مطالعات بیمارستان عمومی | دانلود رساله بیمارستان عمومی

قوانین استفاده

خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت و هر گونه فروش در سایت های دیگر قابل پیگیری خواهد بود.

  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • ۶ ماه پشتیبانی کاملا رایگان و تضمین شده
توضیحات مختصر محصول
مطالعات بیمارستان عمومی | دانلود رساله بیمارستان عمومی

مطالعات بیمارستان عمومی | دانلود رساله بیمارستان عمومی


مطالعات بیمارستان عمومی
چکیده ۱
مقدمه ۳
توجیه طرح ۳
تعیین پروژه ۸
روش تحقیق ۹

فصل اول: شناخت کلی بیمارستان
بخش اول: تعاریف
۱-۱- تاریخچه خدمات بیمارستانی ۸
۱-۲- تعریف بیمارستان ۱۰
۱-۳- تقسیم‌بندی بیمارستان ۱۱
۱-۳-۱- بیمارستان عمومی ۱۱
۱-۳-۲- بیمارستانهای تخصصی ۱۱
۱-۴- سطوح بیمارستانها ۱۲
۱-۴-۱- بیمارستان ناحیه‌ای ۱۲
۱-۴-۲- بیمارستان منطقه‌ای غیر آموزشی ۱۲
۱-۴-۳- بیمارستان‌های منطقه‌ای آموزشی ۱۲
۱-۴-۴- بیمارستان قطبی آموزشی ۱۲
۱-۴-۵- بیمارستان کشوری ۱۲
۱-۵- مساحت و اندازه بیمارستان ۱۲
۱-۶- سرانه تخت در بیمارستانها ۱۳
۱-۷- اصول اساسی تشکیلات بیمارستانی ۱۳

بخش دوم: فرم کلی ساختمان بیمارستان

۱-۸- فرم کلی ساختمان بیمارستان از نظر ارتفاع ۱۴
۱-۹- تیپولوژی بیمارستان ۱۶
۱-۹-۱- سیستم پاویلون ۱۶
۱-۹-۲- سیستم متراکم ۱۷
۱-۹-۳- سیستم مخلوط ۱۷
۱-۹-۴- تعدادی از گونه‌های مختلف بیمارستان ۱۸

بخش سوم: توسعه استراتژیک طراحی مدرن
۱-۱۱- برنامه‌های فضاهای بیمارستانی ۲۳
۱-۱۲- توسعه استراتژیک طراحی مدرن ۲۵
۱-۱۳- انواع طرحهای استراتژیک ۲۸
۱-۱۳-۱- نمونه‌های عمودی فرمهای ساختمانی ۲۹
۱-۱۳-۲- نمونه‌های افقی فرمهای ساختمانی ۳۰

فصل دوم : بررسی بستر و اقلیم تهران

۲-۱- توصیف شهر تهران ۴۱
۲-۱-۱-سیر تحول کاربری خدمات درمانی ۴۱
۲-۱-۲-گسترده شهر تهران والگوی ساختاری ۴۲
۲-۱-۳- موقعیت استقرار شهر وبستر طبیعی آن ۴۳
۲-۱-۴- عوارض ارتفاعی ۴۳
۲-۱-۵- زلزله ۴۵
۲-۱-۶- اقلیم ۴۹
۲-۱-۷- آفتاب گیری و کنترل تابش ۶۵
۲-۲- معرفی منطقه یک ۷۴
۲-۲-۱- مشخصات جغرافیایی منطقه یک ۷۴
۲-۲-۲- ویژگی های سیاسی و اجتماعی منطقه ۷۴
۲-۲-۳- چشم انداز توسعه منطقه یک ۷۵
۲-۳-شرح محدوده ولنجک ۷۶
۲-۳-۱-حمل ونقل عمومی ۷۸
۲-۳-۲-مراکز خرید ۷۸
۲-۳-۳-اماکن مهم ۷۸
۲-۳-۴-مراکز تفریحی ورزشی ۷۹
۲-۳-۵-شهبه بانک ها در ولنجک ۷۹
۲-۴-دسترسی ها ۸۰
۲-۵-موقعیت ومساحت ۸۰

مطالعات معماری بیمارستان عمومی  فصل سوم: تقسیم‌بندی کلی مناطق مختلف بیمارستان

بخش اول : راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش‌های بستری
۳-۱ شرایط مناسب محیط بیمار ۸۳
۳-۲- مواردی که موجب ایجاد محیط مناسب برای بیماران می‌شود ۸۳
۳-۳- نور طبیعی منظره و تهویه طبیعی ۸۴
۳-۳-۱- ابعاد پنجره‌ها ۸۴
۳-۳-۲- مکان پنجره‌ها ۸۴
۳-۳-۳- جلوگیری از تابش آفتاب ۸۴
۳-۳-۴- نوع بازشوی پنجره‌ها ۸۴
۳-۴- نور مصنوعی در اتاق‌های بستری ۸۵
۳-۵- دما، رطوبت و تهویه مکانیکی ۸۵
۳-۵-۱- کنترل دما و رطوبت ۸۶
۳-۵-۲- تهویه مکانیکی ۸۶
۳-۶- بهداشت محیط و کنترل عفونت ۸۶
۳-۷- ایمنی ۸۷
۳-۸- صدای مطلوب و نامطلوب ۸۷
۳-۸-۱- تعریف ۸۷
۳-۸-۲- صدای نامطلوب ۸۷
۳-۹- تسهیلات آسایش و ایمنی بیماران ۸۸
۳-۹-۱- تعداد تخت‌های اتاق‌های بستری در بخش‌ بستری جراحی ۸۹
۳-۹-۲- فاصله تخت‌های بستری ۸۹
۳-۹-۳- امکانات تخت‌‌های بستری ۸۹
۳-۹-۴- سیستم احضار پرستار و اینترکام ۹۰
۳-۹-۵- امکان گوش دادن به رادیو، انتخاب کانال تلویزیون ۹۰
۳-۹-۶- دستگیره‌های حفاظتی در حمام‌ها و سرویس‌های بهداشتی ۹۰
۳-۹-۷- سرویس بهداشتی معلولان ۹۱
۳-۹-۸- شیشه و توری پنجره‌ها ۹۱
۳-۹-۹- پرده ۹۱
۳-۹-۱۰- تلفن ۹۱
۳-۹-۱۱- گنجه لباس بیماران ۹۲
۳-۹-۱۲- یخچال ۹۲
۳-۹-۱۳- دستشویی ۹۲
۳-۹-۱۴- گازهای طبی ۹۲
۳-۹-۱۵- اتاق روز بیماران ۹۲
۳-۱۰- رنگ و فضای معماری ۹۳
۳-۱۰-۱- فضای معماری ۹۴
۳-۱۰-۲- رنگ ۹۴
۳-۱۱- تسهیلات و فضاهای مورد نیاز پزشکان و پرستاران در بخش‌های بستری ۹۵
۳-۱۱-۱- تسهیلات و فضاهای مورد نیاز پرستاران ۹۵
۳-۱۲- ارتباط بخش‌های بستری جراحی و بیمارستان ۹۷
۳-۱۲-۱- ترکیب بندی بخش‌های بستری جراحی ۹۷
۳-۱۲-۲- همجواری حداقل دو بخش بستری ۹۸
۳-۱۲-۳- ظرفیت یک بخش بستری داخلی/ جراحی ۹۸
۳-۱۲-۴- جهت نورگیری بخش‌های بستری ۹۹
۳-۱۲-۵- گسترش آینده ۹۹
۳-۱۲-۶- ارتباط بخش‌های بستری با سایر بخش‌های بیمارستان ۹۹
۳-۱۳- روابط فضاهای داخلی بخش‌های بستری جراحی ۱۰۱
۳-۱۳-۱- انتخاب مدول شبکه ستون‌های سازه ساختمان ۱۰۱
۳-۱۳-۲- مکان ایستگاه پرستاری ۱۰۱
۳-۱۳-۳- گروه بندی بیماران بر حسب شدت بیماری، شرایط بیماری و خصوصیات روانی ۱۰۲
۳-۱۳-۴- ظرفیت بخش و مکان اتاق‌های آن در رابطه با ایستگاه پرستاری ۱۰۲
۳-۱۴- عملکرد فضاهای بخش‌های بستری داخلی/ جراحی ۱۰۳
۳-۱۴-۱- فضاهای بیمار خواب ۱۰۳
۳-۱۴-۲- اتاق بستری یک تختخوابی ۱۰۳
۳-۱۴-۳- مشخصات مشترک اتاق‌های بستری و تجهیزات آن‌ها ۱۰۵
۳-۱۴-۴- فضاهای پشتیبانی داخل بخش بستری ۱۰۶
۳-۱۵- نقشه اتاق بستری یک تختخوابی ۱۱۲
۳-۱۶- مشخصات نقشه اتاق کار کثیف در کلیه سطوح بیمارستان‌ها ۱۱۴
۳-۱۷- مشخصات نقشه اتاق جمع آوری کثیف در کلیه سطوح بیمارستان‌ها ۱۱۶
۳-۱۸- اتاق نظافت ۱۱۷
۳-۱۹- مشخصات نقشه اتاق معاینه و درمان در بیمارستان ۱۱۸
۳-۲۰- دوش‌ و توالت و دستشویی معلولان در تمام سطوح بیمارستان‌ها ۱۲۰
۳-۲۱- ایستگاه پرستاری ۱۲۲
۳-۲۲- بخش بستری مراقبت های ویژه C.C.U.- I.C.U. 123

مطالعات بیمارستان عمومی بخش دوم: بخش جراحی
۳-۲۳- سازماندهی بخش جراحی ۱۲۵
۳-۲۳-۱- بخش جراحی ۱۲۶
۳-۲۳-۲- اطاقهای جراحی ۱۲۶
۳-۲۳-۳- فضاهای مشترک ۱۲۶
۳-۲۴- بخش جراحی ۱۲۶
۳-۲۴-۱- تیم جراحی شامل ۱۲۷
۳-۲۴-۲- وسایل اتاق عمل ۱۲۷
۳-۲۵- فضاهای داخلی بخش جراحی ۱۳۰
۳-۲۵-۱- تعداد اتاق‌های عمل ۱۳۰
۳-۲۵-۲- مساحت‌های مورد نیاز قسمتهای مختلف بخش جراحی ۱۳۱
۳-۲۶- تجهیزات ۱۳۲
۳-۲۶-۱- تجهیزات و وسایل اتاق عمل ۱۳۳
۳-۲۶-۲- وسایل اتاق بهبودی ۱۳۵
۳-۲۶-۳-خطرات انفجار ۱۳۵
۳-۲۶-۴- اندازه اتاق عمل ۱۳۶

بخش سوم: اورژانس و بیماران سرپایی
۳-۲۷-۱- اورژانس ۱۴۱
۳-۲۷-۲- ورودی اورژانس ۱۴۱
۳-۲۸- درمانگاه ۱۴۲
۳-۲۸-۱-تقسیم‌بندی فضاهای درمانگاه ۱۴۳
۳-۲۸-۲-فضاهای کلینیکی تیپ ۱۴۴
۳-۲۸-۳-انواع درمانگاه ۱۴۵
۲-۲۸-۳-۱-کلینیک جراحی عمومی ۱۴۵
۳-۲۸-۳-۲- گوش و حلق و بینی ۱۴۶
۳-۲۸-۳-۳- چشم پزشکی ۱۵۰
۳-۲۸-۳-۴- جراحی ارتوپدی ۱۵۱
۳-۲۸-۳-۵- جراحی پلاستیک ۱۵۴
۳-۲۸-۳-۶-امراض پوستی ۱۵۶
۳-۲۸-۳-۷-کلینیک قلب ۱۵۷
۳-۲۸-۴- سیرکولاسیون‌های اصلی درمانگاه ۱۶۰
۳-۲۸-۵- رابطه درمانگاه و بیمارستان ۱۶۱
۳-۲۸-۶- تزریقات ۱۶۱
۲-۲۸-۷- پانسمان ۱۶۱
۲-۲۸-۸- داروخانه ۱۶۱

 

بخش چهارم:تشخیص و درمان

۳-۲۹- بخش معاینات و معالجات مشترک ۱۶۲
۳-۲۹-۱- آزمایشگاه بالینی ۱۶۳
۳-۲۹-۲- رادیولوژی ۱۶۵
۳-۲۹-۳- فیزیوتراپی ۱۶۷
۳-۲۹-۴- بخش تسهیلات تشخیص ۱۶۹

بخش پنجم: اداری و خدمات و پشتیبانی
۳-۳۰- بایگانی ۱۷۲
۳-۳۰-۱- فضاهای عمومی ۱۷۳
۳-۳۱- تسهیلات جنبی ۱۷۴
۳-۳۲- بخش خدمات و تدارکات ۱۷۴
۳-۳۲-۱- ساختمان خدمات ۱۷۴
۳-۳۲-۲- تغذیه ۱۷۵
۳-۳۲-۳- کاخداری ۱۷۷
۳-۳۲-۴- رختشویخانه ۱۷۸
۳-۳۲-۵- استریلیزاسیون مرکزی ۱۷۹
۳-۳۲-۶- انبارها ۱۸۲
۳-۳۲-۷- تسهیلات کارکنان ۱۸۳

فصل چهارم : نمونه های بیمارستان
۴-۱- بیمارستان رجین استیت هلن ۱۸۴
۴-۲- نمونه بیمارستان قزوین ۱۸۹

فصل پنجم: معماری داخلی بیمارستان
بخش اول
۵-۱- رنگ، فرم، فضا ۲۰۱
۵-۱-۱- بوجود آوردن یک فضای بهبودی بخش ۲۰۲
۵-۱-۲- فوائد تعالی و تکامل ۲۰۴
۵-۱-۳- کارایی و فشارهای محیط ۲۰۵
۵-۱-۴- درهم آمیختن معماری و طراحی داخلی ۲۰۶
بخش دوم
۵-۲- خصوصیات معماری ۲۰۷
۵-۲-۱- عوامل محیطی ۲۰۷
۵-۲-۲- اهمیت زیست شناختی نور ۲۰۸
۵-۲-۳- فوائد نور کامل (حاوی همه طول موج‌ها) ۲۰۸
۵-۳- رنگ ۲۰۹
۵-۳-۱- چگونه می‌توان از رنگ استفاده نمود ۲۱۰
۵-۳-۲- رنگ و تأثیر آن در درک فضا ۲۱۱
۵-۳-۳- استفاده‌های عملی از روانشناسی رنگ ۲۱۳
۵-۴- لابی ۲۱۵
۵-۵- تسهیلات غذاخوری برای ملاقات کنندگان و پزشکان ۲۱۷
۵-۵-۱- اتاق استراحت بیماران و ملاقات کنندگان ۲۱۸
۵-۶- اتاق بیماران ۲۱۹
۵-۶-۱- محدودیت و انزوا ۲۲۰
۵-۶-۲- طرح اتاق ۲۲۱
۵-۶-۳- وسائل رفاهی و تزئینی ۲۲۱

فصل ششم : تهیه و تنظیم برنامه فیزیکی

۶-۱- جدول برنامه فیزیکی………………………………………………………………………………………………………………..۲۲۲

فصل هفتم: معرفی طرح

بخش اول: تحلیل سایت
۷-۱- تحلیل سایت ۲۷۱
۷-۱-۱- دلایل انتخاب سایت پروژه ۲۷۱
۷-۱-۲- دسترسی ها به سایت ۲۷۲

بخش دوم:اقلیم در طراحی
۷-۲- جهت گیری و فرم ساختمان ۲۷۴
۷-۳- جدار ساختمان و تبادل حرارتی ۲۷۴
۷-۴- جهت دادن به بدنه ساختمان برای استفاده از نسیم دریا و باد مطلوب ۲۷۵

بخش سوم: آلترناتیو ها
۷-۵- ارائه آلترناتیو و انتخاب بهینه ۲۷۸
۷-۶-ایده و کانسپت اولیه ۲۸۰

بخش چهارم: طرح معماری پروژه بیمارستان ۲۵۶ تختخوابی تخصصی زیبایی………………………………………..
۷-۷- تهیه دیاگرام ها ۲۸۲
۷-۷-۱-دیاگرام کلی حجم ۲۸۲
۷-۷-۲-دیاگرام زون بندی پلان ها ۲۸۲
۷-۷-۳-دیاگرام های عمودی ۲۸۸
۷-۸-پلان هر بخش به صورت مجزا ۲۹۳
۷-۹-طراحی نما ۳۰۵

منابع و مأخذ

نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0 امتیاز کلی : 0.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 0 خرید
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مطالعات بیمارستان عمومی | دانلود رساله بیمارستان عمومی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × 3 =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

قیمت محصول

25,000 تومان