هوای حاره بحری…………………………………………………………………………………………………………………………….۶۳

۴-۸- بادها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۴

۴-۹- درجه حرارت………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۴

۴-۱۰- آثار تاریخی و اماکن دیدنی تکاب………………………………………………………………………………………………………………..۶۵

۴-۱۰-۱-زندان سلیمان…………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۵

۴-۱۰-۲- زندان برنجه………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۵

۴-۱۰-۴- قلعه بردینه……………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۶

۴-۱۰-۳- زندان نبی کندی…………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۶

۴-۱۰-۵- چملی گلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۷

۴-۱۰-۶- چشمه تخت سلیمان………………………………………………………………………………………………………………………………۶۸

۴-۱۱- پوشش گیاهی غالب در سطح شهرستان………………………………………………………………………………………………………..۶۸

۴-۱۱-۱- جنگل را می توان به دو گروه اصلی دسته بندی نمود……………………………………………………………………………………۶۹

۴-۱۱-۲- گیاهان خود به سه دسته تقسیم می شود……………………………………………………………………………………………………۷۰

۴-۱۲- ویژگیهای آب وهوای شهرستان تیکان تپه……………………………………………………………………………………………………..۷۲

۴-۱۳- نتیجه گیری مطالعات اقلیمی……………………………………………………………………………………………………………………….۷۵

 

فصل پنجم : ضوابط طراحی

۵-۱- ضوابط وکاربریهای مجموعه فرهنگی……………………………………………………………………………………………………………..۷۸

۵-۱-۱- ضوابط و معیارهای طراحی مراکز فرهنگی………………………………………………………………………………………………….۷۸

۵-۲- گالری‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۹

۵-۲-۱- ساختار عمومی گالری‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………..۷۹

۵-۲-۲- ترتیب قرار گیری اشیاء…………………………………………………………………………………………………………………………….۸۰

۵-۲-۳- نورپردازی گالری‌ها………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۰

الف) نورپردازی طبیعی (نور روز)………………………………………………………………………………………………………………………….۸۰

ب) نور پردازی جانبی(افقی)………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۱

ج).نور پردازی مصنوعی………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۱

۵-۳- حرکت و دسترسی گالری‌ها………………………………………………………………………………………………………………………….۸۲

۵-۴- تنظیم شرایط محیطی……………………………………………………………………………………………………………………………………۸۲

۵-۵- تهویه‌ی مطبوع…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۲

۵-۶- آکوستیک……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۳

۵-۷- حریق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۳

۵-۸- ساختار عمومی فضاهای نمایشی……………………………………………………………………………………………………………………۸۳

۵-۹- شکل و انواع مختلف صحنه ی نمایش…………………………………………………………………………………………………………..۸۴

۵-۱۰- شیب سالن نمایش……………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۵

۵-۱۱- صندلی تماشاگر…………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۵

۵-۱۲- اتاق رختکن(تنفس بازیگران)………………………………………………………………………………………………………………………۸۵

۵-۱۳- اتاق سخنرانی……………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۶

۵-۱۴- نور پردازی صحنه……………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۶

۵-۱۵- آکوستیک………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۶

۵-۱۶- ایمنی از حریق…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۷

۵-۱۷- استانداردهای موزه…………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۸

۵-۱۷-۱- گالری‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۸

۵-۱۸- آمفی تئاتر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۹

۵-۱۹- کتابخانه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۰

۵-۲۰- اداری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۱

۵-۲۱- آموزشی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۲

۵-۲۲- انبار………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۲

۵-۲۳- پارکینگ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۳

۵-۲۴- تاسیسات………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۳

۵-۲۵- بررسی نمونه های موجود…………………………………………………………………………………………………………………………..۹۳

۵-۲۵-۱ فرهنگ سرای نیاوران……………………………………………………………………………………………………………………………….۹۳

۵-۲۶- بررسی از نظر اقلیم…………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۳

۵-۲۷- بررسی بنا دانلود مطالعات معماری خانه خط و خوشنویسی ……………………………………………………………….۹۴

۵-۲۸- ورودی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۴

 

فصل ششم : برنامه ریزی طرح

۶-۱- شناخت بستر طرح…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۱

۶-۱-۱- موقعیت استقرار سایت در شهر……………………………………………………………………………………………………………….۱۰۱

۶-۲- شناخت ویژگی های سایت………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۲٫

۶-۳- دسترسی به سایت……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۳

۶-۴- دلایل انتخاب سایت…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۳

۶-۵- تحلیل سایت…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۴

۶-۵-۱- قرارگیری سایت در مقابل باد وباران…………………………………………………………………………………………………………۱۰۶

۶-۵-۲- جهت گیری درمقابل آفتاب…………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۶

۶-۵-۳- همجواری ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۷

برنامه فیزیکی طرح……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۸

 

بخش هفتم :طراحی

۷-۱- روند طراحی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۲

۷-۱-۱-کانسپت ونحوه رسیده به طرح………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۲

۷-۲- ایده های طراحی……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۴

۷-۲-۱- طرح شماره ۱……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۴

۷-۲-۲- طرح شماره۲………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۵

۷-۲-۳- طرح شماره۳………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۶

پلان های معماری……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۷

۷-۳- تصاویری از طرح نهایی……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۲

منابع و ماخذ مطالعات خانه خط و خوشنویسی ……………………………………………………………………………………………………۱۲۹

نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0 امتیاز کلی : 0.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 0 خرید
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مطالعات خانه خط و خوشنویسی | رساله خانه خط و خوشنویسی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

9 + شانزده =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

قیمت محصول

21,000 تومان